Biuletyn Informacji Publicznej Wielkopolskiego OW NFZ

Dofinansowanie programów polityki zdrowotnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Informacja o możliwości składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w latach 2017 i 2018

 

Działając na podstawie § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 9), Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o możliwości składania przez jednostki samorządu terytorialnego wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej.

 

Tryb składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, rozliczania przekazanych środków oraz zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem określają przepisy przywoływanego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

 

Wnioski o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej składać należy w postaci papierowej w Wielkopolskim Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, przy czym sam wniosek zawierać musi:

 1. nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
 2. określenie oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, do którego adresowany jest wniosek;
 3. wskazanie programu realizowanego przez wnioskodawcę;
 4. określenie wysokości wnioskowanego dofinansowania;
 5. określenie wysokości środków własnych wnioskodawcy lub środków przeznaczonych na realizację programu uzyskanych od innych podmiotów, wraz ze wskazaniem tych podmiotów;
 6. harmonogram realizacji programu;
 7. planowane koszty realizacji programu;
 8. opis spodziewanych korzyści z realizacji programu;
 9. informację o wymaganiach w zakresie zasobów rzeczowych i zasobów kadrowych oraz kompetencji osób, zapewniających prawidłową realizację programu.

  Wnioski rozpatrywane będą w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia upływu terminu do ich złożenia. Podjęcie przez Dyrektora Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia decyzji o dofinansowaniu programu polityki zdrowotnej stanowić będzie podstawę do zawarcia z wnioskodawcą umowy o dofinansowanie programu.

  Termin składania wniosków na rok 2017 upływa z dniem 15 marca 2017 roku.
  Termin składania wniosków na rok 2018 upływa z dniem 1 września 2017 roku.

  Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

  Wielkopolski OW NFZ

Wnioski o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej - uzupełnienie informacji

W uzupełnieniu komunikatu Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18 stycznia 2017 roku „Komunikat - wnioski o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej” oraz w nawiązaniu do pytań zgłaszanych przez przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego, Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, iż zgodnie z przepisem art. 48d ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm.), Narodowy Fundusz Zdrowia może przekazać środki na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych innych niż określone w wykazach świadczeń gwarantowanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d przywoływanej ustawy, w kwocie nieprzekraczającej 80% środków przewidzianych na realizację danego programu jednostki samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 5 tysięcy oraz 40% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców przekraczającej 5 tysięcy.

Co istotne, jak stanowi art. 48d ust. 2-3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w celu uzyskania dofinansowania organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego składa wniosek do dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, a do wniosku dołącza pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z priorytetami dla regionalnej polityki zdrowotnej oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia. Dyrektor zaś oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia dokonuje oceny wniosku oraz załączonych dokumentów oraz podejmuje decyzję o dofinansowaniu programu, którego wniosek dotyczy, uwzględniając wpływ planowanych działań na poprawę stanu zdrowia populacji objętej programem oraz możliwości finansowe oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

 

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej

Wielkopolski OW NFZ

Lista zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej: lata 2017 i 2018

Na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 9) Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza listę zaakceptowanych wniosków:

WNIOSKODAWCA

NAZWA PROGRAMU

KWOTA DOFINANSOWANIA PROGRAMU

Gmina Gostyń

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego w gminie Gostyń na lata 2016-2020

18 876,00 zł

Gmina Opalenica

Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2015-2018

32 000,00 zł

Miasto i Gmina Szamotuły

Program Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) typu 6,11,16,18

23 580,00 zł

 
 
Podmiot publikujący: Wielkopolski OW NFZ
Autor informacji: Dyrektor WOW NFZ
Publikujący informację: Magdalena Rozumek
Publikacja informacji: 10.07.2019 00:00
Aktualizacja informacji: 10.07.2019 11:04
Sprawdź historię zmian