O NFZ

Publikacje

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2022 r.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2022 r. na podstawie danych z Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2021 r. na podstawie danych z Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2020 r. na podstawie danych z Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2019 r. na podstawie danych z Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2018 r. na podstawie danych z Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia.

Raport przedstawia poziom koncentracji leczenia zabiegowego nowotworów złośliwych w Polsce.

Z danych Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że aż 10 mln dorosłych Polaków ma nadciśnienie tętnicze. Nieleczone może prowadzić do m.in. udarów, choroby niedokrwiennej serca, niewydolności serca i niewydolności nerek.

Narodowy Fundusz Zdrowia zaprezentował raport 17 maja 2019 roku w Światowym Dniu Nadciśnienia Tętniczego. Z opracowania wynika, że nadciśnienie tętnicze dotyczy niemal co trzeciego dorosłego Polaka. Najwięcej chorych jest w wieku 55-74 lata.

Co jest powodem nadciśnienia?

Wśród przyczyn nadciśnienia tętniczego omówiono w raporcie:

 • otyłość
 • spożycie sodu
 • stres
 • czynniki genetyczne.

Szacuje się, że w Polsce w 2016 roku 23% kobiet i 25% mężczyzn w wieku powyżej 20 lat było otyłych, a do 2025 roku odsetek ten wzrośnie odpowiednio do 26 i 30%. Ponadto, przeciętne dzienne spożycie sodu wzrosło w latach 1990 – 2010 o 2 g dziennie i przekraczało niemal dwukrotnie wartości rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia (WHO).

Ile kosztuje leczenie nadciśnienia?

W 2018 roku blisko 5,8 mln pacjentów korzystało ze świadczeń z powodu nadciśnienia tętniczego. NFZ przeznaczył na nie ponad 258 mln zł. W tym samym roku zrealizowano 55,2 mln recept na 127,9 mln opakowań leków stosowanych w nadciśnieniu tętniczym. Fundusz zapłacił za ich refundację ponad 1,2 mld zł, czyli około 14% całego budżetu na refundację apteczną.

Średnia wartość refundacji na pacjenta wynosiła w 2018 roku 137 zł (o 35 zł więcej niż w 2013 roku), a średnia wartość dopłat pacjentów 91 zł (o 37 zł mniej niż w 2013 roku).

W raporcie NFZ przeczytasz o:

 • nadciśnieniu tętniczym w Polsce i na świecie
 • kosztach związanych z leczeniem nadciśnienia ponoszonych przez NFZ i pacjentów
 • compliance w leczeniu nadciśnienia tętniczego
 • konsekwencjach nadciśnienia tętniczego

Projekt „Aktywne monitorowanie” jest wewnętrznym projektem NFZ mającym na celu wzmocnienie nadzoru merytorycznego nad systemem ochrony zdrowia m. in.  poprzez regularną ocenę efektów wprowadzanych zmian, wykonywanie porównań między województwami i ośrodkami oraz wskazywanie perspektyw (długo i krótkookresowych).

Wprowadzona w lipcu 2018 roku zmiana finansowania sekcji B JGP obejmowała m.in. zniesienie wpływu czasu trwania hospitalizacji na jej wycenę, wprowadzenie wskaźników jakościowych w leczeniu zaćmy (pogorszenie ostrości, pęknięcie torebki tylnej, zapalenie wnętrza gałki ocznej), doprecyzowanie kategorii zaćm powikłanych, wprowadzenie dodatkowych wskaźników finansowych dla świadczeniodawców, którzy wykonują określoną liczbę świadczeń (leczenie jaskry -  250 zabiegów, witrektomia - 400 zabiegów) oraz doprecyzowanie katalogu rozpoznań dla leczenia zachowawczego.

Prezentowane raporty obejmujące swym zakresem leczenie chorób oka u osób dorosłych będą publikowane systematycznie.

źródło - Departament Analiz i Strategii

Projekt „Aktywne monitorowanie” jest wewnętrznym projektem NFZ mającym na celu wzmocnienie nadzoru merytorycznego nad systemem ochrony zdrowia m. in.  poprzez regularną ocenę efektów wprowadzanych zmian, wykonywanie porównań między województwami i ośrodkami oraz wskazywanie perspektyw (długo i krótkookresowych).

W lipcu 2018 roku wprowadzono możliwość rozliczania świadczeń zabiegowych (katalog 3c) z uwzględnieniem współczynników korygujących dla świadczeniodawców, którzy wykonują określoną liczbę świadczeń w ramach pakietu onkologicznego. Progi liczbowe zostały zdefiniowane odrębnie dla grup wybranych grup nowotworów złośliwych i wynoszą:

 • nowotwór złośliwy płuca - 70 zabiegów
 • nowotwór złośliwy pęcherza moczowego - 30 zabiegów
 • nowotwór złośliwy jajnika - 30 zabiegów
 • nowotwór złośliwy jelita grubego - 75 zabiegów
 • nowotwór złośliwy macicy - 60 zabiegów
 • nowotwór złośliwy nerki - 50 zabiegów
 • nowotwór złośliwy piersi - 250 zabiegów
 • nowotwór złośliwy gruczołu krokowego - 75 zabiegów
 • nowotwór złośliwy trzustki - 30 zabiegów
 • nowotwór złośliwy żołądka - 30 zabiegów

Celem działań jest zwiększenie bezpieczeństwa pacjenta poprzez stopniową centralizację świadczeń. Należy podkreślić, że powyższe dotyczy tylko zabiegów realizowanych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego w ramach tzw. pakietu onkologicznego. W związku z tym promowana jest również wielodyscyplinarność leczenia oraz jego rozpoczęcie w określonym w ramach pakietu onkologicznego terminie.

źródło - Departament Analiz i Strategii

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2017 r. na podstawie danych z Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia.

Analiza świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie świadczeń: kardiologia – hospitalizacja E10, E11, E12, E13, E14, oraz kardiologia – hospitalizacja i kardiologia – hospitalizacja planowa, w której zostały rozliczone wybrane grupy z sekcji E, takie jak: E20, E23, E24, E25, E26, E27.
 

Pliki do pobrania

Publikacja jest częścią projektu realizowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Bankiem Światowym pt. „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK)”.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2016 r. na podstawie danych z Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2015 r. na podstawie danych z Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2014 r. na podstawie danych z Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia.

Realizacja świadczeń endoprotezoplastyki stawowej w 2013 r. na podstawie danych z Centralnej Bazy Endoprotezoplastyk Narodowego Funduszu Zdrowia.

Analiza częstości korzystania przez pacjentów z poradni specjalistycznych w 2012 r., ze szczególnym uwzględnieniem poradni, do których pacjent może udać się bez skierowania.

Pliki do pobrania

Struktura przychodów Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne w 2012 r..

Analiza realizacji szpitalnych świadczeń kardiologicznych ze szczególnym uwzględnieniem kardiologii interwencyjnej.

Narodowy Fundusz Zdrowia przedstawia materiał dotyczący endoprotezoplastyki stawowej w 2012 r. Opracowanie powstało w kwietniu 2013 r., a jego źródłem były dane zgromadzone w Centralnej Bazie Endoprotezoplastyk NFZ (CBE), zawierającej szczegółowe informacje o zrealizowanych wszczepach endoprotez stawów przekazywane przez świadczeniodawców.
Analizie poddano 54 678 dokumentów o statusie "zaakceptowane", czyli pozytywnie zweryfikowanych przez pracowników oddziałów NFZ, co stanowi prawie 99% wszystkich dokumentów wprowadzonych do CBE.

Informacja Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą skarg, które wpłynęły do Oddziałów Wojewódzkich i Centrali NFZ w IV kwartale 2012 r.

Analiza realizacji grup zabiegowych (JGP) w rodzaju leczenie szpitalne w latach 2009-2011.

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia prezentuje kompleksową analizę świadczeń zdrowotnych w latach 2009-2011 w rodzaju: lecznictwo szpitalne na terenie całej Polski.

Analiza faktycznego poziomu finansowania przez Narodowy Fundusz Zdrowia leczenia pacjentów, których terapie charakteryzowały się najwyższymi kosztami jednostkowymi w 2011 r.

Vademecum 2012 - informator o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Analiza świadczeń wykonanych w 2010 r. przez szpitale ponad kwoty ustalone w umowach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Zespół ds. hemodializoterapii wypracował w 2009 r. metodologię wyceny kosztu hemodializy. Na jej podstawie sporządził wycenę świadczenia uwzględniającą obowiązujący w tamtym okresie poziom cen poszczególnych kosztów składowych. W sierpniu 2011 r. zaktualizowano wycenę kosztu hemodializy. Wycena uwzględnia poziom cen uzyskiwanych przez szpitale w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w I połowie 2011 r. oraz w IV kwartale 2010 r. Proporcje poszczególnych kosztów składowych nie były zmieniane w stosunku do poprzedniej wyceny. Wyliczenia oparte są na modelu przeciętnej stacji dializ posiadającej 13 stanowisk dializacyjnych, realizującej świadczenia przez 6 dni w tygodniu w trybie trzyzmianowym i wykonującej w ciągu roku 9600 hemodializ dla przeciętnie 62 pacjentów.

Informacja na temat rozmieszczenia stacji dializ i stanowisk dializacyjnych w Polsce w 2011 r.

Wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu refundacji cen leków w 2010 roku - wersja rozszerzona

Pliki do pobrania

Celem prezentowanego opracowania jest przybliżenia podstawowych wskaźników związanych z leczeniem szpitalnym osób powyżej 65 roku życia w odniesieniu do poziomu wyznaczonego przez całą populację ubezpieczonych.

Potrzeby zdrowotne zmieniają się wraz z wiekiem i są z nim silnie skorelowane. W zdecydowanej większości zarówno potrzeby jak i koszty leczenia rosną wraz z liczbą przeżytych lat. Wobec rosnącej przeciętnej długości trwania życia w Polsce oraz sukcesywnego spadku urodzeń, co skutkuje zwiększeniem udziału osób starszych w populacji, a także rozwoju nowych, kosztownych technologii medycznych, dostrzeganie związanych z tym kosztów opieki zdrowotnej ma podstawowe znaczenia dla zachowania stabilności systemu finansowania ochrony zdrowia w najbliższych latach.

Opracowanie przygotowano w oparciu o dane o świadczeniach opieki zdrowotnej zrealizowanych i rozliczonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia w 2009 r. na rzecz świadczeniobiorców (informacje o liczbie i strukturze wiekowej ubezpieczonych z Centralnego Wykazu Ubezpieczonych (CWU) według stanu na koniec 2009 r.).
Ponadto analizie poddano dane dotyczące świadczeń zrealizowanych w rodzaju leczenie szpitalne bez świadczeń rozliczanych ryczałtem (szpitalna izba przyjęć oraz szpitalny oddział ratunkowy - SOR).

Wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu finansowania programów terapeutycznych w roku 2009.

Wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia z tytułu refundacji cen leków w 2009 roku.

Pliki do pobrania

Analiza korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej w 2009 r. i rozkładu indywidualnych wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia związanych z finansowaniem tych świadczeń.

Przedstawiamy Państwu Raport Narodowego Funduszu Zdrowia za 2007 rok, którego podstawę stanowiły informacje oddziałów wojewódzkich oraz centrali Funduszu, dotyczące świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Jest to kolejne, czwarte już opracowanie, mające na celu przybliżenie zainteresowanym osobom i instytucjom wybranych problemów organizacji i funkcjonowania systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Pliki do pobrania

Przedstawiamy Państwu Raport Narodowego Funduszu Zdrowia za 2006 rok, którego podstawę stanowiły informacje oddziałów wojewódzkich oraz centrali Funduszu, dotyczące świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

Jest to już trzecie opracowanie, mające na celu przybliżenie zainteresowanym osobom i instytucjom wybranych problemów organizacji i funkcjonowania systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Pliki do pobrania

Przedstawiamy Państwu Raport Narodowego Funduszu Zdrowia za 2005 rok, którego podstawę stanowiły informacje oddziałów wojewódzkich oraz centrali Funduszu, dotyczące świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Jest to kolejne po "Raporcie NFZ za 2004 r." opracowanie, mające na celu przybliżenie zainteresowanym osobom i instytucjom wybranych problemów organizacji i funkcjonowania systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Pliki do pobrania

Przedstawiamy Państwu Raport Narodowego Funduszu Zdrowia za 2004 rok, którego podstawę stanowią informacje oddziałów wojewódzkich oraz centrali Funduszu, dotyczące świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych. Intencją powstania niniejszego opracowania jest przybliżenie zainteresowanym osobom i instytucjom wybranych problemów organizacji i funkcjonowania systemu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. To pierwsza tego typu publikacja. Chcielibyśmy, aby kolejne ułatwiły obserwację występujących tendencji w dostępności do świadczeń zdrowotnych. Zaprezentowane w Raporcie informacje mogą także stanowić podstawę do określenia dalszych kierunków prac, mających na celu poprawę opieki zdrowotnej w Polsce.

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia przedstawia najnowszą wersję materiałów szkoleniowych na temat Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP).

Uwaga! Prezentacja w wersji tylko do odczytu.

Strategia wykorzystania zasobów informacyjnych przez NFZ oraz kierunki rozwoju systemu informatycznego na lata 2007-2010

„Ewaluacja wybranych aspektów wdrożenia i funkcjonowania systemu JGP” to raport przygotowany dla Narodowego Funduszu Zdrowia w ramach projektu “Akademia NFZ”. Głównym celem publikacji  była ocena wdrożenia i funkcjonowania systemu JGP oraz wskazanie rekomendowanych kierunków działań, które powinny wspierać jego dalszy rozwój oraz stabilność.

Publikacja przedstawia praktyczne zasady korzystania z leczenia planowanego za granicą. Podzielona jest w zależności od podstawy prawnej ubiegania się o zgodę na leczenie planowane za granicą, tj. prawo krajowe, prawo UE z podziałem na przepisy o koordynacjii przepisy o dyrektywie o transgranicznej opieki zdrowotnej.

Publikacja stanowi profesjonalne źródło wiedzy na temat możliwości korzystania z leczenia zarówno na podstawie dyrektywy transgranicznej, jak i od lat już obowiązujących przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Pliki do pobrania

Książka “Jednorodne Grupy Pacjnetów w Europie. W stronę przejrzystości, efektywności i jakości w szpitalach”

Książka ”Jednorodne grupy pacjentów w Europie. W stronę przejrzystości, efektywności i jakości w szpitalach”, jest wynikiem realizacji  projektu EuroDRG, a jej  autorzy  posiadają rozległe doświadczenie związane z systemami DRG. Niniejsza publikacja jest wiernym tłumaczeniem publikacji angielskiej Issued in English by the Open University Press on behalf of the European Observatory on Health Systems and Policies under the title: Diagnosis-related groups in Europe: moving towards transparency, efficiency and quality in hospitals.

„Zarys Systemu Ochrony Zdrowia Polska 2012″, tłumaczenie angielskiej publikacji Health Systems in Transition (Systemy Ochrony Zdrowia w Okresie Przemian).

Podsumowanie projektu „Szkolenia kadry zarządzającej szpitali, posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z OW NFZ albo udzielających świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów oraz dysponentów środków publicznych w sektorze ochrony zdrowia tj. kadry zarządzającej NFZ”.

Głównym celem projektu było przygotowanie kadry stosującej system Jednorodnych Grup Pacjentów, w zakresie użytkowania i wykorzystania systemu do poprawy efektywności zarządzania w ochronie zdrowia. Projekt był realizowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia w okresie od 31.07.2008 r. do 31.12.2010 r.

Wydanie I „Jednorodne Grupy Pacjentów. Przewodnik po systemie”. Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Egzemplarz bezpłatny. Warszawa, 2009.

Wydanie I „Jednorodne Grupy Pacjentów. Podstawy systemu”. Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Warszawa, 2010.

Narodowy Fundusz Zdrowia był beneficjentem systemowym realizującym projekt „Akademia NFZ”, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministerstwem Zdrowia, a Narodowym Funduszem Zdrowia w dniu 14 listopada 2011 roku. Projekt realizowany był do 15 listopada 2015 roku i objął swoim zasięgiem całą Polskę. Współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu była poprawa jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia poprzez poprawę polityki informacyjnej prowadzonej przez NFZ w stosunku  do świadczeniodawców (podmioty prowadzące działalność leczniczą w oparciu o kontrakt  z NFZ) oraz w stosunku do świadczeniobiorców (pacjentów) poprzez podjęcie działań edukacyjnych i informacyjnych.

Zachęcamy do zapoznania się z publikacją podsumowującą cztery lata działalności Akademii NFZ.