Biuletyn Informacji Publicznej Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ

Dofinansowanie programów polityki zdrowotnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Informacja o możliwości składania wniosków

o dofinansowanie Programów Polityki Zdrowotnej na 2024 r.

realizowanych przez jednostki samorządowe

Działając na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia [1] Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ informuje o możliwości składania przez jednostki samorządu terytorialnego wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej. 

Zgodnie z art. 48 d ustawy [2] Fundusz może przekazać środki na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych, określonych w wykazach świadczeń gwarantowanych,
w kwocie nieprzekraczającej:

  1. 80% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 5 tys.
  2. 40% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu innej niż wymieniona w pkt 1.

Tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej określają przepisy rozporządzenia [1], zgodnie z którymi jednostka samorządu terytorialnego składa wniosek do dnia 1 września roku poprzedzającego rok rozpoczęcia realizacji programu polityki zdrowotnej.

 Wniosek powinien być sporządzony według wskazań § 3 rozporządzenia [1] oraz zawierać opis programu polityki zdrowotnej zgodny z rozporządzeniem [3]

Zgodnie z art. 48 d ust. 2 ustawy [2] do wniosku należy również dołączyć:

  • pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie,
    o którym mowa w art. 48 a ust. 7 pkt 2 albo oświadczenie o zgodności projektu programu polityki zdrowotnej z rekomendacją Prezesa Agencji;

 

  • pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z wojewódzkim planem transformacji, o którym mowa w art. 95c ust. 1, oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1608).

 

 

Wnioski należy składać w postaci papierowej do  :

KUJAWSKO-POMORSKIEGO Oddziału Wojewódzkiego NFZ,

ul. Łomżyńska 33, 85-863 Bydgoszcz .

 

Podstawa prawna:

[1] rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych
lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz.U.2017 r., poz. 9)

[2] ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2022, poz.2561 ze zm.)

[3] rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej (Dz.U.2017 r., poz. 2476)

Lista zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego na 2023 r.

Informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie Programów Polityki Zdrowotnej na 2023 rok

Lista zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego na 2022 r.

Lista zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego ( 2020-12-01 )

Na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 9) Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ ogłasza listę zaakceptowanych wniosków.

LISTA ZAAKCEPTOWANYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2021.

Pliki do pobrania

Na podstawie art. 48d ust. 5 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1373 t.j. z późn. zm.)

DYREKTOR KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

zaprasza do składania wniosków:

o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Wniosek należy złożyć w postaci papierowej do: KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Adres: ul. Łomżyńska 33; 85-863 Bydgoszcz.


Termin składania wniosków na 2021 r. upływa z dniem 1 września 2020 r.

Wniosek zawiera:

1) nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; 2) określenie oddziału Funduszu, do którego adresowany jest wniosek; 3) wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę; 4) określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania; 5) określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów; 6) harmonogram realizacji programu; 7) planowane koszty realizacji programu; 8) opis spodziewanych korzyści z realizacji programu; 9) informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację programu.

PLIK WZORU WNIOSKU DO POBRANIA: WNIOSEK_O_DOFINANSOWANIE
Do wniosku należy dołączyć pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48a ust. 3 pkt 2, oraz pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95c, oraz zgodności z celami operacyjnymi

Lista zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego (2019-11-13)

Na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 9) Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ ogłasza listę zaakceptowanych wniosków.

LISTA ZAAKCEPTOWANYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2020.

Pliki do pobrania

Na podstawie art. 48d ust. 5 Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1510 z późn. zm.)

DYREKTOR KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

zaprasza do składania wniosków:

o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Wniosek należy złożyć w postaci papierowej do: KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Adres: ul. Łomżyńska 33; 85-863 Bydgoszcz.


Termin składania wniosków na 2020 r. upływa z dniem 1 września 2019 r.

Wniosek zawiera:

1) nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; 2) określenie oddziału Funduszu, do którego adresowany jest wniosek; 3) wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę; 4) określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania; 5) określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów; 6) harmonogram realizacji programu; 7) planowane koszty realizacji programu; 8) opis spodziewanych korzyści z realizacji programu; 9) informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację programu.

Do wniosku należy dołączyć pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48a ust. 3 pkt 2, oraz pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95c, oraz zgodności z celami operacyjnymi.

Na podstawie art. 48d ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.)

DYREKTOR KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

zaprasza do składania wniosków:

o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Wniosek należy złożyć w postaci papierowej do: KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Adres: ul. Al. Mickiewicza 15; 85-071 Bydgoszcz.
Termin składania wniosków na 2017 r. upływa z dniem 15 marca 2017 r.

Termin składania wniosków na 2018 r. upływa z dniem 1 września 2017 r.

Wniosek zawiera:

1) nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; 2) określenie oddziału Funduszu, do którego adresowany jest wniosek; 3) wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę; 4) określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania; 5) określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów; 6) harmonogram realizacji programu; 7) planowane koszty realizacji programu; 8) opis spodziewanych korzyści z realizacji programu; 9) informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację programu.

PLIK WZORU WNIOSKU DO POBRANIA: WNIOSEK_O_DOFINANSOWANIE
Do wniosku należy dołączyć pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48a ust. 3 pkt 2, oraz pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95c, oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. poz. 1916).

 

Lista zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego

19-06-2017

Na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 9) Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ ogłasza listę zaakceptowanych wniosków.

LISTA ZAAKCEPTOWANYCH WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ROKU 2017.

 
WNIOSKODAWCA NAZWA PROGRAMU KWOTA DOFINANSOWANIA PROGRAMU
Urząd Miasta Włocławek
    Zielony Rynek 11/13
    87-800 Włocławek
Program   profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka
ludzkiego (HPV) miasta Włocławek
32 000,00 zł
Urząd Miasta Torunia
    Wały Gen. Sikorskiego 8
    87-100 Toruń
Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka
ludzkiego HPV
26 000,00 zł
Urząd Miasta Torunia
    Wały Gen. Sikorskiego 8
    87-100 Toruń

Program profilaktyki próchnicy i urazów zębów mlecznych i stałych skierowanego do dzieci i młodzieży, ich rodziców
i opiekunów oraz pracowników oświaty pt. „Toruń olśniewa uśmiechem”

42 000,00 zł

Na podstawie art. 48d ust. 5 Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1938, z późn. zm.)

DYREKTOR KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

zaprasza do składania wniosków:

o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Wniosek należy złożyć w postaci papierowej do: KUJAWSKO-POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Adres: ul. Łomżyńska 33; 85-863 Bydgoszcz.


Termin składania wniosków na 2019 r. upływa z dniem 1 września 2018 r.

Wniosek zawiera:

1) nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy; 2) określenie oddziału Funduszu, do którego adresowany jest wniosek; 3) wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę; 4) określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania; 5) określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów; 6) harmonogram realizacji programu; 7) planowane koszty realizacji programu; 8) opis spodziewanych korzyści z realizacji programu; 9) informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację programu.


Do wniosku należy dołączyć pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48a ust. 3 pkt 2, oraz pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95c, oraz zgodności z celami operacyjnymi.

Na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 9) Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego OW NFZ informuje, iż w toku procedury rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w 2019r. nie wytypowała żadnego wniosku z uwagi na niespełnienie warunków ustawowych zgodnie z art. 48d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. 2018r. poz. 1510, z późn. zm.).

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy, uprzejmie informuje o opublikowaniu listy rankingowej rozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez gminy w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy, ogłoszonego zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o Funduszu Medycznym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1758):

Link: https://www.gov.pl/web/zdrowie/dofinansowanie-programow-polityki-zdrowotnej-realizowanych-przez-gminy-w-obszarze-edukacji-w-zakresie-osteoporozy-i-wczesnego-wykrywania-osteoporozy

 

Osoby w K-P OW NFZ do Kontaktu:

Magdalena Grocholewska - tel. 52 325 27 16,

Martyna Ajtner-Tadeuszak - tel. 52 325 28 20.

 

Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy, uprzejmie informuje o zaktualizowanej liście rankingowej zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez gminy w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/dofinansowanie-programow-polityki-zdrowotnej-realizowanych-przez-gminy-w-obszarze-edukacji-w-zakresie-osteoporozy-i-wczesnego-wykrywania-osteoporozy

 

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Autor informacji: Ministerstwo Zdrowia
Publikujący informację: Anna Michalek
Wytworzenie informacji: 24.11.2023
Publikacja informacji: 24.11.2023 15:31
Aktualizacja informacji: 24.11.2023 16:11
Sprawdź historię zmian