Biuletyn Informacji Publicznej Wielkopolskiego OW NFZ

Dofinansowanie programów polityki zdrowotnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2024 roku

Z A P R O S Z E N I E

DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE PROGRAMÓW POLITYKI ZDROWOTNEJ REALIZOWANYCH PRZEZ JEDNOSTKĘ SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Z TERENU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 9), w związku z art. 48d ust. 2 ustawy z dnia 27 grudnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2561 ze zm.) zwanej dalej „ustawą o świadczeniach”:

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, w imieniu którego działa Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Poznaniu,  informuje o możliwości składania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w roku 2024.

Termin składania wniosków: do 1 września 2023 r.

Wniosek o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej powinien być złożony przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w postaci papierowej do Wielkopolskiego OW NFZ, ul. Grunwaldzka 158, 60-309 Poznań, z dopiskiem „program polityki zdrowotnej”.

 1. Wniosek powinien być przygotowany zgodnie z wzorem, stanowiącym załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2476).
 2. Do wniosku dołącza się:
  • Pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji wydaną w trybie, o którym mowa w art. 48a ust. 7 pkt 2 ustawy o świadczeniach albo oświadczenie o zgodności projektu programu polityki zdrowotnej z rekomendacją Prezesa Agencji, o którym mowa w art. 48aa ust.11 ustawy o świadczeniach.
  • Pozytywną opinię wojewody dotyczącą zgodności planowanego programu z wojewódzkim planem transformacji zwanym dalej „wojewódzkim planem”, o którym mowa w art. 95c ustawy o świadczeniach* oraz zgodności z celami operacyjnymi Narodowego Programu Zdrowia, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1608).

*Art. 95c [Wojewódzki plan] - Wojewoda ustala dla obszaru województwa wojewódzki plan transformacji, zwany dalej „wojewódzkim planem”, uwzględniający krajowy plan i rekomendowane kierunki działań wskazane w mapie oraz wynikające z innych dokumentów strategicznych w ochronie zdrowia.

Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia dokonuje oceny wniosku oraz załączonych dokumentów oraz podejmuje decyzję o dofinansowaniu programu, którego wniosek dotyczy, uwzględniając wpływ planowanych działań na poprawę stanu zdrowia populacji objętej programem oraz możliwości finansowe Funduszu. Wnioskodawca, którego wniosek nie został zaakceptowany, może złożyć do Dyrektora Oddziału Funduszu działającego w imieniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia wniosek o dokonanie ponownej oceny wniosku, w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Dyrektora Oddziału Funduszu pisemnej informacji o braku akceptacji wniosku wraz z uzasadnieniem. Ponownej oceny wniosku dokonuje się w terminie 14 dni.   

Przekazanie środków w ramach dofinansowania odbywa się na podstawie umowy zawartej przez Prezesa Funduszu z organem wykonawczym jednostki samorządu terytorialnego. Jednostka samorządu terytorialnego zwraca Funduszowi środki niewykorzystane lub wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem.

Informacje dodatkowe:

 1. Zgodnie z art. 48d ust. 1 ustawy o świadczeniach Fundusz może przekazać środki na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego W ZAKRESIE UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH OKREŚLONYCH W WYKAZACH ŚWIADCZEŃ GWARANTOWANYCH określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d, w kwocie nieprzekraczającej:
  • 80% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu terytorialnego o liczbie mieszkańców nieprzekraczającej 5 tys.;
  • 40% środków przewidzianych na realizację programu jednostki samorządu terytorialnego innej niżwymieniona w pkt 1.
 2. Podstawa prawna:
  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2561 ze zm.).
  2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków
   i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 9).
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru programu polityki zdrowotnej, wzoru raportu końcowego z realizacji programu polityki zdrowotnej oraz sposobu sporządzenia projektu programu polityki zdrowotnej i raportu końcowego
   z realizacji programu polityki zdrowotnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 2476).