Biuletyn Informacji Publicznej Śląskiego OW NFZ

Zasady udostępniania informacji publicznej

Załącznik nr 1 do zarządzenia wewnętrznego Dyrektora Śląskiego OW NFZ nr 40/2021 z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej na wniosek w Śląskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia

Zasady udostępniania informacji publicznej na wniosek

§ 1

 1. Do udostępnienia informacji publicznej na wniosek, odmowy jej udostępnienia albo umorzenia postępowania o udostępnienie informacji publicznej w Oddziale stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2176), zwanej dalej „ustawą”.
 2. Ograniczenie dostępu do informacji publicznej może nastąpić wyłącznie w przypadkach wskazanych w ustawach, w szczególności:
 1. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,
 2. w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych,
 3. ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicy przedsiębiorcy.
 1. Jeżeli informacja publiczna zawiera informacje zastrzeżone, o których mowa w ustępie 2, nie stanowi to przesłanki do odmowy udzielenia informacji publicznej, jeśli informacje zastrzeżone mogą być z tej informacji przed jej udostępnieniem usunięte.
 2. Jeżeli udostępnienie informacji publicznej wymaga jej przetworzenia, wniosek o którym mowa w § 2 ust. 1 winien wskazywać szczególnie istotny interes publiczny dla takiego zakresu przetworzenia. W razie niewykazania przez wnioskodawcę, iż udostępnienie tej informacji jest szczególnie istotne dla interesu publicznego, Dyrektor Oddziału w drodze decyzji administracyjnej może odmówić udostępnienia informacji publicznej.
 3. Jeżeli Oddział wnioskowanej informacji nie posiada, dane nie mają charakteru informacji publicznej lub są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, wówczas wnioskującego pisemnie informuje się o tych okolicznościach.
 4. Zgodnie z wymaganiami ustawy, informacja publiczna udostępniana na wniosek winna być oznaczona danymi określającymi podmiot udostępniający informację, danymi określającymi tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji, danymi określającymi tożsamość osoby, która udostępniła informację oraz datą udostępnienia.

§ 2

 1. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej, zwany dalej „wnioskiem”, może być wnoszony do Oddziału pisemnie, za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 346 z późn. zm.). Przykładowy wzór wniosku wnoszonego na piśmie określony jest w załączniku nr 4 do zarządzenia.
 2. Jeżeli wniosek zawiera błędy uniemożliwiające udostępnienie informacji lub udzielenie odpowiedzi (np. brak adresu lub nieczytelny adres, na który należy udzielić odpowiedzi), komórka organizacyjna Oddziału właściwa do udzielenia odpowiedzi na wniosek wzywa niezwłocznie wnioskodawcę do ich usunięcia w terminie 14 dni z pouczeniem, że nieusunięcie tych braków spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
 3. Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ustępu 4.
 4. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ustępie 3, komórka organizacyjna Oddziału właściwa do udzielenia odpowiedzi na wniosek powiadamia w tym terminie wnioskodawcę o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

§ 3

 1. Informacja publiczna podlega udostępnieniu w sposób wskazany przez wnioskodawcę, z zastrzeżeniem ustępu 2 i 3.
 2. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku, komórka organizacyjna Oddziału właściwa do udzielenia odpowiedzi na wniosek powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona.
 3. Jeżeli w przypadku, o którym mowa w ustępie 2, w terminie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienia informacji w sposób lub formie wskazanych w powiadomieniu, Dyrektor Oddziału umarza postępowanie o udostępnienie informacji publicznej w drodze decyzji administracyjnej.