Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 27/2018/GPF

22-03-2018

ZARZĄDZENIE Nr 27/2018/GPF
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 21 marca 2018 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego
Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie § 4 ust. 2 statutu Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014  r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. poz. 1840) zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 15/2015/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia, zmienionego zarządzeniem Nr 30/2015/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 czerwca 2015 r., zarządzeniem Nr 42/2015/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 lipca 2015 r., zarządzeniem Nr 55/2015/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 września 2015 r., zarządzeniem Nr 16/2016/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2016 r., zarządzeniem Nr 43/2016/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 czerwca 2016 r., zarządzeniem Nr 101/2016/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 września 2016 r., zarządzeniem Nr 108/2016/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 października 2016 r., zarządzeniem Nr 21/2017/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 marca 2017 r., zarządzeniem Nr 37/2017/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r. oraz zarządzeniem Nr 1/2018/GPF z dnia 16 stycznia 2018 r. oraz zarządzeniem Nr 11/2018/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 lutego 2018 r., w § 38 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Departament Kontroli jest komórką organizacyjną właściwą w  sprawie realizowanych przez Fundusz kontroli świadczeniodawców i kontroli refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, a także w sprawie  kontroli  wewnętrznej przeprowadzanej w odniesieniu do oddziałów wojewódzkich Funduszu i komórek organizacyjnych Centrali. Departament realizuje zadania także w obszarze oceny jakości świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności poprzez wykorzystanie instrumentów kontrolnych. Departament wspiera Prezesa Funduszu w realizacji celów i zadań poprzez czynności doradcze.”;

2) w ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) prowadzenie prac związanych z oceną jakości świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności poprzez:
a) opracowywanie klinicznych wskaźników jakości świadczeń opieki zdrowotnej,
b) dokonywanie oceny wpływu regulacji prawnych oraz przyjętego sposobu finansowania na jakość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej oraz opracowywanie rekomendacji systemowych w tym zakresie,
c) współpracę z urzędami i innymi podmiotami, do których zadań należą kwestie związane z oceną jakości świadczeń opieki zdrowotnej;”.

§ 2. Dyrektor Departamentu Kontroli, w porozumieniu z Naczelnikiem Wydziału Audytorów Wewnętrznych oraz Naczelnikiem Wydziału Kontroli Wewnętrznej, w  terminie 14 dni od dnia podpisania niniejszego zarządzenia, opracuje projekt wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Departamentu Kontroli, uwzględniający realizację zadań w obszarze oceny jakości świadczeń opieki zdrowotnej, i przedłoży go do zatwierdzenia Prezesowi Funduszu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

p.o. PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Zastępca Prezesa ds. Medycznych

Andrzej Jacyna

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 22.03.2018 00:00
Źródło: Gabinet Prezesa Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności