O NFZ

Programy i projekty

Projekt „Wypracowanie i wdrożenie systemu kompleksowej oceny funkcjonalnej w rehabilitacji"

31-12-2020

W dniu 30 grudnia 2020 r. Narodowy Funduszem Zdrowia podpisał umowę z Centrum Projektów Europejskich, pełniące funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa w ramach Osi IV Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, na realizację projektu pn. „Wypracowanie i wdrożenie systemu kompleksowej oceny funkcjonalnej w rehabilitacji z wykorzystaniem doświadczeń i rozwiązań zagranicznych”.

Kwota przyznanego dofinansowania wynosi: 13 673 971,96 PLN, a całkowita wartość projektu: 14 096 965,96 PLN.

Projekt jest realizowany od 01.10.2020 r. do 30.09.2022 r. w partnerstwie ponadnarodowym z niemiecką uczelnią Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt oraz polskim Instytutem Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki.

Głównym celem projektu jest przygotowanie i wdrożenie oceny jakości rehabilitacji leczniczej poprzez ujednolicenie oceny funkcjonalnej pacjenta z zastosowaniem Międzynarodowej Klasyfikacji Funkcjonowania Niepełnosprawności i Zdrowia (ICF). W ramach projektu zostaną opracowane standardy oceny funkcjonalnej, które pozwolą na jednolity opis pacjentów, którzy korzystają z rehabilitacji w formie stacjonarnej jak również ambulatoryjnej.

Opracowane i wdrożone standardy pozwolą na wprowadzenie jednolitego systemu planowania wsparcia pacjenta. Ocena efektywności zaplanowanego wsparcia pozwoli na całościową ocenę jakości i efektywności udzielanego wsparcia zarówno na poziomie konkretnej osoby, jak i szpitala, a także wszystkich uczestników procesu rehabilitacji.

Całościowe wdrożenie tego rozwiązania pozwoli ocenić efektywność wydatkowania środków publicznych oraz racjonalnie planować działania profilaktyczne oraz działania związane z opieką nad pacjentami. Wypracowane standardy oceny efektywności prowadzonych działań rehabilitacyjnych zostaną wdrożone do praktyki, co jest równoznaczne z obowiązkiem leżącym po stronie podmiotów leczniczych prowadzących rehabilitację finansowaną ze środków NFZ prowadzenia sprawozdawczości zgodnie z wypracowanymi standardami.

Doświadczenie i wiedza partnera ponadnarodowego są niezbędne w realizacji tego projektu ze względu na fakt, iż w Polsce systemowe wykorzystanie standardów ICF stanowi nowość, której nikt nie wdrażał i nie ma podmiotu, który posiada w tym zakresie odpowiednie doświadczenie. Partner ponadnarodowy dysponuje zespołem merytorycznym, który ma doświadczenie w realizacji takich przedsięwzięć i będzie wsparciem merytorycznym przy wdrażaniu zaplanowanych działań.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 31.12.2020 10:39
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności