Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 87/2021/DSOZ

06.05.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zarządzenie Nr 86/2021/DI

06.05.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie Programu Budowy Zintegrowanego Systemu Informatycznego Narodowego Funduszu Zdrowia

Zarządzenie Nr 85/2021/DEF

06.05.2021
w sprawie realizacji naboru do projektu grantowego „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno- opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19"

Zarządzenie Nr 82/2021/DSOZ

05.05.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

Zarządzenie Nr 80/2021/DSOZ

30.04.2021
zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Zarządzenie Nr 79/2021/DWM

27.04.2021
zmieniające zarządzenia w sprawie okresu ważności oraz trybu wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w związku z pobytem czasowym w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE/EFTA