Dla Pacjenta

Profilaktyka z NFZ

Program profilaktyki raka piersi (mammografia)

Program adresowany jest do kobiet w wieku 45-74 lata, które spełniają jedno z poniższych kryteriów:

 • nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich dwóch lat;
 • nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi o charakterze złośliwym;
 • otrzymały w ramach programu profilaktyki raka piersi pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po 12 miesiącach z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka:
  • rak piersi wśród członków rodziny (matka, siostra, córka),
  • mutacja w obrębie genów BRCA1 lub BRCA2;
  • nie miały wcześniej stwierdzonej zmiany nowotworowej piersi o charakterze złośliwym.

Kto i gdzie realizuje program

Dane o realizacji programów

 

Program profilaktyki raka szyjki macicy (cytologia)

Program adresowany jest do kobiet w wieku 25-64 lata:

 • które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich trzech lat;
 • obciążonych czynnikami ryzyka (zakażonych wirusem HIV, przyjmujących leki immunosupresyjne, zakażonych HPV - typem wysokiego ryzyka), które nie miały wykonanej cytologii w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Kobiety, które były leczone z powodu nowotworu złośliwego szyjki macicy, po zakończeniu kontroli onkologicznej (decyzję podejmuje lekarz prowadzący leczenie onkologiczne) ponownie zostają objęte skryningiem cytologicznym.

Kto i gdzie realizuje program

Dane o realizacji programów

 

Program pilotażowy badania stóp dzieci i młodzieży

Program adresowany jest dla dzieci od 5 do 16 roku życia.

Do udziału w programie nie jest potrzebne skierowanie. Wystarczy, że pacjent jest w grupie wiekowej, która kwalifikuje się do wykonania badań.

Program obejmuje:

 • badania manualne, które pozwalają na ocenę stanu stóp oraz zdiagnozowanie przyczyny i wskazanie miejsc, gdzie odczuwalny jest ból
 • badanie podoskopowe, czyli badanie diagnostyczne stóp, które daje wiele informacji dotyczących kształtu stopy, obecności zgrubień na podeszwie, ale także umożliwia przeprowadzenie badania stabilności stóp.
 • komputerowe badanie stóp na platformie polegające na pomiarze sił reakcji podłoża w odpowiedzi na naciski stóp pacjenta znajdującego się w pozycji stojącej lub w trakcie chodu.

Dowiedz się więcej o programie pilotażowym badania stóp dzieci i młodzieży

 

Program badań przesiewowych raka jelita grubego

Program adresowany jest do osób w wieku:

 • od 50 do 65 lat,
 • lub od 40 do 49 lat, jeśli u najbliższych krewnych pacjenta, rozpoznano nowotwór jelita grubego.

Do udziału w programie nie jest potrzebne skierowanie. Wystarczy, że pacjent jest w grupie wiekowej, która kwalifikuje się do wykonania przesiewowej kolonoskopii i zgłosi się do placówki realizującej program.

Dowiedz się więcej o programie badań przesiewowych raka jelita grubego

 

Program profilaktyki gruźlicy

Program adresowany jest do osób powyżej 18. roku życia, które nie miały w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, a w szczególności:

 • miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą;
 • mają trudne warunki życiowe, mogące znacząco wpłynąć na wystąpienie choroby (osoby niepełnosprawne, obciążone długotrwałą chorobą, obciążone problemem alkoholowym i narkomanią, bezdomne, długotrwale bezrobotne).

Kto i gdzie realizuje program

 

Program badań prenatalnych

Program adresowany jest do kobiet w ciąży spełniających co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

 • wiek powyżej 35 lat;
 • wystąpienie w poprzedniej ciąży aberracji chromosomowej płodu lub dziecka;
 • stwierdzenie strukturalnych aberracji chromosomowych u ciężarnej lub u ojca dziecka;
 • znacznie zwiększone ryzyko urodzenia dziecka dotkniętego chorobą uwarunkowaną monogenetycznie lub wieloczynnikową;
 • stwierdzenie w czasie ciąży nieprawidłowego wyniku badania USG lub badań biochemicznych wskazujących na zwiększone ryzyko aberracji chromosomowej lub wady płodu.

Kto i gdzie realizuje program

 

Program profilaktyki chorób układu krążenia

Program adresowany jest do osób które:

 • mają od 35 do 65 lat 
 •  złożyły deklarację wyboru lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
 • u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia, cukrzyca, przewlekła choroba nerek lub rodzinna hipercholesterolemia i które w okresie ostatnich pięciu lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach profilaktyki chorób układu krążenia.

Kolejne świadczenie przysługuje po upływie 5 lat.

Program jest realizowany przez lekarza lub pielęgniarkę podstawowej opieki zdrowotnej. Wszystkie poradnie podstawowej opieki zdrowotnej mają obowiązek realizacji programu.

Kto i gdzie realizuje program

 

Program profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POChP)

Etap podstawowy adresowany jest do osób powyżej 18. roku życia palących papierosy, w tym - w zakresie diagnostyki POChP (przewlekłej obturacyjnej choroby płuc) - do kobiet i mężczyzn pomiędzy 40. a 65. rokiem życia,

 • którzynie mieli wykonanych badań spirometrycznych w ramach programu profilaktyki POChP w ciągu ostatnich trzech lat,
 • u których nie zdiagnozowano wcześniej, w sposób potwierdzony badaniem spirometrycznym, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy.

Etap specjalistyczny adresowany jest do osób uzależnionych od palenia tytoniu, skierowanych z etapu podstawowego programu realizowanego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub z oddziału szpitalnego oraz zgłaszających się bez skierowania.

Kto i gdzie realizuje program

 

 

WIĘCEJ PROGRAMÓW PROFILAKTYCZNYCH 

Program pilotażowy badania stóp dzieci i młodzieży

Program obejmuje:

 • badania manualne, które pozwalają na ocenę stanu stóp oraz zdiagnozowanie przyczyny i wskazanie miejsc, gdzie odczuwalny jest ból
 • badanie podoskopowe, czyli badanie diagnostyczne stóp, które daje wiele informacji dotyczących kształtu stopy, obecności zgrubień na podeszwie, ale także umożliwia przeprowadzenie badania stabilności stóp.
 • komputerowe badanie stóp na platformie polegające na pomiarze sił reakcji podłoża w odpowiedzi na naciski stóp pacjenta znajdującego się w pozycji stojącej lub w trakcie chodu.

Szczegóły programu

 

Program pilotażowy dotyczący traumy

Pilotaż ma poprawić jakość leczenia pacjentów przez praktyczne sprawdzenie sposobu organizacji opieki nad osobami po doświadczeniu traumy. Do programu kwalifikują się pacjenci z traumą, która powstała z powodu:

 • udziału w działaniach wojennych
 • doświadczeń uchodźczych
 • bycia ofiarą lub świadkiem przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej
 • udziału w wypadku komunikacyjnym (pośredniego lub bezpośredniego)
 • innego zdarzenia losowego, które wpłynęło na zdrowie psychiczne pacjenta.

Szczegóły programu