Dla Świadczeniodawcy

Komunikaty JGP

Informacja dotycząca publikacji opisu algorytmu JGP

30-12-2022

Zgodnie z przepisami zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne, Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia publikuje opis działania algorytmu JGP w wersji 1.1.2023 oraz 2.2.2023 w celu przedstawienia podstawowych zasad kwalifikacji danych z hospitalizacji pacjenta do właściwej grupy systemu JGP, w tym realizacji świadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia onkologicznego w ramach zakresu dedykowanego dla tzw. pakietu onkologicznego.

Generalne zasady wyznaczania grup obowiązujące od momentu wprowadzenia systemu JGP nie ulegają zmianie, natomiast od 1 lutego 2023 roku w ramach opisu algorytmu JGP w wersji 2.2.2023 wprowadzone będą zmiany w zakresie dotychczas funkcjonującego mechanizmu redukcji wartości punktowej hospitalizacji < 3 dni.

Dotychczas dla hospitalizacji, w których z zasad postępowania medycznego w odniesieniu do charakterystyki wynikało, że czas hospitalizacji nie powinien przekraczać dwóch dni, w katalogu JGP stosowana była wartość punktowa hospitalizacji < 3 dni (dla typu umowy hospitalizacja / hospitalizacja planowa).

W zmodyfikowanym mechanizmie (2.2.2023), dla poszczególnych JGP zabiegowych lub zachowawczych, dla których dotychczas przewidziana była redukcja wartości punktowej hospitalizacji < 3 dni, wprowadzona zostanie stopniowa redukcja wartości punktowej hospitalizacji trwających „zero” (data przyjęcia = data wypisu), jeden albo dwa dni. W katalogu JGP uwzględnione będą konkretne wartości tj.:

  1. Wartość punktowa dla hospitalizacji trwających „0” dni
  2. Wartość punktowa dla hospitalizacji trwających „1” dzień
  3. Wartość punktowa dla hospitalizacji trwających „2” dni

Poszczególne wartości punktowe hospitalizacji trwających 0, 1 albo 2 dni będą definiowane w pliku parametryzującym na podstawie tych określonych w katalogu JGP, stanowiącym załącznik 1a do wspomnianego zarządzenia.

UWAGA:

Dla opisów działania algorytmu JGP w wersji 1.1.2023 oraz 2.2.2023, wykaz specjalności komórek organizacyjnych oraz rang procedur medycznych (załącznik 1 i 2 do opisu algorytmu JGP) zostanie opublikowany w późniejszym terminie.

 

Przykład poszczególnych wartości punktowych w obecnie obowiązującym mechanizmie redukcji (udział procentowy może być różny w zależności od specyfiki JGP):

Przykład poszczególnych wartości punktowych po wprowadzeniu mechanizmu redukcji schodkowej (udział procentowy może być różny w zależności od specyfiki JGP):

Wszystkie aktualności