Biuletyn Informacji Publicznej Wielkopolskiego OW NFZ

Dofinansowanie programów polityki zdrowotnej dla jednostek samorządu terytorialnego w 2022 roku

Lista zaakceptowanych wniosków

31-12-2021

Lista zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego
w roku 2022 – dodatkowy termin składania wniosków

Na podstawie § 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz trybu rozliczania przekazanych środków i zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 9) Dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza listę zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w roku 2022 w zakresie dofinansowania programu polityki zdrowotnej do wartości 40 % środków przewidzianych na realizację świadczeń zdrowotnych wymienionych w wykazach świadczeń gwarantowanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 poz. 1285 z późn.zm.).

 

 

Wykaz jednostek samorządu terytorialnego, których wnioski o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej zostały zaakceptowane przez dyrektora oddziału

 
                   

Lp.

Jednostka samorządu terytorialnego

Nazwa Programu Polityki Zdrowotnej

Wniosek z dnia

Opinia AOTMiT z dnia

Wojewoda opiniujący

Opinia Wojewody z dnia

% dofinansowania
wniosek

Wartość dofinansowania
wniosek

 

1.

Miasto Leszno

Program wykrywania boreliozy wśród mieszkańców miasta Leszna

14.12.2021

2017-09-18

Wielkopolski-Agata Goździewińska

2021-11-19

40

20 000,00

 

2.

Miasto Leszno

Program Rehabilitacji Seniorów - Mieszkańców Miasta Leszna na lata 2016 - 2020

14.12.2021

2016-08-23

Wielkopolski-Agata Goździewińska

2021-11-19

40

32 000,00

 

Łączna wartość dofinansowania                                                                                                                                                  

  52 000,00  

 

 

 

Podmiot publikujący: WOW NFZ
Autor informacji: Dyrektor WOW NFZ
Publikujący informację: Marta Żbikowska-Cieśla
Publikacja informacji: 31.12.2021 13:18
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności