Dla Świadczeniodawcy

Walidacje i weryfikacje

Sprawdzenia z zakresu Centralnych Warunków Walidacji i Centralnych Reguł Weryfikacji

01-02-2022

Narodowy Fundusz Zdrowia, rozszerzając zakres prowadzonych weryfikacji sprawozdań za wykonane usługi, wdraża nowe techniczne Centralne Warunki Walidacji i Centralne Reguły Weryfikacji. Nowe reguły wprowadzono w celu ujednolicenia zasad i kryteriów przeprowadzanych w OW NFZ sprawdzeń oraz umożliwienia Świadczeniodawcom uporządkowania sprawozdawczości, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

KOD SPRAWDZENIA

Sprawdzenie - nazwa

Poziom wykonywania sprawdzenia
- proces

Komunikat  dla świadczeniodawcy

50301113

Sprawdzenie szczegółowych danych dla rodzaju oświadczenia  potwierdzającego uprawnienia OSE

WLD

Wskazany rodzaj dokumentu uprawniającego oświadczenie-ose wymaga przekazania danych szczegółowych

50301114

Sprawdzenie  danych o osobie, która złożyła oświadczenie  w przypadku oświadczenia składanego przez opiekuna

WRP

Wskazany typ oświadczenia o uprawnieniach do świadczeń = O wymaga podania danych o osobie składającej oświadczenie

50301115

Sprawdzenie  danych o osobie, która złożyła oświadczenie  na podstawie dowodu osobistego

WRP

W danych o osobie składającej oświadczenie o uprawnieniach do świadczeń nie podano numeru pesel opiekuna

50301116

Sprawdzenie  danych o osobie, która złożyła oświadczenie  na podstawie innego niż DO dokumentu tożsamości

WRP

W danych o osobie składającej oświadczenie o uprawnieniach do świadczeń nie podano identyfikatora dokumentu

50301117

Sprawdzenie szczegółowych danych dla rodzaju oświadczenia  potwierdzającego uprawnienia OSE

WRP

Wskazany rodzaj dokumentu uprawniającego oświadczenie-ose wymaga przekazania danych szczegółowych

50301118

Sprawdzenie obowiązywania legitymacji ubezpieczeniowej (of-leg-ubezp)

WRP

Wskazany dokument uprawniający do świadczeń nie obowiązuje w wykazanym okresie

50301119

Sprawdzenie czy przekazano informację o dodatkowym kryterium uprawniającym do zastosowania specjalnego rozliczenia WKC

WRK

Nie przekazano informacji o dodatkowym kryterium uprawniającym do zastosowania specjalnego rozliczenia WKC  (element dod-kryterium komunikatu XML)

50301120

Sprawdzenie czy przekazano informację o dodatkowym dokumencie uprawniającym do zastosowania specjalnego rozliczenia w ramach pilotażu

WRK

Nie przekazano informacji o kodzie systemu uprawniającym do zastosowania specjalnego rozliczenia @1

50301121

Sprawdzenie szczegółowych danych dla rodzaju oświadczenia  potwierdzającego uprawnienia OSE

WRP

Wskazany rodzaj dokumentu uprawniającego oświadczenie-ose wymaga przekazania danych szczegółowych

50501036

Sprawdzenie prawidłowości przekazania charakteru zestawu świadczeń =1

WRP

Nieuzasadnione określenie charakteru zestawu świadczeń

50501037

Sprawdzenie prawidłowości przekazania kodów specjalnego rozliczenia przeznaczonych do rozliczenia urazów wielonarządowych

WRP

Nieuzasadnione użycie kodu specjalnego rozliczenia świadczeń dot. urazów wielonarządowych

50502008

Sprawdzenie wymagalności wypełnienia ankiety udarowej

WRK

do uzupełnienia

51601102

Sprawdzenie przekazania dopuszczalnej wartości współczynnika dla kodu specjalnego rozliczenia

WRP

Nieprawidłowa wartość współczynnika korygującego dla kodu spec-roz @1

@1 - kod spec-roz

51601103

Sprawdzenie czy dla świadczeń rozliczanych z kodem specjalnego rozliczenia SK przekazano id dokumentu w polu nfz:dokument

WRP

Nie podano identyfikatora dokumentu (numer faktury, a dla RDTL - numer decyzji/ nr opinii konsultanta lub data wydania opinii)

51601104

Sprawdzenie czy przekazana przyczyna udzielenia świadczenia uprawnia do zastosowania specjalnego rozliczenia

WRK

Żadna przyczyna udzielenia świadczenia wykazana dla tego kontaktu nie jest uprawniająca do zastosowania specjalnego rozliczenia @1

51601105

Sprawdzenie czy przekazana przyczyna główna udzielenia świadczenia uprawnia do zastosowania specjalnego rozliczenia (z uwzględnieniem okresu obowiązywania)– tylko rozpoznanie główne

WRK

Przyczyna główna udzielenia świadczenia wykazana dla tego kontaktu nie uprawnia do zastosowania specjalnego rozliczenia @1

51601106

Sprawdzenie czy przekazano przyczynę udzielenia świadczenia uprawniającą do zastosowania specjalnego rozliczenia (z uwzględnieniem okresu obowiązywania)- rozpoznanie główne lub współistniejące– - rozpoznanie główne lub współistniejące

WRK

Nie wykazano przyczyny udzielenia świadczenia uprawniającej do zastosowania specjalnego rozliczenia @1

51601107

Sprawdzenie czy przekazany   typ umowy oraz świadczenie uprawnia do zastosowania specjalnego rozliczenia (z uwzględnieniem okresu obowiązywania)

WRK

Typ umowy lub wykazane świadczenie jednostkowe nie uprawnia do zastosowania specjalnego rozliczenia @1

51601108

Sprawdzenie czy przekazany   zakres świadczeń uprawnia do zastosowania specjalnego rozliczenia

WRK

Zakres świadczeń lub wykazane świadczenie jednostkowe  nie jest uprawniający do zastosowania specjalnego rozliczenia @1

51601109

Sprawdzenie czy przekazany  kod specjalnego rozliczenie może być przekazany w tej umowie

WRK

Nieuprawnione zastosowanie kodu specjalnego rozliczenia @1

51601110

Sprawdzenie czy możliwe jest przekazanie więcej jak 1 kodu  specjalnego rozliczenia (ze względu na okres obowiązywania zasady)

WLD

Sprawozdano więcej niż jeden kod spec-roz

51601111

Sprawdzenie czy przekazane kody specjalnego rozliczenia są unikalne

WLD

Sprawozdane kody spec-roz nie są unikalne w ramach jednej pozycji rozliczeniowej

51601112

Sprawdzenie czy przekazane kody specjalnego rozliczenia mogą współwystępować

WRK

Kod spec-roz @1 nie może współwystępować z innymi

51601113

Sprawdzenie czy przekazane kody specjalnego rozliczenia mogą współwystępować

WLD

Kod spec-roz @1 nie może współwystępować z innymi

51619040

Sprawdzenie czy nie przekroczono w ramach terapii ilości podanej pacjentowi substancji czynnej (RDTL)

WRK

Przekazane kody specjalnego rozliczenia nie mogą współwystępować

51619041

Sprawdzenie czy dla danej pozycji rozliczeniowej przekazano poprawny lek (RDTL)?

WRK

Przekroczono w ramach terapii ilości podanej pacjentowi substancji czynnej (RDTL)

51619042

Sprawdzenie czy dla danej pozycji rozliczeniowej przekazano poprawne rozpoznanie (RDTL)?

WRK

Dla danej pozycji rozliczeniowej przekazano nie poprawny lek (RDTL)

51619043

Sprawdzenie możliwości rozliczenia podania leku w ramach terapii z datami obowiązywania wniosku (RDTL)?

WRK

Dla danej pozycji rozliczeniowej przekazano nie poprawne rozpoznanie (RDTL)?

51690119

Sprawdzenie przekazania dopuszczalnej wartości współczynnika korygującego ze względu na wiek pacjenta

WRP

Nieprawidłowa wartość współczynnika korygującego dla kodu spec-roz @1 ze względu na wiek pacjenta

@1 - kod spec-roz

51690120

Sprawdzenie dopuszczalnej wartości krotności dla świadczeń rozliczanych z uwzględnieniem pojedynczego kodu specjalnego rozliczenia

WRP

Nieprawidłowa wartość krotność faktycznej dla świadczeń rozliczanych z uwzględnieniem jednego współczynnika korygującego

51690121

Sprawdzenie dopuszczalnej wartości krotności dla świadczeń rozliczanych z uwzględnieniem kilku kodów specjalnego rozliczenia

WRP

Nieprawidłowa wartość krotności dla świadczeń rozliczanych z uwzględnieniem kilku współczynników korygujących

51690122

Sprawdzenie przekazania wartości współczynnika dla kodów specjalnego rozliczenia.

WLD

Nie przekazano wartości współczynnika dla kodu spec-roz @1

51690123

Sprawdzenie wartości współczynnika przekazanej dla świadczeń rozliczanych z uwzględnieniem kodu specjalnego rozliczenia ze współczynnikiem wyliczanym indywidualnie (ZG, SK, UE…)

WRP

Nieprawidłowa wartość współczynnika

51690125

Sprawdzenie poprawności sprawozdania świadczeń związanych z obrażeniami mnogimi

WRP

Nieprawidłowo zastosowano wskaźnik  wskazujący na charakter obrażeń w stosunku do  rozpoznań ICD10 wykazanych dla hospitalizacji

51690126

Sprawdzenie poprawności sprawozdania urazów wielonarządowych przez Centra Urazowe

WRP

Urazy wielonarządowe sprawozdane nieprawidłowo przez Centrum Urazowe

51690127

Sprawdzenie czy zastosowano specjalne rozliczenie dla świadczeniodawców PSZ

WRP

Nie zastosowano obowiązującego kodu specjalnego rozliczenia

51690128

Sprawdzenie poprawności atrybutu charakter zestawu świadczeń

WLD

Wykazano pozycję rozliczeniową z niepoprawną wartością atrybutu charakter zestawu.

51690129

Sprawdzenie specjalności lekarza realizującego świadczenie uprawniającej do zastosowania specjalnego rozliczenia

WRK

Specjalność lekarza realizującego świadczenie nie uprawnia dla zastosowania specjalnego rozliczenia @1

51690130

Sprawdzenie wartości atrybutu "spec-rozlicz".

WRP

Wykazano pozycję rozliczeniową z niedopuszczalną wartością atrybutu spec-roz @1

51690131

Sprawdzenie poprawności podania kodu specjalnego rozliczenia

WRP

Kod specjalnego rozliczenia @1 nieprawidłowo użyty do rozliczenia względem dat realizacji badanej pozycji rozliczeniowej

51690132

Sprawdzenie czy świadczeniodawca może stosować  dany kod specjalnego rozliczenia (z ograniczeniem do komórki)

WRP

Nieuprawnione zastosowanie specjalnego rozliczenia

51690133

Sprawdzenie krotności przy zastosowaniu kodu specjalnego rozliczenia

WRK

Nieprawidłowa krotność lub krotność faktyczna świadczenia

51690134

Sprawdzenie poprawności sprawozdania urazów wielonarządowych przez Centra Urazowe Dziecięce

WRP

Urazy wielonarządowe sprawozdane nieprawidłowo przez Centrum Urazowe Dziecięce

51690135

Sprawdzenie czy zastosowano kod specjalnego rozliczenia

WRP

Nie zastosowano kodu specjalnego rozliczenia

51690136

Sprawdzenie dopuszczalnej wartości krotności dla świadczeń rozliczanych z uwzględnieniem kilku kodów spec-roz w tym kodu specjalnego rozliczenia ze współczynnikiem wyliczanym indywidualnie (ZG, SK, UE…)

WRP

Nieprawidłowa wartość współczynnika

51690137

Sprawdzenie przekazania wartości współczynnika dla kodów specjalnego rozliczenia.

WRP

Nie przekazano wartości współczynnika dla kodu spec-roz @1

52001003

Sprawdzenie, czy dla pozycji rozliczeniowej przekazano nie więcej niż jeden identyfikator procesu KOS-BAR

WLD

Dla pozycji rozliczeniowej przekazano więcej niż jeden identyfikator procesu KOS-BAR

52009001

Sprawdzenie istnienia identyfikatora procesu KOS-BAR przekazanego dla pozycji rozliczeniowej w bazie OW NFZ (dla pozycji rozliczeniowych, których liczba dni pomiędzy datą końca pozycji rozliczeniowej a datą weryfikacji nie przekracza 2 dni)

WRK

Nie istnieje identyfikator procesu KOS-BAR przekazany dla pozycji rozliczeniowej w bazie OW NFZ

52009002

Sprawdzenie istnienia identyfikatora procesu KOS-BAR przekazanego dla pozycji rozliczeniowej w bazie OW NFZ dla pozycji rozliczeniowych, których liczba dni pomiędzy datą końca pozycji rozliczeniowej a datą weryfikacji przekracza 2 dni

WRK

Nie istnieje identyfikator procesu KOS-BAR przekazany dla pozycji rozliczeniowej w bazie OW NFZ

52009003

Sprawdzenie czy z danych procesu KOS-BAR zreplikowanego do OW NFZ wynika, że dotyczy on tej samej osoby, co osoba przekazana w zestawie świadczeń

WRK

Identyfikator pacjenta jest niezgodny z zarejestrowanym w procesie KOS-BAR

52010001

Sprawdzenie czy etap, w którym znajdował się proces KOS-BAR w dacie końca pozycji rozliczeniowej jest etapem w ramach którego dany produkt jednostkowy można wykazać

WRK

Nie można wykazać świadczenia jednostkowego w etapie leczenia wynikającym z danych zarejestrowanych w procesie KOS-BAR

52010002

Sprawdzenie czy etap w ramach którego wykazano produkt jednostkowy posiada właściwy status

WRK

Nie można wykazać świadczenia jednostkowego w etapie leczenia ze statusem wynikającym z danych zarejestrowanych w procesie KOS-BAR

52010003

Sprawdzenie czy świadczeniodawca który sprawozdał pozycję rozliczeniową z danym produktem jednostkowym jest świadczeniodawcą uprawnionym do wykazania tego produktu

WRK

Świadczeniodawca który sprawozdał pozycję rozliczeniową z danym produktem jednostkowym nie jest świadczeniodawcą uprawnionym do wykazania tego produktu

52010004

Sprawdzenie pojedynczego wykazania produktu jednostkowego rozliczeniowego w ramach danego etapu KOS-BAR

WRK

Krotność/ suma krotności produktu jednostkowego rozliczeniowego jest nie poprawna

52010005

Sprawdzenie poprawności rozliczenia premii procesu KOS-BAR (poprawna wysokość premii)

WRK

Nie poprawna wysokość premii procesu KOS-BAR

52010006

Sprawdzenie wykazania wymaganych produktów jednostkowych w ramach etapu procesu KOS-BAR we właściwych przedziałach czasu, gdy dla danego produktu zostały określone tego typu wymagania

WRK

Nie są spełnione kryteria czasowe zrealizowanych świadczeń jednostkowych wymaganych w ramach etapu procesu KOS-BAR

52010007

Sprawdzenie wykazania wymaganych produktów jednostkowych w ramach etapu procesu KOS-BAR

WRK

Nie są spełnione warunki wystąpienia świadczeń jednostkowych wymaganych w ramach etapu procesu KOS-BAR

52010008

Sprawdzenie możliwości rozliczenia produktów rozliczeniowych z modułu Rehabilitacja programu pilotażowego KOS-BAR

WRK

Nie są spełnione warunki rozliczenia modułu Rehabilitacja programu pilotażowego KOS-BAR ze względu na krotność produktów statystycznych

52010009

Czy krotność wykazanego produktu rozliczeniowego należącego do moduł Rehabilitacja KOS-BAR wynika z krotności powiązanych z nim produktów jednostkowych?

WRK

Krotność wykazanego produktu rozliczeniowego należącego do moduł Rehabilitacja KOS-BAR nie wynika z krotności powiązanych z nim produktów jednostkowych

52010010

Czy sumaryczna krotność wykazanych produktów rozliczeniowych rozliczających moduł Rehabilitacja KOS-BAR jest dopuszczalna

WRK

Sumaryczna krotność wykazanych produktów rozliczeniowych rozliczających moduł Rehabilitacja KOS-BAR nie jest dopuszczalna

Wszystkie aktualności