Dla Świadczeniodawcy

Komunikaty JGP

Komunikat

13-06-2008

W nawiązaniu do podpisanego w dniu 11 czerwca br. Zarządzenia Nr 32/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne wyjaśniam, że wprowadzone tym zarządzeniem nowe wymagania wobec świadczeniodawców mają bezpośrednie zastosowanie w stosunku umów zawartych w wyniku nowych postępowań w trybie konkursu ofert albo rokowań, przeprowadzonych po wejściu w życie zarządzenia.

W przypadku umów aktualnie realizowanych wprowadza się okres dostosowawczy w odniesieniu do przedmiotowych wymagań. Oznacza to, że w okresie dostosowawczym niespełnienie dodatkowych wymagań, które zostały wprowadzone ww. zarządzeniem, nie może być przyczyną rozwiązania umowy ze świadczeniodawcą, który posiada zawartą umowę albo odmowy przedłużenia aktualnie realizowanej umowy w drodze aneksu. Okres dostosowawczy, o którym mowa wyżej, kończy się w dniu 31 grudnia 2008 r.

Jednocześnie należy podkreślić, że okres dostosowawczy nie obejmuje szczególnych warunków wykonywania niektórych świadczeń, wyodrębnionych w ww. zarządzeniu.

Wszystkie aktualności