Dla Pacjenta

Poszkodowani w misjach poza granicami państwa

W związku z wejściem w życie z dniem 30 marca 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami  państwa (Dz.U. z 2023 r. poz. 2112) Narodowy Fundusz Zdrowia informuje o szczególnych uprawnieniach w zakresie ochrony zdrowia nadanych osobom posiadającym status weterana i weterana poszkodowanego w rozumieniu art. 5 ust. 1 wymienionej ustawy.

Dokumenty potwierdzające uprawnienia dla weteranów i weteranów poszkodowanych:

 • Dokument potwierdzający uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujący weteranowi i  weteranowi poszkodowanemu - wydany przez komórkę właściwą ds. weteranów odpowiednio MON.

- Legitymacja weterana (żołnierza)

- Legitymacja weterana poszkodowanego (żołnierza).

 • Dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom ABW - wydany przez komórkę właściwą ds. weteranów odpowiednio ABW.

- Legitymacja weterana poszkodowanego-funkcjonariusza ABW.

 • Dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom MSWiA- wydany przez komórkę właściwą ds. weteranów odpowiednio MSWiA.

- Legitymacja weterana poszkodowanego-funkcjonariusza MSWiA.

 • Dokument potwierdzający uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym-funkcjonariuszom AW  - wydany przez komórkę właściwą ds. weteranów odpowiednio AW.

- Legitymacja weterana poszkodowanego-funkcjonariusza AW.

 

A. Weterani poszkodowani w działaniach poza granicami państwa w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mają prawo do:

 • korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa (art. 24b);
 • korzystania poza kolejnością ze stacjonarnych i całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej, innych niż świadczenia w szpitalach i świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej - w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa (art. 24c ust. 1);
 • korzystania z bezterminowego czasu trwania leczenia w zakresie świadczeń opieki zdrowotnej, innych niż świadczenia w szpitalach i świadczenia specjalistyczne w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej (art. 24c ust. 2);
 • bezpłatnego zaopatrzenia w leki w całym zakresie zarejestrowanych wskazań i przeznaczeń, zgodnie z wykazem oraz leki recepturowe, na czas leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa (art. 44 ust. 1c);
 • bezpłatnych wyrobów medycznych na zlecenie lekarza, felczera, pielęgniarki lub położnej ubezpieczenia zdrowotnego, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych (art. 47 ust. 2a);
 • dofinansowania kwotą wykraczającą poza wysokość limitu finansowania ze środków publicznych w przypadku gdy cena wyrobów medycznych jest wyższa od wysokości limitu finansowania ze środków publicznych (art. 47 ust. 2b);
 • korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez skierowania, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa (art. 57 ust. 2 pkt 13);
 • świadczeń niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane i odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej w związku z urazami i chorobami nabytymi podczas wykonywania zadań poza granicami państwa, które pokrywa się z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest odpowiednio Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szef Agencji Wywiadu (art. 42 ust. 1a).

 

B. Weterani poszkodowani, których ustalony procentowy uszczerbek na zdrowiu wynosi co najmniej 30% na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych mają prawo do:

 • bezpłatnych wyrobów medycznych na zlecenie lekarza, felczera, pielęgniarki lub położnej ubezpieczenia zdrowotnego, do wysokości limitu finansowania ze środków publicznych (art. 47 ust. 2a);
 • dofinansowania kwotą wykraczającą poza wysokość limitu finansowania ze środków publicznych w przypadku gdy cena wyrobów medycznych jest wyższa od wysokości limitu finansowania ze środków publicznych (art. 47 ust. 2b);
 • korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych finansowanych ze środków publicznych bez skierowania (art. 57 ust. 2 pkt 13);
 • korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach (art. 47c ust. 1 pkt 11);
 • korzystania z bezpłatnego zaopatrzenia w leki o kategorii dostępności „Rp” lub „Rpz” oraz środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego objęte decyzją o refundacji, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 46 ust. 1 pkt 8);
 • świadczeń niezakwalifikowanych jako świadczenia gwarantowane i odpłatnych świadczeń opieki zdrowotnej w związku z ustalonym 30% procentowym uszczerbkiem na zdrowiu, które pokrywa się z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest odpowiednio Minister Obrony Narodowej, minister właściwy do spraw wewnętrznych, Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo Szef Agencji Wywiadu (art. 42 ust. 1a).

Ponadto weteranom (żołnierzom) i weteranom poszkodowanym (żołnierzom) przysługuje prawo do umieszczenia poza kolejnością w Domu Weterana, funkcjonującego, jako zakład opiekuńczo leczniczy lub inna jednostka organizacyjna takiego zakładu, niezależnie od oceny jego skali samodzielności, określonej stosownie do przepisów wykonawczych, wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 września 2020 r. w sprawie dofinansowania pobytu weterana-żołnierza i weterana poszkodowanego-żołnierza w Domu Weterana (Dz.U. z 2020 r. poz. 1633) w § 3 określa dokumenty niezbędne do wydania zaświadczeń o pierwszeństwie w umieszczeniu w Domu Weterana:

Weterani-żołnierze, weterani poszkodowani-żołnierze, weterani-funkcjonariusze, weterani poszkodowani-funkcjonariusze, mają również prawo do korzystania z bezpłatnej pomocy psychologicznej wraz z najbliższymi członkami rodziny, poza kolejnością udzielanej przez:

 • psychologów w jednostkach wojskowych oraz przez wojskowe pracownie psychologiczne, a także w podmiotach leczniczych tworzonych i nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej - w odniesieniu do weteranów poszkodowanych (żołnierzy) oraz weteranów (żołnierzy);
 • w podmiotach leczniczych tworzonych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych - w odniesieniu do weteranów poszkodowanych- funkcjonariuszy MSWiA oraz weteranów-funkcjonariuszy MSWiA;
 • podmiotach leczniczych utworzonych przez Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w odniesieniu do weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy ABW oraz weteranów-funkcjonariuszy ABW;
 • podmiotach leczniczych utworzonych przez Szefa Agencji Wywiadu w odniesieniu do weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy AW oraz weteranów-funkcjonariuszy AW.

Informujemy, że w każdym Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, wyznaczono pracownika, który zapewnia merytoryczną pomoc koordynacyjno-konsultacyjną uprawnionym poszkodowanym. Dane kontaktowe do ww. konsultantów zamieszczone zostały na stronach internetowych Oddziałów Wojewódzkich NFZ oraz na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia w zakładce „Poszkodowani
w misjach poza granicami państwa”
.

Dostrzegając społeczny wymiar problemu poszkodowanych w misjach poza granicami państwa, którzy zostali objęci obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego i korzystają ze świadczeń na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.) informujemy, że w każdym Oddziale Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia, odpowiadającym terytorialnie granicy województwa, wyznaczono pracownika, który zapewni merytoryczną pomoc koordynacyjno-konsultacyjną uprawnionym poszkodowanym. Dane kontaktowe do ww. konsultantów zamieszczone zostały na stronach internetowych Centrali NFZ i Oddziałów Wojewódzkich NFZ.

Jednocześnie przypominamy, że uprawniony żołnierz lub pracownik wojska a także uprawniony funkcjonariusz MSWiA, ABW i AW, który doznał urazu lub zachorował podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa ma prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie dokumentu potwierdzającego przysługujące mu uprawnienia (art. 47b - ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.).

Wzory dokumentów zostały określone:

 • rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 2021 r. w  sprawie dokumentów potwierdzających uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionym żołnierzom lub pracownikom i  weteranom poszkodowanym (Dz. U. poz. 778),
 • rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujące weteranowi poszkodowanemu -funkcjonariuszowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego albo weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi Agencji Wywiadu (Dz.U. z 2021 r. poz. 858),
 • rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2020 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące weteranom poszkodowanym - funkcjonariuszom do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2020 r. poz. 1872)

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie zwraca się z prośbą do świadczeniodawców, z którymi Oddziały Wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia  zawarły umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, o zwrócenie szczególnej uwagi na respektowanie uprawnień wynikających z ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.) w odniesieniu do żołnierzy i pracowników wojska, a także funkcjonariuszy służb MSWiA, ABW, AW, którzy doznali urazu lub zachorowali podczas pełnienia służby poza granicami państwa.

Niniejszym załączamy pismo Ministra Zdrowia w celu wyjaśnienia wątpliwości interpretacyjnych dotyczących powyższej tematyki.

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie informuje, że konsultantem ds. poszkodowanych w misjach poza granicami państwa jest Pani Laura Juszkiewicz.

adres do korespondencji:

ul. Rakowiecka 26/30
02-528 Warszawa

e-mail: laura.juszkiewicz@nfz.gov.pl
nr telefonu: (0-22) 572-62-75,
fax nr: (0-22) 572-63-47 lub (0-22) 572-63-20