Biuletyn Informacji Publicznej Małopolskiego OW NFZ

Dofinansowanie programów polityki zdrowotnej dla jednostek samorządu terytorialnego

W związku z aktualizacją kosztorysu i harmonogramu wybranych do dofinansowania programów polityki zdrowotnej, na podstawie decyzji Ministra Zdrowia, dokonano aktualizacji listy rankingowej na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez gminy w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy w ramach Subfunduszu rozwoju profilaktyki wyodrębnionego w ramach Funduszu Medycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 2020 r. o Funduszu Medycznym (Dz. U. poz. 1875, z późn. zm.)

Aktualna lista rankingowa zaakceptowanych wniosków jest dostępna w tym miejscu.

Działając na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 9), Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie przedstawia poniżej listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w roku 2024. 

Wykaz zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie  programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w roku 2024

Lp.

Wnioskodawca

Nazwa Programu

Kwota dofinansowania  przez MOW NFZ

1.

Miasto Nowy Sącz

"Zdążyć przed grypą" program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Nowego Sącza od 60 roku życia

10 045,00 zł

2.

Miasto Nowy Sącz

"Zdążyć przed osteoporozą" - profilaktyka

6 820,00 zł

3.

Gmina Miejska Kraków

Program profilaktyki otyłości i nadciśnienia tętniczego u dzieci w wieku szkolnym

309 890,00 zł

4.

Gmina Miejska Kraków

Program polityki zdrowotnej w zakresie wczesnego wykrywania wad wzroku u dzieci, zwłaszcza krótkowzroczności, w tym w związku z realizacją nauki zdalnej podczas epidemii COVID-19

54 590,00 zł

5.

Gmina Miejska Kraków

Program szczepień ochronnych przeciwko grypie po 65 roku życia

47 195,00 zł

6.

Gmina Miejska Kraków

Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027

1 800,00 zł

7.

Gmina Miejska Kraków

Program profilaktyki i rehabilitacji dysfunkcji narządu ruchu dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków

119 890,00 zł

8.

Gmina Miejska Kraków

Dzienny dom opieki medycznej w Gminie Miejskiej Kraków

141 015,00 zł

9.

Gmina Miejska Kraków

Program profilaktyki zachorowań na grypę dla dzieci w wieku 6-60 miesięcy w Gminie Miejskiej Kraków

9 690,00 zł

 

                                                                         Z up. Prezesa NFZ
Elżbieta Fryźlewicz – Chrapisińska
DYREKTOR
Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie
/dokument podpisany elektronicznie/

Małopolski OW NFZ informuje, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez gminy w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy ogłoszonego zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o Funduszu Medycznym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1758) w ramach Subfunduszu rozwoju profilaktyki, wyodrębnionego w ramach Funduszu Medycznego, Minister Zdrowia podjął decyzję w zakresie akceptacji dofinansowania programów polityki zdrowotnej dla 105 gmin.

Na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia została opublikowana lista rankingowa zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie – zgodnie z art. 30 ust. 5 w/w ustawy.

Szczegółowe informacje o wynikach rozstrzygnięcia konkursu dostępne w tym miejscu.

Informujemy, że obecnie trwają prace legislacyjne zmierzające do ustalenia wzoru umowy pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia a jednostką samorządu terytorialnego. Po jego akceptacji, wzór umowy zostanie bezzwłocznie przekazany oddziałom wojewódzkim.

W celu zawarcia umowy na dofinansowanie programu prosimy o kontakt z:

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Małopolski Oddział Wojewódzki NFZ
ul. Józefa 21, 31-056 Kraków
Dział Kontraktowania Świadczeń POZ, OPD i PRO   tel. 12 29 88 122, 144,
Dział Obsługi Umów  tel. 12 29 88 210
e-mail:  [at] = @

Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 9), w związku z art. 48d ustawy z dnia 27 grudnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2561 ze zm.):

MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA w Krakowie przypomina o możliwości składania przez jednostki samorządu terytorialnego wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej na rok 2024.

Wniosek o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej powinien być złożony przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w postaci papierowej w siedzibie Małopolskiego OW NFZ, ul. Wadowicka 8W 30-415 Kraków, z dopiskiem „program polityki zdrowotnej”.

Wniosek musi zawierać:

 1. nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
 2. określenie oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, do którego adresowany jest wniosek;
 3. wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę;
 4. określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania;
 5. określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;
 6. harmonogram realizacji programu;
 7. planowane koszty realizacji programu;
 8. opis spodziewanych korzyści z realizacji programu;
 9. informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację programu.
 10. Pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną
  w trybie, o którym mowa w art. 48a ust. 7 pkt 2. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2022 r., poz. 2561 ze zm.).
 11. Pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z wojewódzkim planem transformacji zwanym dalej „wojewódzkim planem”, o którym mowa w art. 95c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2022 r., poz. 2561 ze zm.), oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1608 t.j.).

Do wniosku proszę dołączyć również pełny opis opiniowanego Programu  zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej (Dz.U. 2017 r., poz. 2476) z uwzględnieniem zmian naniesionych zgodnie z uwagami przez AOTMiT.

Termin składania wniosków upływa z dniem  1 września 2023 r.

UWAGA – Jednostki Samorządu Terytorialnego realizujące Programy polityki zdrowotnej mogą uzyskać dofinansowanie z NFZ pod warunkiem, że świadczenia wskazane w programach są świadczeniami określonymi w aktualnie obowiązujących rozporządzeniach Ministra Zdrowia dotyczących świadczeń gwarantowanych.

Kontakt w sprawie wniosków:
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dział Kontraktowania Świadczeń POZ i OPD i PRO
Tel. 12 29-88-122, 141, 267

Działając na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 9), Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie przedstawia poniżej listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wykaz zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie  programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w roku 2023

Lp

Wnioskodawca

Nazwa Programu

Kwota dofinansowania  przez MOW NFZ

1.

Gmina Miejska Kraków

Dzienny dom opieki medycznej w Gminie Miejskiej Kraków

147 713,00 zł

2.

Gmina Miejska Kraków

 Program polityki zdrowotnej dotyczący profilaktyki zakażeń meningokokowych w Małopolsce na lata 2020-2027

2 169,00 zł

3.

Gmina Miejska Kraków

Program profilaktytki zachorowań na grypę dla dzieci w wieku 6-60 miesięcy w Gminie Miejskiej Kraków

7 084,00 zł

4.

Gmina Miejska Kraków

Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu przeznaczony dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków

101 560,00 zł

5.

Gmina Miejska Kraków

Program profilaktyki i rehabilitacji dysfunkcji narządu ruchu dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków

268 108,00 zł

6.

Gmina Miejska Kraków

Program profilaktyki otyłości i nadciśnienia tętniczego u dzieci w wieku szkolnym

82 505,00 zł

7.

Gmina Miejska Kraków

Program szczepień ochronnych przeciwko grypie po 65 roku życia

69 833,00 zł

8.

Miasto Nowy Sącz

"Zdążyć przed grypą" program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Miasta Nowego Sącza od 60 roku życia

10 968,00 zł

9.

Miasto Nowy Sącz

"Zdążyć przed osteoporozą" - profilaktyka

12 060,00 zł

Z up. Prezesa NFZ
Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska
Dyrektor Małopolskiego OW NFZ
w Krakowie

(-)

podpisano elektronicznie

Działając na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 9), MAŁOPOLSKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA przypomina o możliwości składania przez jednostki samorządu terytorialnego wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej.

Tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, rozliczania przekazanych środków oraz zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem określają przepisy przywoływanego wyżej rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

W celu uzyskania dofinansowania organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego składa wniosek, zawierający opis programu polityki zdrowotnej, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej (Dz.U. 2017 r., poz. 2476).

Wniosek należy złożyć w postaci papierowej w siedzibie Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie pod adresem: ul. Wadowicka 8W, 30-415 Kraków.

 
Wniosek (wzór poniżej) musi zawierać:

 1. nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
 2. określenie oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, do którego adresowany jest wniosek;
 3. wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę;
 4. określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania;
 5. określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;
 6. harmonogram realizacji programu;
 7. planowane koszty realizacji programu;
 8. opis spodziewanych korzyści z realizacji programu;
 9. informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację programu.
 10. pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.)
 11. pozytywną opinię Wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z wojewódzkim planem transformacji, o którym mowa w art. 95c w/w ustawy oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1602)

Do wniosku proszę dołączyć również pełny opis opiniowanego Programu z uwzględnieniem zmian naniesionych zgodnie z uwagami przez AOTMiT.

Termin składania wniosków na 2023 r. upływa z dniem 1 września 2022 r.

UWAGA – Jednostki Samorządu Terytorialnego realizujące Programy polityki zdrowotnej mogą uzyskać dofinansowanie z NFZ pod warunkiem, że świadczenia wskazane w programach są świadczeniami określonymi w aktualnie obowiązujących rozporządzeniach Ministra Zdrowia dotyczących świadczeń gwarantowanych.

Kontakt w sprawie wniosków:
Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dział Kontraktowania Świadczeń POZ i OPD i PRO
Tel. 12 29-88-122, 124, 141, 267

Działając na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 9), Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia poniżej listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wykaz zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w roku 2022

Lp.

Wnioskodawca

Nazwa Programu

Kwota dofinansowania  przez MOW NFZ

1.

Gmina Miejska Kraków

"Program prewencji otyłości, cukrzycy typu 2, nadciśnienia i miażdżycy”

10 478,00 zł

2.

Gmina Miejska Kraków

Program szczepień ochronnych przeciwko grypie po 65 roku życia

25 200,00 zł

3.

Gmina Miejska Kraków

Dzienny dom opieki medycznej w Gminie Miejskiej Kraków

162 898,00 zł

4.

Gmina Miejska Kraków

Program profilaktyki otyłości i nadciśnienia tętniczego u dzieci w wieku szkolnym

62 986,00 zł

5.

Gmina Miejska Kraków

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)  w Gminie Miejskiej Kraków

4 391,00 zł

6.

Gmina Miejska Kraków

Program profilaktyki i terapii dzieci z  autyzmem. Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu przeznaczony dla mieszkańców Gminy Kraków

19 600,00 zł

7.

Gmina Miejska Kraków

Program profilaktyki i rehabilitacji dysfunkcji narządu ruchu dla mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków

371 835,00 zł

8.

Gmina Miejska Kraków

Program profilaktyki wad postawy

8 400,00 zł

9.

Gmina Miasta Tarnowa

"Program szczepień ochronnych przeciwko grypie w populacji osób starszych zamieszkałych w Tarnowie”

9 364,00 zł

10.

Miasto Nowy Sącz

"Zdążyć przed grypą" program szczepień ochronnych przeciwko grypie

11 648,00 zł

11.

Miasto Nowy Sącz

"Zdążyć przed osteoporozą" - profilaktyka

13 034,00 zł

Z up. Prezesa NFZ
Elżbieta Fryźlewicz-Chrapisińska
Dyrektor Małopolskiego OW NFZ
w Krakowie
(-) podpisano elektronicznie

Działając na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 9), Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o możliwości składania przez jednostki samorządu terytorialnego wniosków
o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej.

Tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, rozliczania przekazanych środków oraz zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem określają przepisy przywoływanego wyżej rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

W celu uzyskania dofinansowania organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego składa wniosek, zawierający opis programu polityki zdrowotnej, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej (Dz.U. 2017 r., poz. 2476).

Wnioski o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej składać należy w postaci papierowej do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Józefa 21, 31-056 Kraków.

Wniosek musi zawierać (wzór w załączniku):

 1. nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
 2. określenie oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, do którego adresowany jest wniosek;
 3. wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę;
 4. określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania;
 5. określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;
 6. harmonogram realizacji programu;
 7. planowane koszty realizacji programu;
 8. opis spodziewanych korzyści z realizacji programu;
 9. informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację programu.
 10. pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych(tj Dz.U. z 2021 r. poz. 1285 ze zm.)
 11. pozytywną opinię Wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z wojewódzkim planem transformacji, o którym mowa w art. 95c w/w ustawy oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 183 i 694)

Do wniosku proszę dołączyć również pełny opis opiniowanego Programu z uwzględnieniem zmian naniesionych zgodnie z uwagami przez AOTMiT.

Termin składania wniosków na 2022 r. upływa z dniem  1 września 2021 r.

Kontakt w sprawie wniosków: 12 29 88 122, -152

Małopolski Oddział Wojewódzki
Narodowego Funduszu Zdrowia

Działając na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 9), Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia poniżej listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wykaz zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w roku 2021.

 

Lp.

 

Wnioskodawca

 

Nazwa Programu

Kwota dofinansowania przez MOW NFZ

1.

Gmina Miejska Kraków

"Program prewencji otyłości, cukrzycy typu 2, nadciśnienia i miażdżycy”

11 000,00 zł

2.

Gmina Miejska Kraków

"Program profilaktyki następstw dysplazji stawów biodrowych”

23 520,00 zł

3.

Gmina Miejska Kraków

Program profilaktyki próchnicy u dzieci 

161 700,00 zł

4.

Gmina Miejska Kraków

Program szczepień ochronnych przeciwko grypie po 65 roku życia

15 876,00 zł

5.

Gmina Miejska Kraków

Program profilaktyki zakażeń meningokokowych dla dzieci w wieku od 12 do 24 miesięcy, zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków

5 292,00 zł

6.

Gmina Miejska Kraków

Program profilaktyki wad postawy

7 350,00 zł

7.

Gmina Miejska Kraków

Dzienny dom opieki medycznej w Gminie Miejskiej Kraków

171 043,00 zł

8.

Gmina Miejska Kraków

Program prewencji otyłości oraz wczesnego wykrywania zaburzeń lipidowych i nadciśnienia tętniczego u dzieci na lata 2019 - 2021 - Etap I.

29 389,00 zł

9.

Gmina Miejska Kraków

Program prewencji otyłości oraz wczesnego wykrywania zaburzeń lipidowych i nadciśnienia tętniczego u dzieci na lata 2019 - 2021 - Etap II.

101 405,00 zł

10.

Gmina Miejska Kraków

Program Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)  w Gminie Miejskiej Kraków

5 548,00 zł

11.

Gmina Miejska Kraków

Program profilaktyki i terapii dzieci z autyzmem. Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami ze spektrum autyzmu przeznaczony dla mieszkańców Gminy Kraków

20 580,00 zł

12.

Gmina Miejska Kraków

Pomoc w powrocie do zdrowego funkcjonowania psychicznego. Program profilaktyki głębokich, nawracających zaburzeń psychicznych (GZP)”

24 990,00 zł

13.

Gmina Miasta Tarnowa

Program szczepień ochronnych przeciwko grypie w populacji osób starszych zamieszkałych w Tarnowie

9 879,00 zł

14.

Powiat Myślenicki

Program profilaktyki  próchnicy u dzieci i młodzieży w wieku 8-13 lat na terenie Powiatu Myślenickiego

63 945,00 zł

15.

Powiat Myślenicki

Zdrowotny program profilaktyki kardiodiabetologicznej w Powiecie Myślenickim

4 704,00 zł

Z up. Prezesa NFZ
Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

 

Działając na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 9), Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o możliwości składania przez jednostki samorządu terytorialnego wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej.

Tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, rozliczania przekazanych środków oraz zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem określają przepisy przywoływanego wyżej rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

W celu uzyskania dofinansowania Jednostka samorządu terytorialnego składa do Dyrektora MOW NFZ wniosek, zawierający opis programu polityki zdrowotnej, sporządzony zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej (Dz.U. 2017 r., poz. 2476).

Wnioski o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej składać należy w postaci papierowej do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Józefa 21, 31-056 Kraków.

Wniosek musi zawierać (wzór do wykorzystania w załączniku do komunikatu):

 1. nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
 2. określenie oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, do którego adresowany jest wniosek;
 3. wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę;
 4. określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania;
 5. określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;
 6. harmonogram realizacji programu;
 7. planowane koszty realizacji programu;
 8. opis spodziewanych korzyści z realizacji programu;
 9. informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację programu.

Zgodnie z art. 48 d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.1373 ze zm.) do wniosku należy również dołączyć:

 • pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48 a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.1373 ze zm.);
 • pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95 c ww. ustawy, oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy o zdrowiu publicznym z dnia 11 września 2015. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 2365).

Termin składania wniosków na 2021 r. upływa z dniem  1 września 2020 r.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Tel. 12 29 88 122,-124,-267 

Działając na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 9), Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia poniżej listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wykaz zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie  programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w roku 2020:

LP Wnioskodawca Nazwa Programu Kwota dofinansowania przez
MOW NFZ
1. Gmina Miasta Tarnowa Program szczepień ochronnych przeciwko grypie w populacji osób starszych zamieszkałych w Tarnowie 11 016,00 zł
2. Gmina Miejska Kraków Program prewencji otyłości, cukrzycy typu 2, nadciśnienia i miażdżycy 29 814,00 zł 
3. Gmina Miejska Kraków Program profilaktyki następstw dysplazji stawów biodrowych 31 486,00 zł 
4. Gmina Miejska Kraków Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Miasta Krakowa 11 630,00 zł
5. Gmina Miejska Kraków Program profilaktyki zakażeń meningokokowych dla dzieci w wieku od 12 do 24 miesięcy, zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków 9 446,00 zł 
6. Gmina Miejska Kraków Program „Pomoc w powrocie do zdrowego funkcjonowania psychicznego. Program profilaktyki głębokich, nawracających zaburzeń psychicznych (GZP)” 47 229,00 zł
7. Gmina Miejska Kraków Program profilaktyki i terapii dzieci z  autyzmem. 27 550,00 zł 
8. Gmina Miejska Kraków Program profilaktyki próchnicy u dzieci 196 789,00 zł 
9. Gmina Miejska Kraków Dzienny dom opieki medycznej w Gminie Miejskiej Kraków 232 906,00 zł 
10. Gmina Miejska Kraków Program prewencji otyłości oraz wczesnego wykrywania zaburzeń lipidowych i nadciśnienia tętniczego u dzieci na lata 2019 - 2021 - Etap I. 39 358,00 zł 
11. Gmina Miejska Kraków Program Profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)  w Gminie Miejskiej Kraków 15 743,00 zł
12. Gmina Miejska Kraków Program szczepień ochronnych przeciwko grypie po 65 roku życia 21 647,00 zł 
13. Gmina Miejska Kraków Program profilaktyki wad postawy 25 386,00 zł 

Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

Działając na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 9), Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia potwierdza możliwość składania przez jednostki samorządu terytorialnego wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej.

Tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, rozliczania przekazanych środków oraz zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem określają przepisy przywoływanego wyżej rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Wnioski o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej składane są w postaci papierowej do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Józefa 21, 31-056 Kraków w terminie 1 września roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji programu polityki zdrowotnej.

Wniosek musi zawierać:

 1. nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
 2. określenie oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, do którego adresowany jest wniosek;
 3. wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę;
 4. określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania;
 5. określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;
 6. harmonogram realizacji programu;
 7. planowane koszty realizacji programu;
 8. opis spodziewanych korzyści z realizacji programu;
 9. informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację programu.

Do wniosku powinna być dołączona pozytywna opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48a ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1373 ze zm.) oraz pozytywna opinia wojewody dotycząca zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95c w/w ustawy, oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym  (Dz.U. z 2018 r. poz. 1492).                                                                       

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Tel. 12 29 88 122, -124, -267 

Działając na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 9), Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia poniżej listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wykaz zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie  programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w roku 2019.

LP Wnioskodawca Nazwa Programu Kwota dofiansowania przez MOW NFZ
1. Gmina Miejska Kraków Program prewencji otyłości, cukrzycy typu 2, nadciśnienia i miażdżycy dla populacji Krakowa 32 000,00 zł 
2. Gmina Miejska Kraków Program profilaktyki astmy i chorób alergicznych młodzieży szkolnej dla uczniów Miasta Krakowa 80 000,00 zł 
3. Gmina Miejska Kraków Program profilaktyki następstw dysplazji stawów biodrowych 32 000,00 zł 
4. Gmina Miejska Kraków Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Miasta Krakowa 9 600,00 zł 
5. Gmina Miejska Kraków Program „Pomoc w powrocie do zdrowego funkcjonowania psychicznego. Program profilaktyki głębokich, nawracających zaburzeń psychicznych (GZP)” dla osób zamieszkałych na terenie Krakowa 26 000,00 zł 
6. Gmina Miejska Kraków Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci zagrożonych i dotkniętych  autyzmem dziecięcy 28 000,00 zł 
7. Gmina Miejska Kraków Program wyrównywania dostępności opieki zdrowotnej w miejscu nauczania i wychowania na terenie Miasta Krakowa 184 360,00 zł 
8. Gmina Miejska Kraków Program profilaktyki próchnicy u dzieci  dla dzieci w Gminie Miejskiej Krakowa 262 336,00 zł 

Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

Działając na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 9), Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje i przypomina o możliwości składania przez jednostki samorządu terytorialnego wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej.

Tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, rozliczania przekazanych środków oraz zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem określają przepisy przywoływanego wyżej rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Wnioski o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej składać należy w postaci papierowej do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Józefa 21, 31-056 Kraków.

Wniosek musi zawierać (wzór w załączniku):

 1. nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
 2. określenie oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, do którego adresowany jest wniosek;
 3. wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę;
 4. określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania;
 5. określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;
 6. harmonogram realizacji programu;
 7. planowane koszty realizacji programu;
 8. opis spodziewanych korzyści z realizacji programu;
 9. informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację programu.

Do wniosku należy dołączyć pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48a ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz.1938 t.j.), pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95c w/w ustawy, oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916 oraz z 2016 r. poz.2003).

Ponadto zwracamy się z prośbą o przedłożenie pełnego opisu programu, co którego składany jest wniosek.

Termin składania wniosków na 2019 r. upływa z dniem  01 września 2018 r.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Tel. 12 29 88 122,-124,-267 

Działając na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 9), Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia poniżej listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wykaz zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie  programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w roku 2018.

Lp.

Wnioskodawca

Nazwa Programu

Kwota dofinansowania przez MOW NFZ

1.

Starostwo  Powiatowe w Bochni

"Uczymy się ratować życie - pierwsza pomoc przedmedyczna” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Bocheńskiego

12 400,00 zł

2.

Burmistrz Miasta Gorlice

"Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” dla Miasta Gorlic

17 840,00 zł

3.

Gmina Miasta Tarnowa

"Program szczepień ochronnych przeciwko grypie w populacji kobiet i mężczyzn powyżej  65 roku życia”

40 000,00 zł

4.

Gmina Miejska Kraków

"Program prewencji otyłości, cukrzycy typu 2, nadciśnienia i miażdżycy” dla populacji Krakowa

32 000,00 zł

5.

Gmina Miejska Kraków

"Program profilaktyki astmy i chorób alergicznych młodzieży szkolnej” dla uczniów Miasta Krakowa

80 000,00 zł

6.

Gmina Miejska Kraków

"Program profilaktyki następstw dysplazji stawów biodrowych”

32 000,00 zł

7.

Gmina Miejska Kraków

Program szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 roku życia” dla mieszkańców Miasta Krakowa

72 000,00 zł

8.

Gmina Miejska Kraków

Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Miasta Krakowa

9 600,00 zł

9.

Gmina Miejska Kraków

Program profilaktyki zakażeń meningokokowych dla dzieci w wieku od 12 do 24 miesięcy, zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków

32 000,00 zł

10.

Gmina Miejska Kraków

Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci w wieku 0-3 lat, zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków, uczęszczających do żłobków i przedszkoli

32 000,00 zł

11

Gmina Miejska Kraków

Program „Pomoc w powrocie do zdrowego funkcjonowania psychicznego. Program profilaktyki głębokich, nawracających zaburzeń psychicznych (GZP)” dla osób zamieszkałych na terenie Krakowa

16 000,00 zł

                                                                                           

Dyrektor

Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego

Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie

Działając na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 9), Dyrektor Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o możliwości składania przez jednostki samorządu terytorialnego wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej.

Tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, rozliczania przekazanych środków oraz zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem określają przepisy przywoływanego wyżej rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Wnioski o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej składać należy w postaci papierowej do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Józefa 21, 31-056 Kraków.

Wniosek musi zawierać (wzór w załączniku):

 1. nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
 2. określenie oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, do którego adresowany jest wniosek;
 3. wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę;
 4. określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania;
 5. określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;
 6. harmonogram realizacji programu;
 7. planowane koszty realizacji programu;
 8. opis spodziewanych korzyści z realizacji programu;
 9. informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację programu.

Do wniosku należy dołączyć pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DZ.U. z2016 r. poz.1793 t.j.), pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95c w/w ustawy, oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916).

Ponadto zwracamy się z prośbą o przedłożenie pełnego opisu programu, co którego składany jest wniosek.

Termin składania wniosków na 2018 r. upływa z dniem  1 września 2017 r.

                                                                                      Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Tel. 12 29 88 122,-124,-267 

Informacja o możliwości składania wniosków przez jednostki samorządu terytorialnego o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej

Działając na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 9), Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o możliwości składania przez jednostki samorządu terytorialnego wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej.

Tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, rozliczania przekazanych środków oraz zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem określają przepisy przywoływanego wyżej rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Wnioski o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej składać należy w postaci papierowej do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ul. Józefa 21, 31-056 Kraków.

Wniosek musi zawierać:

 1. nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
 2. określenie oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, do którego adresowany jest wniosek;
 3. wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę;
 4. określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania;
 5. określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;
 6. harmonogram realizacji programu;
 7. planowane koszty realizacji programu;
 8. opis spodziewanych korzyści z realizacji programu;
 9. informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację programu.

Do wniosku należy dołączyć pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DZ.U. z 2016 r. poz.1793 t.j.), oraz pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95c w/w ustawy, oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916).

Termin składania wniosków na 2017 r. upływa z dniem  15 marca 2017 r.

Termin składania wniosków na rok 2018 upływa z dniem 1 września 2017 r.

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Tel. 12 29 88 122, 29 88 124, 29 88 267 

Lista zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego

Działając na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 9), Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia poniżej listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Wykaz zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w roku 2017.

Lp.  Wnioskodawca Nazwa Programu Kwota dofinansowania
1. Burmistrz Miasta Gorlice Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)” dla Miasta Gorlice 15 720 zł
2. Starostwo  Powiatowe w Bochni Uczymy się ratować życie - pierwsza pomoc przedmedyczna” dla uczniów 12 400 zł
3. Gmina Miejska Kraków Program prewencji otyłości, cukrzycy typu 2, nadciśnienia i miażdżycy” dla populacji Krakowa 32 000 zł
4. Gmina Miejska Kraków Program profilaktyki astmy i chorób alergicznych młodzieży szkolnej” dla uczniów Miasta Krakowa 80 000 zł
5. Gmina Miejska Kraków Program profilaktyki następstw dysplazji stawów biodrowych” dla populacji Krakowa 32 000 zł
6. Gmina Miejska Kraków Program zdrowotny w zakresie prewencji i wykrywania chorób układu krążenia w populacji mieszkańców województwa małopolskiego ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Miasta Krakowa 9 600 zł
7. Gmina Miejska Kraków Program profilaktyki zakażeń meningokokowych dla dzieci w wieku od 12 do 24 miesięcy, zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków 32 000 zł
8. Gmina Miejska Kraków Program profilaktyki zakażeń pneumokokowych dla dzieci w wieku 0-3 lat, zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków, uczęszczających do żłobków i przedszkoli 32 000 zł
9. Gmina Miejska Kraków Program szczepień ochronnych przeciw grypie po 65 roku życia” dla mieszkańców Miasta Krakowa 72 000 zł
10. Gmina Miejska Kraków Program „Pomoc w powrocie do zdrowego funkcjonowania psychicznego. Program profilaktyki głębokich, nawracających zaburzeń psychicznych (GZP)” dla osób zamieszkałych na terenie Krakowa 16 000 zł

Dyrektor Małopolskiego OW NFZ

Podmiot publikujący: Małopolski OW NFZ
Autor informacji: Dyrektor MOW NFZ
Publikujący informację: Iwona Krzywda
Publikacja informacji: 27.11.2023 12:07
Aktualizacja informacji: 27.11.2023 12:07
Sprawdź historię zmian