Biuletyn Informacji Publicznej Śląskiego OW NFZ

Wykaz podmiotów leczniczych, w których może wystąpić ograniczenie lub brak dostępu do świadczeń

Na podstawie art. 8 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych, ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2018.poz.1532), Dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza wykazy podmiotów leczniczych, wraz ze wskazaniem profili lub rodzajów komórek organizacyjnych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art.31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r.poz.1510 i 1515), w których może wystąpić zagrożenie braku dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej lub ciągłości ich udzielania, ze względu na zbyt małą liczbę lekarzy mogących udzielać świadczeń opieki zdrowotnej w tych podmiotach.

Pliki do pobrania