Dla Świadczeniodawcy

Komunikaty JGP

Komunikat

11-06-2008

W celu przygotowania właściwego przebiegu wdrożenia JGP, zapewnienia stabilnego poziomu finansowania szpitali oraz złagodzenia ewentualnych niepożądanych skutków związanych z tym wdrożeniem, a dotyczących następujących zagrożeń:

  • niezadowalającego działania systemu sprawozdawczego, ze szczególnym uwzględnieniem systemów informatycznych po stronie świadczeniodawcy lub Funduszu i związanego z tym ograniczenia możliwości prawidłowego rozliczenia wykonanych świadczeń,
  • trudności z właściwym kodowaniem wykonanych procedur i rozpoznań przez świadczeniodawców,

w przypadku wystąpienia problemów uniemożliwiających pełne rozliczenie świadczeń wg metodologii JGP świadczeniodawca może rozliczyć je w trybie uproszczonym. Wprowadza się okres przejściowy od 1 lipca do 30 września br. W okresie przejściowym, na wniosek świadczeniodawcy złożony do dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, możliwe jest rozliczenie wykonanych świadczeń za dany okres sprawozdawczy w oparciu o uproszczoną sprawozdawczość.

W ramach uproszczonej sprawozdawczości do rachunku świadczeniodawca byłby zobowiązany dołączyć raport statystyczny (przygotowany w dowolnym narzędziu informatycznym) zawierający informacje o świadczeniach zrealizowanych w poszczególnych zakresach obejmujący co najmniej następujące dane:

  • liczbę faktycznie zrealizowanych i podlegających płatności jednostek rozliczeniowych,
  • liczbę poszczególnych grup i osobodni dodatkowych,
  • cenę jednostki rozliczeniowej,
  • dane o ryczałtach (SOR, Izba przyjęć),
  • wartość ogólną zrealizowanych świadczeń.

Dane przedstawione w raporcie oraz w rachunku powinny być zgodne, co do wartości. Kwota określona w rachunku oraz w raporcie statystycznym nie może być wyższa od przewidzianej w umowie na dany okres sprawozdawczy.

Świadczeniodawca, niezależnie od ww. dokumentów, powinien przekazywać na bieżąco dane o udzielonych świadczeniach z użyciem szczegółowego komunikatu XML, ewentualnie dodatkowo weryfikować te dane lub uzupełniać dane brakujące.

Jednocześnie na świadczeniodawcy będzie spoczywał obowiązek szczegółowego rozliczenia, nie później niż do 10 listopada 2008 r. w wymaganym formacie elektronicznym (raport statystyczny i rachunek), świadczeń udzielonych w okresie przejściowym oraz ewentualnego wystawienia rachunku korygującego wartość świadczeń sfinansowanych w oparciu o zastosowany czasowo uproszczony system rozliczeń.

Prezes
Narodowego Funduszu Zdrowia

Jacek Paszkiewicz

Wszystkie aktualności