Dla Świadczeniodawcy

Walidacje i weryfikacje

Sprawdzenia z zakresu Centralnych Warunków Walidacji i Centralnych Reguł Weryfikacji

23-12-2021

Narodowy Fundusz Zdrowia, rozszerzając zakres prowadzonych weryfikacji sprawozdań za wykonane usługi, wdraża nowe techniczne Centralne Warunki Walidacji i Centralne Reguły Weryfikacji. Nowe reguły wprowadzono w celu ujednolicenia zasad i kryteriów przeprowadzanych w OW NFZ sprawdzeń oraz umożliwienia Świadczeniodawcom uporządkowania sprawozdawczości, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kod sprawdzenia

Nazwa sprawdzenia

Kod błędu

Komunikat błędu

50101009

Sprawdzenie czy świadczeniodawca jest uprawniony do wykazywania danych świadczeń

50101009

Świadczeniodawca nie jest uprawniony do realizacji tych świadczeń

50301112

Sprawdzenie czy przekazano informację o kodzie systemu dodatkowego

50301112

Nie przekazano informacji o kodzie systemu i/lub id-dokumentu

50503014

Sprawdzenie krotności faktycznej świadczeń w kontekście limitu dopuszczalnego do rozliczania bez uwzględnienia korektora

50503014

Suma faktycznej krotności świadczeń przekracza maksymalny możliwy do rozliczania limit bez uwzględnienia korektora

50503015

Sprawdzenie limitu świadczeń psychiatrycznych dziennych, zrealizowanych w ramach cyklu,

w kontekście limitu czasu dopuszczalnego do rozliczania 

50503015

Wykazany czas trwania dziennych świadczeń psychiatrycznych przekracza maksymalny możliwy czas rozliczania

50613001

Sprawdzenie, czy dla weryfikowanej pozycji rozliczeniowej spełnione są warunki dot. liczby procedur ICD9 osobodnia rehabilitacji dziennej

50613001

Nie spełniono warunków dot. liczby procedur ICD9 na osobodzień

50701004

Sprawdzenie czy podana komórka organizacyjna jest zgodna

z obowiązującym planem umowy (kom-org/nfz:id-tech-kom-org)

z dokładnością do daty wykonania świadczenia

50701004

Kod komórki organizacyjnej (techniczny) niezgodny z planem umowy

51201011

Sprawdzenie wymagalności podania dodatkowych danych rejestrowanych w związku z sesją, w ramach której udzielono świadczenia (nfz:sesja)

51201011

Nie przekazano wymaganych danych o sesji

51201012

Sprawdzenie liczby identyfikatorów cyklu świadczeń dziennych psychiatrycznych dla pacjenta

51201012

Występuje nadmiarowa liczba identyfikatorów cyklu dla jednego pacjenta

51601048

Sprawdzenie prawidłowego przekazania identyfikatora leku

51601048

Nie przekazano wymaganych identyfikatorów leków lub przekazano więcej jak jeden identyfikator lub identyfikator ten jest nieprawidłowy dla danego świadczenia

51609046

Sprawdzenie spełnienia warunku wykazania świadczenia koniecznego do rozliczenia weryfikowanego świadczenia z uwzględnieniem umiejscowienia (z określonym limitem odstępu)

51609046

Świadczenie nie może być rozliczone

z powodu braku świadczenia warunkującego jego rozliczenie z tym samym umiejscowieniem lub nie został dochowany warunek odstępu dni

51616032

Sprawdzenie występowania świadczenia do sumowania w ramach zestawu świadczeń (S)

51616032

W ramach hospitalizacji nie wykazano świadczenia podstawowego, wymaganego do dosumowania

51690116

Sprawdzenie poprawności sprawozdania świadczeń z innych zakresów przez świadczeniodawcę realizującego KON

51690116

Świadczenia sprawozdane nieprawidłowo przez świadczeniodawcę realizującego @1
@1 - kod zakresu przypisanego do listy Wxxx, której warunki wstępne zostały spełnione (list może być n)

 

Wszystkie aktualności