Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 160/2019/DGL

26-11-2019

ZARZĄDZENIE NR 160/2019/DGL
PREZESA  
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 26 listopada 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe

Na podstawie art. 102 ust. 5 pkt 21 i 25, art. 146 ust. 1 oraz w związku z art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 75/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programy lekowe, zmienionym zarządzeniem Nr 81/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 sierpnia 2018 r., zarządzeniem Nr 98/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 września 2018 r., zarządzeniem Nr 124/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 listopada 2018 r., zarządzeniem Nr 127/2018/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 7 grudnia 2018 r., zarządzeniem Nr 7/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 22 stycznia 2019 r., zarządzeniem Nr 8/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 stycznia 2019 r., zarządzeniem Nr 30/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 marca 2019 r., zarządzeniem Nr 59/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 czerwca 2019 r., zarządzeniem Nr 100/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. oraz zarządzeniem Nr 134/2019/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 1 października 2019 r. , wprowadza się następujące zmiany:

1)    załącznik nr 1k do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;
2)    załącznik nr 1l do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;
3)    załącznik nr 1m do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone:
a)    w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia,
b)    w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia;
4)    w załączniku nr 2 do zarządzenia załączniki nr 1 – 4 do umowy otrzymują brzmienie określone w załączniku nr 5 do niniejszego zarządzenia;
5)    załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 6 do niniejszego zarządzenia;
6)    załącznik nr 4 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 7 do niniejszego zarządzenia;
7)    załącznik nr 5 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 8 do niniejszego zarządzenia
8)    załącznik nr 6 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 9 do niniejszego zarządzenia;
9)    załącznik nr 7 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 10 do niniejszego zarządzenia;
10)  załącznik nr 9 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 11 do niniejszego zarządzenia;
11)  załącznik nr 12 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 12 do niniejszego zarządzenia;
12)  załącznik nr 14 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 13 do niniejszego zarządzenia;
13)  załącznik nr 15 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 14 do niniejszego zarządzenia;
14)  załącznik nr 20 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 15 do niniejszego zarządzenia;
15)  załącznik nr 21 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 16 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie zarządzenia, stosuje się przepisy zarządzenia, o którym mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3. 1. Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia obowiązani są do wprowadzenia do postanowień umów zawartych ze świadczeniodawcami zmian wynikających z wejścia w życie przepisów niniejszego zarządzenia w terminie miesiąca od dnia jego wejścia w życie.
2. Przepis ust. 1 stosuje się również do umów zawartych ze świadczeniodawcami po zakończeniu postępowań, o których mowa w § 2.

§ 4. Zarządzenie stosuje się do świadczeń udzielanych od dnia 1 listopada 2019 r.

§ 5. Załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia obowiązuje do dnia 31 grudnia 2019 r.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania, z wyjątkiem § 1 pkt 3 lit. b, pkt 4 i pkt 7, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Adam Niedzielski


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U.  2019 r. poz. 1394, 1590, 1694, 1726, 1818, 1905 i 2020.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 26.11.2019 12:27
Źródło: Departament Gospodarki Lekami
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności