Aktualności

Aktualności Centrali

Poradnik Pacjenta: Planujesz wakacje za granicą? Zabierz ze sobą EKUZ

29-06-2023
 • Dzięki karcie EKUZ podczas pobytu za granicą, w razie potrzeby otrzymasz niezbędną pomoc medyczną na takich samych zasadach jak obywatele państwa, do którego wyjeżdżasz.

 • EKUZ ułatwia korzystanie z opieki medycznej w państwach Unii Europejskiej, EFTA i Wielkiej Brytanii.

 • Wyrobienie EKUZ jest bezpłatne dla osób objętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

 • EKUZ dla osób niewidomych i niedowidzących jest oznakowana naklejką z tekstem w alfabecie Braille’a.

Czym jest EKUZ?

EKUZ, czyli Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego, to dokument unijny. Potwierdza Twoje prawo do korzystania z opieki zdrowotnej w państwach Unii Europejskiej i EFTA, na takich samych zasadach, na jakich leczą się mieszkańcy danego kraju. Oznacza to również, że jeżeli w danym kraju obowiązuje zasada współpłacenia za udzielone świadczenia medyczne, to nawet mając EKUZ, będzie trzeba ponieść określone koszty.

Kto może otrzymać EKUZ?

Karta EKUZ jest wydawana bezpłatnie, oddzielnie dla każdego członka rodziny. Nie ma jednej wspólnej karty dla całej rodziny. Kartę EKUZ otrzymają:

 • osoby ubezpieczone (np. pracujące, na emeryturze)
 • osoby nieubezpieczone, które mają prawo do leczenia na podstawie szczególnych uprawnień (np. dzieci do lat 18, które nie mogą być zgłoszone do ubezpieczenia przez rodzica lub dziadka).

Do czego uprawnia EKUZ?

Podobnie jak w Polsce, za granicą nie wszyscy lekarze mają umowy z ubezpieczalnią. Dlatego, zanim skorzystasz z usług lekarza, sprawdź, czy jesteś u takiego, który honoruje kartę EKUZ.

Z EKUZ masz prawo do leczenia:

 • niezbędnego i nieplanowanego
 • w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej danego państwa
 • na takich samych zasadach, na jakich korzystają z niego obywatele danego kraju (jeśli w danym państwie jest np. obowiązek opłacenia części kosztów za wizytę u lekarza, to i Ty za nią zapłacisz).

Leczenie z EKUZ nie obejmuje:

 • planowych operacji i zabiegów
 • kosztów powrotu do kraju w związku z nagłym zachorowaniem (chyba że dalsze koszty leczenia na kartę EKUZ w kraju pobytu są wyższe niż koszty transportu)
 • kosztów akcji ratunkowych w krajach UE/EFTA. Dlatego, jeśli np. uprawiasz sporty wiążące się z takim ryzykiem – koniecznie sprawdź przed wyjazdem do danego kraju zasady udzielania pomocy na kartę EKUZ oraz rozważ dodatkowe ubezpieczenie komercyjne.

Gdzie możesz używać EKUZ?

Karta EKUZ honorowana jest w:

 • krajach Unii Europejskiej
 • Islandii
 • Liechtensteinie
 • Norwegii
 • Szwajcarii
 • Wielkiej Brytanii.

Karta jest również ważna na terytoriach zamorskich:

 • francuskich: Gwadelupa, Martynika, Reunion, St. Pierre-et-Miquelon i Gujana Francuska
 • portugalskich: Azory i Madera
 • hiszpańskich: Majorka i Wyspy Kanaryjskie.

Gdzie EKUZ nie obowiązuje?

Karta EKUZ nie obowiązuje:

 • na Wyspach Normandzkich
 • na wyspie Man
 • w Monaco
 • w San Marino
 • w Watykanie.

Ważne!

Jeżeli nie jesteś obywatelem państwa członkowskiego UE, to nie możesz skorzystać z bezpłatnego leczenia na EKUZ w następujących krajach: Islandia, Norwegia, Liechtenstein, Szwajcaria, Dania.

Jak uzyskać EKUZ?

Wniosek o EKUZ możesz złożyć:

Kiedy dostaniesz EKUZ?

EKUZ dostajesz od ręki w przypadku składania wniosku osobiście w oddziale lub delegaturze NFZ.

W innym przypadku trwa to do 5 dni (od czerwca do września oddział wojewódzki NFZ może wydłużyć okres rozpatrzenia wniosku do kilkunastu dni).

Jeśli składasz wniosek przez Internetowe Konto Pacjenta lub ePUAP, otrzymasz informację o wyrobieniu karty lub o odrzuceniu wniosku wraz z podaniem przyczyn tej decyzji. Jego status możesz również sprawdzić on-line. Wejdź na stronę status sprawy i wprowadź identyfikator Twojej sprawy. Zostanie on przesłany na wskazany przez Ciebie adres email.

Jak długo ważna jest EKUZ?

Karta EKUZ wydawana jest na okres

20 lat:

 • osobom, które pobierają świadczenie emerytalne i osiągnęły wiek emerytalny (60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni)

5 lat:

 • osobom, które pobierają świadczenia emerytalne i nie osiągnęły wieku emerytalnego
 • dzieciom przed ukończeniem 18 lat, mających obywatelstwo polskie

3 lat:

 • osobom ubezpieczonym, które są zatrudnione albo
 • prowadzą pozarolniczą i rolniczą działalność gospodarczą, albo
 • pobierają zasiłek/ świadczenie przedemerytalne

18 miesięcy:

 • osobom ubezpieczonym, które pobierają rentę i mają więcej niż 18 lat
 • osobom, które mają prawo do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny powyżej 18 r.ż.
 • osobom, które studiują lub uczą się

6 miesięcy:

 • nieubezpieczonym kobietom w okresie ciąży i porodu, które mają obywatelstwo polskie i mieszkają na terytorium RP, albo
 • mają status uchodźcy, zezwolenie na pobyt czasowy oraz mieszkają na terytorium RP
 • dzieciom, które uzyskały status uchodźcy i mieszkają na terytorium RP
 • osobom zatrudnionym na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług
 • osobom wykonującym pracę nakładczą

2 miesiące:

 • osobom bezrobotnym zarejestrowanym w urzędzie pracy

90 dni:

 • osobom, które spełniają kryterium dochodowe do otrzymywania świadczeń z pomocy społecznej i są uprawnione na podstawie art. 54 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

42 dni:

 • kobietom w okresie połogu, które mają obywatelstwo polskie i mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ważne!

Dla dzieci, które są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny, mają własny tytuł do ubezpieczenia lub pobierają rentę, EKUZ jest ważna do 18 r.ż.

Dowiedz się więcej o leczeniu poza granicami kraju 

Wszystkie aktualności