O NFZ

Programy pilotażowe i projekty

Fundusze Europejskie w walce z COVID-19 - pomoc dla ZOL-i, ZPO, Hospicjów oraz DPS-ów

04-08-2020

Projekt „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

30 czerwca 2020 r. Narodowy Fundusz Zdrowia podpisał z Ministerstwem Zdrowia umowę na realizacje projektu pt.: „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

Projekt (nr: POWR.05.02.00-00-0001/20), na który przeznaczono blisko 250 mln zł, realizowany jest w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Środki te pomogą ograniczyć negatywne skutki wystąpienia epidemii COVID-19 wśród pacjentów i pensjonariuszy oraz personelu zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów oraz Domów Pomocy Społecznej. Projekt obejmie swoim działaniem i wsparciem ponad 1.300 podmiotów w całej Polsce.

Środki finansowe z projektu PO WER to przede wszystkim fundusze na dodatkowe wynagrodzenia dla pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz członków personelu pomocniczego placówek, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia – musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia (pula środków to ok. 230 mln zł). Dodatkowo w celu maksymalizacji założonych efektów umożliwiono w placówkach objętych projektem wdrożenie dobrowolnego modelu bezpiecznego systemu pracy, aby chronić najbliższych przez zarażeniem.

Ponadto, placówki będą mogły również zakupić ze środków projektu środki ochrony osobistej oraz środki dezynfekcyjne dla personelu oraz pacjentów i mieszkańców (pula środków
ok. 20 mln zł.).

Szczegółowe założenia dotyczące realizacji projektu – wskazówki dla Wnioskodawców - Procedury:

Aplikowanie o udział w projekcie będzie możliwe od 4 sierpnia do 30 września 2020 r.

Podstawowe zasady składania wniosków o przyznanie grantu:

 1. Do składania Wniosków o przyznanie grantu uprawnione są następujące podmioty:
  1. ZOL (zakład opiekuńczo-leczniczy, świadczący wyłącznie usługi publicznie w trybie stacjonarnym),
  2. ZPO (zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy, świadczący wyłącznie usługi publicznie w trybie stacjonarnym),
  3. Hospicjum stacjonarne, świadczące wyłącznie usługi publicznie w trybie stacjonarnym,
  4. DPS (dom pomocy społecznej, świadczący wyłącznie usługi publicznie w trybie stacjonarnym) do 100 mieszkańców,
  5. DPS (dom pomocy społecznej, świadczący wyłącznie usługi publicznie w trybie stacjonarnym) powyżej 100 mieszkańców.
 2. W ramach projektu możliwe jest otrzymanie środków na dodatki do wynagrodzeń
  dla pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów, opiekunów medycznych oraz członków personelu pomocniczego zatrudnionych w placówkach, o których mowa w pkt 1 lit. a-c oraz pielęgniarek i ratowników medycznych zatrudnionych w DPS, którzy – ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia – musieli zrezygnować z innych miejsc zatrudnienia lub też pracowali tylko w jednym miejscu.
 3. Dodatki do wynagrodzeń przysługiwać będą jedynie tym z ww. pracowników, którzy zadeklarowali pracę w jednym miejscu pracy.
 4. Wnioski o przyznanie grantu należy składać w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: oraz w wersji papierowej zgodnie z lokalizacją podmiotu do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ, w przypadku kilku lokalizacji wniosek o przyznanie grantu powinien zostać złożony w OW NFZ właściwym według siedzibą Wnioskodawcy.
 5. Dokumentami niezbędnymi do aplikowania o przyznanie grantu są:
 1. wniosek o przyznanie grantu,
 2. zapotrzebowanie na grant,
 3. oświadczenia o zatrudnieniu w jednym miejscu pracy,

które stanowią odpowiednio załączniki 1, 2a, 2b oraz 3 do Zarządzenia nr 118/2020/DEF.

 1. Wszelkie informacje dotyczące procesu naboru znajdują się w:
 1. Lista osób do kontaktu w OW znajduje się w załączniku „Lista osób w OW obsługujących Grantobiorców”.
Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 04.08.2020 13:16
Aktualizacja informacji: 15.09.2020 13:45
Źródło: Departament Ekonomiczno-Finansowy
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności