Biuletyn Informacji Publicznej Małopolskiego OW NFZ

Dofinansowanie programów polityki zdrowotnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Działając na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 9), Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o możliwości składania przez jednostki samorządu terytorialnego wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej.

Tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, rozliczania przekazanych środków oraz zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem określają przepisy przywoływanego wyżej rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

W celu uzyskania dofinansowania Jednostka samorządu terytorialnego składa do Dyrektora MOW NFZ wniosek, zawierający opis programu polityki zdrowotnej, sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej (Dz.U. 2017 r., poz. 2476).

Wnioski o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej składać należy w postaci papierowej do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Józefa 21, 31-056 Kraków.

Wniosek musi zawierać (wzór do wykorzystania w załączniku do komunikatu):

 1. nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
 2. określenie oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, do którego adresowany jest wniosek;
 3. wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę;
 4. określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania;
 5. określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;
 6. harmonogram realizacji programu;
 7. planowane koszty realizacji programu;
 8. opis spodziewanych korzyści z realizacji programu;
 9. informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację programu.

Zgodnie z art. 48 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.1373 ze zm.) do wniosku należy również dołączyć:

 • pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48 a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.1373 ze zm.);
 • pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95 c ww. ustawy, oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o zdrowiu publicznym z dnia 11 września 2015. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2365).

Termin składania wniosków na 2021 r. upływa z dniem  1 września 2020 r.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Tel. 12 29 88 122,-124,-267 

Działając na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 9), Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia poniżej listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wykaz zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie  programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w roku 2020:

LP Wnioskodawca Nazwa Programu Kwota dofinansowania przez
MOW NFZ
1. Gmina Miasta Tarnowa Program szczepień ochronnych przeciwko grypie w populacji osób starszych zamieszkałych w Tarnowie 11 016,00 zł
2. Gmina Miejska Kraków Program prewencji otyłości, cukrzycy typu 2, nadciśnienia i miażdżycy 29 814,00 zł 
3. Gmina Miejska Kraków Program profilaktyki następstw dysplazji stawów biodrowych 31 486,00 zł 
4. Gmina Miejska Kraków Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Miasta Krakowa 11 630,00 zł
5. Gmina Miejska Kraków Program profilaktyki zakażeń meningokokowych dla dzieci w wieku od 12 do 24 miesięcy, zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków 9 446,00 zł 
6. Gmina Miejska Kraków Program „Pomoc w powrocie do zdrowego funkcjonowania psychicznego. Program profilaktyki głębokich, nawracających zaburzeń psychicznych (GZP)” 47 229,00 zł
7. Gmina Miejska Kraków Program profilaktyki i terapii dzieci z  autyzmem. 27 550,00 zł 
8. Gmina Miejska Kraków Program profilaktyki próchnicy u dzieci 196 789,00 zł 
9. Gmina Miejska Kraków Dzienny dom opieki medycznej w Gminie Miejskiej Kraków 232 906,00 zł 
10. Gmina Miejska Kraków Program prewencji otyłości oraz wczesnego wykrywania zaburzeń lipidowych i nadciśnienia tętniczego u dzieci na lata 2019 - 2021 - Etap I. 39 358,00 zł 
11. Gmina Miejska Kraków Program Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)  w Gminie Miejskiej Kraków 15 743,00 zł
12. Gmina Miejska Kraków Program szczepień ochronnych przeciwko grypie po 65 roku życia 21 647,00 zł 
13. Gmina Miejska Kraków Program profilaktyki wad postawy 25 386,00 zł 

Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

Działając na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 9), Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia potwierdza możliwość składania przez jednostki samorządu terytorialnego wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej.

Tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, rozliczania przekazanych środków oraz zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem określają przepisy przywoływanego wyżej rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Wnioski o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej składane są w postaci papierowej do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Józefa 21, 31-056 Kraków w terminie 1 września roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji programu polityki zdrowotnej.

Wniosek musi zawierać:

 1. nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
 2. określenie oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, do którego adresowany jest wniosek;
 3. wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę;
 4. określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania;
 5. określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;
 6. harmonogram realizacji programu;
 7. planowane koszty realizacji programu;
 8. opis spodziewanych korzyści z realizacji programu;
 9. informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację programu.

Do wniosku powinna być dołączona pozytywna opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1373 ze zm.) oraz pozytywna opinia wojewody dotycząca zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95c w/w ustawy, oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym  (Dz.U. z 2018 r. poz. 1492).                                                                       

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Tel. 12 29 88 122, -124, -267 

Działając na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 9), Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia poniżej listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wykaz zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie  programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w roku 2019.

LP Wnioskodawca Nazwa Programu Kwota dofiansowania przez MOW NFZ
1. Gmina Miejska Kraków Program prewencji otyłości, cukrzycy typu 2, nadciśnienia i miażdżycy dla populacji Krakowa 32 000,00 zł 
2. Gmina Miejska Kraków Program profilaktyki astmy i chorób alergicznych młodzieży szkolnej dla uczniów Miasta Krakowa 80 000,00 zł 
3. Gmina Miejska Kraków Program profilaktyki następstw dysplazji stawów biodrowych 32 000,00 zł 
4. Gmina Miejska Kraków Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Miasta Krakowa 9 600,00 zł 
5. Gmina Miejska Kraków Program „Pomoc w powrocie do zdrowego funkcjonowania psychicznego. Program profilaktyki głębokich, nawracających zaburzeń psychicznych (GZP)” dla osób zamieszkałych na terenie Krakowa 26 000,00 zł 
6. Gmina Miejska Kraków Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci zagrożonych i dotkniętych  autyzmem dziecięcy 28 000,00 zł 
7. Gmina Miejska Kraków Program wyrównywania dostępności opieki zdrowotnej w miejscu nauczania i wychowania na terenie Miasta Krakowa 184 360,00 zł 
8. Gmina Miejska Kraków Program profilaktyki próchnicy u dzieci  dla dzieci w Gminie Miejskiej Krakowa 262 336,00 zł 

Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

Działając na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 9), Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje i przypomina o możliwości składania przez jednostki samorządu terytorialnego wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej.

Tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, rozliczania przekazanych środków oraz zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem określają przepisy przywoływanego wyżej rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Wnioski o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej składać należy w postaci papierowej do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Józefa 21, 31-056 Kraków.

Wniosek musi zawierać (wzór w załączniku):

 1. nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
 2. określenie oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, do którego adresowany jest wniosek;
 3. wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę;
 4. określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania;
 5. określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;
 6. harmonogram realizacji programu;
 7. planowane koszty realizacji programu;
 8. opis spodziewanych korzyści z realizacji programu;
 9. informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację programu.

Do wniosku należy dołączyć pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1938 t.j.), pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95c w/w ustawy, oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916 oraz z 2016 r. poz.2003).

Ponadto zwracamy się z prośbą o przedłożenie pełnego opisu programu, co którego składany jest wniosek.

Termin składania wniosków na 2019 r. upływa z dniem  01 września 2018 r.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Tel. 12 29 88 122,-124,-267 

Działając na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 9), Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia poniżej listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wykaz zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie  programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w roku 2018.

Lp.

Wnioskodawca

Nazwa Programu

Kwota dofinansowania przez MOW NFZ

1.

Starostwo  Powiatowe w Bochni

"Uczymy się ratować życie - pierwsza pomoc przedmedyczna” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Bocheńskiego

12 400,00 zł

2.

Burmistrz Miasta Gorlice

"Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” dla Miasta Gorlic

17 840,00 zł

3.

Gmina Miasta Tarnowa

"Program szczepień ochronnych przeciwko grypie w populacji kobiet i mężczyzn powyżej  65 roku życia”

40 000,00 zł

4.

Gmina Miejska Kraków

"Program prewencji otyłości, cukrzycy typu 2, nadciśnienia i miażdżycy” dla populacji Krakowa

32 000,00 zł

5.

Gmina Miejska Kraków

"Program profilaktyki astmy i chorób alergicznych młodzieży szkolnej” dla uczniów Miasta Krakowa

80 000,00 zł

6.

Gmina Miejska Kraków

"Program profilaktyki następstw dysplazji stawów biodrowych”

32 000,00 zł

7.

Gmina Miejska Kraków

Program szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 roku życia” dla mieszkańców Miasta Krakowa

72 000,00 zł

8.

Gmina Miejska Kraków

Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Miasta Krakowa

9 600,00 zł

9.

Gmina Miejska Kraków

Program profilaktyki zakażeń meningokokowych dla dzieci w wieku od 12 do 24 miesięcy, zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków

32 000,00 zł

10.

Gmina Miejska Kraków

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci w wieku 0-3 lat, zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków, uczęszczających do żłobków i przedszkoli

32 000,00 zł

11

Gmina Miejska Kraków

Program „Pomoc w powrocie do zdrowego funkcjonowania psychicznego. Program profilaktyki głębokich, nawracających zaburzeń psychicznych (GZP)” dla osób zamieszkałych na terenie Krakowa

16 000,00 zł

                                                                                           

Dyrektor

Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

Działając na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 9), Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o możliwości składania przez jednostki samorządu terytorialnego wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej.

Tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, rozliczania przekazanych środków oraz zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem określają przepisy przywoływanego wyżej rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Wnioski o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej składać należy w postaci papierowej do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Józefa 21, 31-056 Kraków.

Wniosek musi zawierać (wzór w załączniku):

 1. nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
 2. określenie oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, do którego adresowany jest wniosek;
 3. wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę;
 4. określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania;
 5. określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;
 6. harmonogram realizacji programu;
 7. planowane koszty realizacji programu;
 8. opis spodziewanych korzyści z realizacji programu;
 9. informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację programu.

Do wniosku należy dołączyć pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DZ.U. z2016 r. poz.1793 t.j.), pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95c w/w ustawy, oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916).

Ponadto zwracamy się z prośbą o przedłożenie pełnego opisu programu, co którego składany jest wniosek.

Termin składania wniosków na 2018 r. upływa z dniem  1 września 2017 r.

                                                                                      Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Tel. 12 29 88 122,-124,-267 

Informacja o możliwości składania wniosków przez jednostki samorządu terytorialnego o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej

Działając na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 9), Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o możliwości składania przez jednostki samorządu terytorialnego wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej.

Tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, rozliczania przekazanych środków oraz zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem określają przepisy przywoływanego wyżej rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Wnioski o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej składać należy w postaci papierowej do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Józefa 21, 31-056 Kraków.

Wniosek musi zawierać:

 1. nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
 2. określenie oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, do którego adresowany jest wniosek;
 3. wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę;
 4. określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania;
 5. określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;
 6. harmonogram realizacji programu;
 7. planowane koszty realizacji programu;
 8. opis spodziewanych korzyści z realizacji programu;
 9. informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację programu.

Do wniosku należy dołączyć pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DZ.U. z 2016 r. poz.1793 t.j.), oraz pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95c w/w ustawy, oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916).

Termin składania wniosków na 2017 r. upływa z dniem  15 marca 2017 r.

Termin składania wniosków na rok 2018 upływa z dniem 1 września 2017 r.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Tel. 12 29 88 122, 29 88 124, 29 88 267 

Lista zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego

Działając na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 9), Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia poniżej listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wykaz zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w roku 2017.

Lp.  Wnioskodawca Nazwa Programu Kwota dofinansowania
1. Burmistrz Miasta Gorlice Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” dla Miasta Gorlice 15 720 zł
2. Starostwo  Powiatowe w Bochni Uczymy się ratować życie - pierwsza pomoc przedmedyczna” dla uczniów 12 400 zł
3. Gmina Miejska Kraków Program prewencji otyłości, cukrzycy typu 2, nadciśnienia i miażdżycy” dla populacji Krakowa 32 000 zł
4. Gmina Miejska Kraków Program profilaktyki astmy i chorób alergicznych młodzieży szkolnej” dla uczniów Miasta Krakowa 80 000 zł
5. Gmina Miejska Kraków Program profilaktyki następstw dysplazji stawów biodrowych” dla populacji Krakowa 32 000 zł
6. Gmina Miejska Kraków Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Miasta Krakowa 9 600 zł
7. Gmina Miejska Kraków Program profilaktyki zakażeń meningokokowych dla dzieci w wieku od 12 do 24 miesięcy, zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków 32 000 zł
8. Gmina Miejska Kraków Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci w wieku 0-3 lat, zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków, uczęszczających do żłobków i przedszkoli 32 000 zł
9. Gmina Miejska Kraków Program szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 roku życia” dla mieszkańców Miasta Krakowa 72 000 zł
10. Gmina Miejska Kraków Program „Pomoc w powrocie do zdrowego funkcjonowania psychicznego. Program profilaktyki głębokich, nawracających zaburzeń psychicznych (GZP)” dla osób zamieszkałych na terenie Krakowa 16 000 zł

Dyrektor Małopolskiego OW NFZ

Podmiot publikujący: Małopolski OW NFZ
Autor informacji: Dyrektor Małopolskiego OW NFZ
Publikujący informację: Aleksandra Kwiecień
Publikacja informacji: 11.08.2020 13:58
Aktualizacja informacji: 11.08.2020 13:58
Sprawdź historię zmian