Aktualności

Aktualności Centrali

Szczepienia w aptekach. Komunikat o zawieraniu umów i rozliczaniu szczepień z NFZ

Ważne!
29-11-2023

KOMUNIKAT JEST AKTUALIZOWANY. OSTATNIA AKTUALIZACJA: 19.12.2023

Szczepienia w aptekach: czego dowiesz się z komunikatu?

Zalecane szczepienia ochronne w aptekach

Od kiedy można składać wnioski o zawarcie umów na szczepienia z NFZ?

Co warto zrobić przed podpisaniem umowy? Zalecenia dla aptek

Praktyczne informacje o szczepieniach w aptekach. Gdzie ich szukać?

Jak przygotować wniosek? Wskazówki

Zobacz instrukcję krok po kroku, jak wypełnić wniosek i podpisać umowę z NFZ

Co musisz wiedzieć o umowie z NFZ?

Jak prawidłowo sprawozdać i rozliczyć szczepienia w aptekach? [INSTRUKCJA]

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy

Zobacz też: ważne komunikaty Ministerstwa Zdrowia i RARS

 

Zalecane szczepienia ochronne w aptekach

Od 1 listopada 2023 r. weszły w życie przepisy [7], dzięki którym Narodowy Fundusz Zdrowia może zawierać umowy z podmiotami prowadzącymi apteki ogólnodostępne i rozliczać ze środków publicznych wykonanie zalecanych szczepień ochronnych w aptekach.

 

Od kiedy można składać wnioski o zawarcie umów na szczepienia z NFZ?

Od 3 listopada 2023 r. zapraszamy do składania wniosków do oddziałów wojewódzkich NFZ, właściwych ze względu na siedzibę apteki, na podstawie których będziemy podpisywali umowy na wykonanie i finansowanie szczepień w aptekach.

 

Co warto zrobić przed podpisaniem umowy? Zalecenia dla aptek:

Prosimy, aby podmiot prowadzący aptekę:

 • wpisał do systemu informatycznego NFZ lokalizację apteki
 • uzupełnił formularz „Wniosku o zawarcie umowy”, który znajduje się w Aplikacji ofertowej, wydrukował go, podpisał oraz przesłał wraz z załącznikami do oddziału wojewódzkiego NFZ
 • podpisał umowę na wykonywanie zalecanych szczepień ochronnych w aptece
 • gromadził dane niezbędne do przekazania komunikatem elektronicznym XML ŚWIAD oraz uzupełniał wpisy o kwalifikacji i wykonaniu szczepienia w e-Karcie szczepień pacjenta.  

 

Praktyczne informacje o szczepieniach w aptekach. Gdzie ich szukać?

Szczegółowe informacje, które ułatwią prawidłową i sprawną realizację umowy, znajdują się w:

 • zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie ogólnych warunków zawierania i realizacji umów na wykonywanie zalecanych szczepień ochronnych w aptece
 • ogłoszeniu o naborze publikowanym na stronach internetowych wszystkich oddziałów wojewódzkich NFZ
Wybierz Oddział Wojewódzki NFZ:

Dolnośląski

Kujawsko-Pomorski

Łódzki

Lubelski

Lubuski

Małopolski

Mazowiecki

Opolski

Podkarpacki

Podlaski

Pomorski

Śląski

Świętokrzyski

Warmińsko-Mazurski

Wielkopolski

Zachodniopomorski

 

 • dokumentacji użytkownika/dokumentacji procesowej systemu informatycznego NFZ przygotowanej dla świadczeniodawców (aptek ogólnodostępnych)

POBIERZ: Umowy na wykonywanie zalecanych szczepień ochronnych w aptekach [Instrukcja pdf Kamsoft KATOWICE]

POBERZ: Umowy na wykonywanie zalecanych szczepień ochronnych w aptekach [Instrukcja pdf KAMSOFT GLIWICE]

 

 

Jak przygotować wniosek? Wskazówki:

 • przygotuj wniosek o zawarcie umowy zgodnie z zarządzeniem Prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów na realizację zalecanych szczepień ochronnych w aptece  
 • nabór wniosków jest ciągły, dlatego możesz złożyć wniosek przez cały rok kalendarzowy od rozpoczęcia naboru
 • wniosek złóż do oddziału NFZ właściwego ze względu na adres apteki, której dotyczy umowa
 • jeśli złożysz prawidłowy wniosek o zawarcie umowy do 14 grudnia 2023 r., wtedy umowa zostanie podpisana jeszcze w 2023 r.
 • jeśli złożysz prawidłowy wniosek o zawarcie umowy od 15 grudnia 2023 r., wtedy umowa zostanie podpisana już w 2024 r.

Zobacz instrukcję krok po kroku, jak wypełnić wniosek i podpisać umowę z NFZ

Instrukcja wideo dla ​systemu Kamsoft Gliwice

Dotyczy województw:

 • dolnośląskiego
 • lubuskiego
 • łódzkiego
 • małopolskiego
 • opolskiego
 • podkarpackiego
 • pomorskiego
 • śląskiego.

Instrukcja wideo dla ​systemu Kamsoft Katowice

Dotyczy województw:

 • kujawsko-pomorskiego
 • lubelskiego
 • mazowieckiego
 • podlaskiego
 • świętokrzyskiego
 • warmińsko-mazurskiego
 • wielkopolskiego
 • zachodniopomorskiego.

 

Co musisz wiedzieć o umowie z NFZ?

 • wzór umowy jest załącznikiem do zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów na realizację zalecanych szczepień ochronnych w aptece
 • umowa jest podpisywana między podmiotem prowadzącym aptekę a oddziałem wojewódzkim NFZ i ma charakter cywilnoprawny
 • umowa obowiązuje od dnia podpisania przez drugą ze stron umowy
 • finansowane przez NFZ są szczepienia wykonane od dnia podpisania umowy, których poprawne dane przekazano komunikatem elektronicznym XML ŚWIAD.

 

Jak prawidłowo sprawozdać i rozliczyć szczepienia w aptekach?

Sprawozdawczość i rozliczanie umów na wykonywanie zalecanych szczepień ochronnych w aptekach realizowane będą zgodnie z zasadami stosowanymi dla innych zakresów świadczeń.

Aby rozliczyć szczepienia należy:

 • wpisać do e-Karty Szczepień (aplikacja Gabinet.gov) informację o wykonanym szczepieniu
 • przekazać komunikatem świadczeń ambulatoryjnych i szpitalnych (XML SWIAD obszar AMBSZP) [1] dane o wykonanym szczepieniu. Dane należy przekazać do oddziału NFZ, w ramach którego podpisana została umowa na wykonywanie szczepień
 • na podstawie szablonu rachunku (komunikat XML R_UMX) [2] wystawić i przekazać rachunek albo fakturę (komunikat XML RACH/FAKT/NOTA) [3]. Dane należy przekazać do oddziału NFZ w ramach którego podpisana została umowa na wykonywanie szczepień.

POPIERZ: Instrukcja dotycząca sprawozdania danych oraz rozliczenia z NFZ

Komunikat w sprawie sprawozdawania komunikatem XML SWIAD danych o wykonanych zalecanych szczepieniach ochronnych w aptekach.

 

Szczegółowe warunki umowy na realizację szczepień ochronnych w aptekach oraz sprawozdawczości są opisane w zarządzeniach:

155/2023/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 31 października 2023 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów na realizację zalecanych szczepień ochronnych w aptece

163/2023/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 10 listopada 2023 r. w sprawie szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania dokumentów rozliczeniowych w postaci dokumentu elektronicznego

164/2023/DI Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z 13 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia jednolitego pliku sprawozdawczego w postaci szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML

 

Dodatkowo w plikach do pobrania publikujemy komunikat XML SWIAD z oznaczeniem danych niezbędnych do sprawozdania w ramach realizacji szczepień.


WAŻNE!

Należy zachować zgodność danych identyfikacyjnych pacjenta przekazanych w komunikacie SWIAD z danymi wykazanymi w e-Karcie Szczepień.


Rozliczenie szczepienia możliwe będzie pod warunkiem zgodności danych przekazanych w ramach komunikatu XML SWIAD z danymi w e-Karcie Szczepień.

Jeżeli pacjent posiadający uprawnienia np. w ramach przepisów o koordynacji ma nadany numer PESEL to w komunikacie SWIAD należy przekazać, jako identyfikator pacjenta PIN UE (id-osoby@ident-pacjent) oraz dodatkowo numer PESEL (pesel-ue@ ident-pacjent).

Dla pacjenta z innym identyfikatorem niż własny PESEL konieczne jest wskazanie dodatkowo danych statystycznych pacjenta (elementy pacjent-stat, dane-osob).


WAŻNE!

Przypominamy, że zgodnie z art. 50 ustawy [4] przed wykonaniem szczepienia należy zweryfikować prawo pacjenta do świadczeń opieki zdrowotnej.


Prawo do świadczeń powinno być zweryfikowane na podstawie numeru PESEL pacjenta przy użyciu elektronicznego system weryfikacji uprawnień (eWUŚ).

W przypadku braku numeru PESEL lub braku pozytywnej odpowiedzi w eWUŚ  należy:

 • przyjąć oświadczenie* pacjenta/przedstawiciela ustawowego albo opiekuna prawnego lub faktycznego oświadczenie o spełnieniu warunków osoby uprawnionej (według wzoru określonego w  rozporządzeniu Ministra Zdrowia[5]))

- w XML SWIAD element of-oswiadczenie

*Pacjenci ubezpieczeni w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA nie są uprawnieni do składania oświadczeń o posiadaniu prawa do świadczeń, konieczne w ich przypadku jest okazanie stosownego dokumentu uprawniającego (szczegóły: Zasady potwierdzania prawa do świadczeń i rozliczania pacjenta unijnego..).

 

 • przyjąć inny dokument** potwierdzający prawo do świadczeń zgodnie z Tabelą 11 Załącznika 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia [6]

- w XML SWIAD element of-dokument

**W przypadku innego dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń kopię tego dokumentu należy przekazać wraz z rachunkiem do OW NFZ.

 

Zasady potwierdzania prawa do świadczeń i rozliczania pacjenta unijnego zostały opisane w komunikatach:

Informacje dla świadczeniodawców realizujących przepisy o koordynacji

Pacjent unijny - niezbędnik świadczeniodawcy

Pacjent unijny - weryfikacja dokumentów uprawniających do świadczeń i rozliczenie

 

[1] Zarządzenie w sprawie ustalenia jednolitego pliku sprawozdawczego w postaci szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML - Załącznik nr 1

[2] Zarządzenie w sprawie szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania dokumentów rozliczeniowych w postaci dokumentu elektronicznego – Załącznik nr 1

[3] Zarządzenie w sprawie szczegółowego komunikatu XML dotyczącego przekazywania dokumentów rozliczeniowych w postaci dokumentu elektronicznego – Załącznik nr 2

[4] Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, 2674 i 2770)

[5] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia z dnia 4 marca 2021 r w sprawie wzorów oświadczeń o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2023 r, poz. 1043)

[6] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 434, z późn. zm.).

 

Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy

Skontaktuj się z naszymi oddziałami wojewódzkimi, aby szczegółowo omówić indywidualne pytania i rozwiać wątpliwości.

 

Zobacz też:

Komunikat Ministerstwa Zdrowia: szczepienia przeciw COVID-19 w aptekach [24.11.2023]

Komunikat RARS: wytyczne i sposób realizacji szczepień przeciw COVID-19 od 1.12.2023 [1.12.2023]

Komunikat Centrum e-Zdrowia: szczepienia przeciw COVID-19 – przejście na nowy system e-rejestracji [13.12.2023]


[7] Ustawa z 17 sierpnia 2023 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1938).

Wszystkie aktualności