Biuletyn Informacji Publicznej Wielkopolskiego OW NFZ

Dofinansowanie programów polityki zdrowotnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2019 roku

Dofinansowanie programów polityki zdrowotnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2019 roku

Z A P R O S Z E N I E

do składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego
z terenu województwa wielkopolskiego

Działając na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 9)

 Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Poznaniu
informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w roku 2019.

 Termin składania wniosków na rok 2019 upływa z dniem 1 września 2018 r.

Wniosek o dofinansowanie winien być złożony w postaci papierowej przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w siedzibie Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 158.

 1. Wniosek powinien zawierać:
 1. nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
 2. określenie oddziału Funduszu, do którego kierowany jest wniosek;
 3. wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę;
 4. określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania;
 5. określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;
 6. harmonogram realizacji programu;
 7. planowane koszty realizacji programu;
 8. opis spodziewanych korzyści z realizacji programu;
 9. informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację programu.
 1. Do wniosku należy dołączyć:
 1. pozytywną opinię Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48a ust. 7 pkt 2 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1938 ze zm.);
 2. pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015r. o zdrowiu publicznym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2237 ze zm.). 

  Wzór wniosku znajduje się do pobrania poniżej

  Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dokonuje oceny wniosku oraz załączonych dokumentów oraz podejmuje decyzję o dofinansowaniu programu, którego wniosek dotyczy, uwzględniając wpływ planowanych działań na poprawę stanu zdrowia populacji objętej programem oraz możliwości finansowe Oddziału Wojewódzkiego Funduszu.

  Wnioskodawca, którego wniosek nie zostanie zaakceptowany, może złożyć do Dyrektora Oddziału Funduszu wniosek o dokonanie ponownej oceny wniosku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Dyrektora Oddziału Funduszu pisemnej informacji o braku akceptacji wniosku wraz z uzasadnieniem. Ponownej oceny wniosku dokonuje się w terminie 14 dni.

źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

 

LISTA ZAAKCEPTOWANYCH WNIOSKÓW

Lista zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego
w roku 2019

Na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 9) Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza listę zaakceptowanych wniosków.

 

 

Podmiot publikujący: Wielkopolski OW NFZ
Autor informacji: Dyrektor WOW NFZ
Publikujący informację: Magdalena Rozumek
Publikacja informacji: 14.06.2018 15:01
Aktualizacja informacji: 07.11.2018 11:01
Sprawdź historię zmian