Dla Pacjenta

Przekierowanie do polskiej wersji podstrony English version of site

Świadczenia udzielane w ramach opieki transgranicznej (KPK)

Co Ci przysługuje

 • Jeżeli masz prawo do refundowanych świadczeń w Polsce, dyrektywa transgraniczna umożliwia Ci ubieganie się o zwrot kosztów leczenia poniesionych w innym państwie Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 • Szczegółowe zasady korzystania z opieki transgranicznej możesz znaleźć w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej (art. 42b-h).
 • Ze świadczeń możesz skorzystać zarówno w ramach publicznego, jak i prywatnego systemu opieki zdrowotnej.
 • Zwrot kosztów uzyskasz jedynie za świadczenia gwarantowane, czyli za świadczenia opieki zdrowotnej, które przysługują osobom ubezpieczonym w Polsce.
 • Przysługująca Ci kwota zwrotu:
  • nie może być wyższa niż kwota wydatków faktycznie poniesionych  
  • nie może przewyższać kwoty za takie samo świadczenie w Polsce, którą stosuje Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) w rozliczeniach z placówkami medycznymi.

 Wyjątki – zwrotu kosztów nie otrzymasz za następujące świadczenia:

 • obowiązkowe szczepienia ochronne
 • opiekę długoterminową, jeżeli jej celem jest wspieranie osób potrzebujących pomocy w zakresie wykonywania rutynowych czynności życia codziennego
 • przydział i dostęp do narządów przeznaczonych do przeszczepów.

 

Jakie dokumenty musisz uzyskać przed skorzystaniem ze świadczeń za granicą

W przypadku leczenia

 • odpowiednie skierowanie, jeżeli będziesz korzystać z:
  • badań diagnostycznych
  • świadczeń pielęgnacyjnych lub opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej
  • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – z wyjątkiem przypadków, gdy skorzystanie z porady w kraju nie wymaga uzyskania skierowania
  • leczenia szpitalnego
  • rehabilitacji leczniczej
 • odpowiednie skierowanie oraz jego potwierdzenie w zakresie celowości leczenia uzdrowiskowego
 • odpowiednie zlecenie na przejazd środkami transportu sanitarnego, w tym transportu lotniczego
  • skierowanie lub zlecenie na przejazd środkami transportu sanitarnego może być wystawione również przez lekarza wykonującego zawód w innym niż Polska państwie UE lub EOG

W przypadku leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych 

 • receptę lub zlecenie wystawione na terenie innego niż Polska państwa UE lub EOG
 • receptę  transgraniczną albo zlecenie wystawione na terenie Polski przez lekarza, który posiada uprawnienia w rozumieniu ustawy o refundacji leków – na prośbę pacjenta, który zamierza je zrealizować w innym niż Polska państwie UE lub EOG.

Zwrotem objęte są również koszty leków, wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego w przypadku:

 • recept lub zleceń wystawionych na terenie innego państwa UE lub EOG, a zrealizowanych z pełną odpłatnością na terenie Polski – o ile są one finansowane na terenie Polski przez NFZ. 

W przypadku programów lekowych i zdrowotnych

 •  potwierdzenie zakwalifikowania do odpowiedniego programu lekowego lub zdrowotnego
 •  kopię dokumentacji medycznej - dotyczy programów lekowych

W przypadku świadczeń z zakresu programów lekowych i zdrowotnych warunkiem otrzymania zwrotu kosztów jest również spełnienie wymogów warunkujących udział pacjenta w danym programie.

W przypadku gdy w trakcie trwania leczenia w ramach programu lekowego zaistniały kryteria wyłączenia z programu, zwrot kosztów obejmuje koszt świadczeń opieki zdrowotnej udzielonych do momentu zaistnienia tych kryteriów.

 

Gdzie możesz uzyskać informację o przybliżonej kwocie zwrotu

Przed skorzystaniem z konkretnego świadczenia opieki zdrowotnej w innym państwie UE lub EOG możesz uzyskać informację o przybliżonej wysokości zwrotu kosztów.

Informacja udzielana przed skorzystaniem ze świadczenia ma charakter jedynie orientacyjny. Faktyczna wysokość należnego zwrotu kosztów będzie ustalona w oparciu o dokumentację, którą złożysz wraz z wnioskiem.

 

W jaki sposób możesz ubiegać się o zwrot kosztów

 • Zwrot kosztów możesz otrzymać po złożeniu wniosku w NFZ.
 • Jeżeli leczone było dziecko, złóż wniosek jako jego przedstawiciel ustawowy.
 • Rachunek za leczenie musisz opłacić przed złożeniem wniosku.
 • Wniosek możesz złożyć w nieprzekraczalnym terminie 6 miesięcy od dnia wystawienia rachunku za leczenie.
 • Twój wniosek będzie rozpatrywany w trybie administracyjnym na podstawie przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej (art. 42b-h).

 

Wniosek o zwrot kosztów

1. Wypełnij wniosek o zwrot kosztów  druk wniosku do pobrania i wydruku (format PDF)

2. Przygotuj wymagane dokumenty

 • oryginał rachunku zawierającego dane:
 • wystawcy rachunku z datą wystawienia
 • osoby, której dotyczy wniosek o zwrot kosztów
 • niezbędne do zidentyfikowania świadczenia, którego dotyczy wniosek o zwrot kosztów – jeśli nie ma tych danych na rachunku, powinny być zawarte w dokumentacji dołączonej do wniosku.

Niezbędne do zidentyfikowania świadczenia, którego dotyczy wniosek, są:

– informacje umożliwiające określenie kodów Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych ICD-9 oraz Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10

albo

– dane dotyczące wydanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych.

Jeżeli o to zawnioskujesz, osoba wykonująca zawód medyczny w państwie leczenia ma obowiązek zamieszczenia danych w przekazanej Ci dokumentacji.

Jeśli wysyłasz wniosek elektronicznie, dołącz do niego kopię rachunku.

 • potwierdzenie pokrycia całości kosztów świadczenia, w przypadku gdy nie wynika to z załączonego rachunku
 • oryginał lub kopię odpowiednio:
 • skierowania (w przypadku skierowania wystawionego w postaci elektronicznej wydruk zawierający informację o jego wystawieniu) - nie dotyczy świadczeń, na które wnioskujący uzyskał uprzednią zgodę Prezesa NFZ
 • zlecenia na przejazd środkami transportu sanitarnego - nie dotyczy świadczeń, na które wnioskujący uzyskał uprzednią zgodę Prezesa NFZ
 • recepty lub recepty transgranicznej
 • zlecenia na zakup lub naprawę wyrobu medycznego
 • zaświadczenie potwierdzające zakwalifikowanie do odpowiedniego programu zdrowotnego lub lekowego oraz kopię dokumentacji medycznej – nie dotyczy świadczeń, na które wnioskujący uzyskał uprzednią zgodę Prezesa NFZ
 • kopię dokumentacji medycznej, z której wynika medyczna podstawa do wystawienia recepty na lek, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny, którego dotyczy wniosek – w przypadku zakupu na podstawie recepty wystawionej w innym państwie UE lub EOG
 • tłumaczenie dokumentów na język polski – w przypadku gdy dokumenty załączone do wniosku (w tym m.in. rachunek) zostały sporządzone w języku obcym. Tłumaczenie nie musi być sporządzone przez tłumacza przysięgłego.

3. Złóż wniosek i wymagane dokumenty w oddziale wojewódzkim NFZ właściwym ze względu na Twoje miejsce zamieszkania:

 • osobiście lub za pośrednictwem poczty
 • w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym; wymagane załączniki mogą być wówczas odwzorowane cyfrowo.

 

Termin procedowania wniosku

Wnioski rozpatrywane są zgodnie z kolejnością wpływu do Narodowego Funduszu Zdrowia, w terminie:

 • do 30 dnigdy wniosek jest kompletny
 • do 60 dni – gdy konieczne jest prowadzenie wyjaśnień.

Do biegu tego terminu nie wlicza się:

– okresu od dnia wezwania przez NFZ wnioskodawcy do uzupełnienia wniosku do dnia otrzymania uzupełnienia albo do dnia upływu terminu wyznaczonego na uzupełnienie wniosku

– okresu od dnia wysłania przez NFZ zapytania do instytucji krajowej do dnia otrzymania odpowiedzi od tej instytucji.

 • do 6 miesięcy – gdy konieczne jest prowadzenie wyjaśnień przy udziale krajowego punktu kontaktowego do spraw transgranicznej opieki zdrowotnej działającego w innym państwie UE lub EOG.

Jeżeli w terminie 6 miesięcy NFZ nie ustali jednoznacznie z krajowym punktem kontaktowym działającym w innym państwie UE lub EOG należnej kwoty zwrotu – zwrot kosztów następuje niezwłocznie po upływie tego terminu. Wysokość zwrotu odpowiada kwocie uznanej za najbardziej prawdopodobną. Wątpliwości rozstrzyga się na korzyść wnioskodawcy.

 

Decyzja w sprawie zwrotu kosztów

 • Jeżeli złożyłeś wniosek kompletny i zgodny z wymaganymi przepisami, otrzymasz decyzję Prezesa NFZ w sprawie zwrotu kosztów.
 • Postępowanie administracyjne prowadzić będzie Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego NFZ jako organ upoważniony do załatwiania spraw w imieniu Prezesa NFZ.
 • Decyzję o odmowie zwrotu otrzymasz, jeżeli:
  • udzielone Ci świadczenie nie należy do świadczeń gwarantowanych lub jest wskazane w wyjątkach
  • nie spełnisz warunków dotyczących wymaganych dokumentów (skierowania, zlecenia, recepty) lub innych warunków wymaganych przepisami (dot. programów lekowych i zdrowotnych)
  • nie uzyskałeś uprzedniej zgody Prezesa NFZ na świadczenie, które tego wymaga
  • nie przedstawisz dokumentów zawierających wystarczające dane do zidentyfikowania udzielonego świadczenia opieki zdrowotnej
  • nie udokumentujesz pokrycia całości kosztów świadczeń
  • wniosek o zwrot kosztów złożysz po upływie 6 miesięcy od dnia wystawienia rachunku za świadczenie, którego dotyczy
  • świadczenia zostaną zakwalifikowane przez NFZ do rozliczenia na podstawie przepisów o koordynacji.

Zapoznaj się z Informacjami na temat różnic między leczeniem na podstawie przepisów dyrektywy transgranicznej a leczeniem zgodnie z przepisami o koordynacji.

 • Decyzja Prezesa NFZ w sprawie zwrotu kosztów lub odmowy jest ostateczna.
 • Jeżeli nie zgadzasz się z otrzymaną decyzją, możesz złożyć na nią skargę do sądu administracyjnego.
 • Skargę na decyzję Prezesa NFZ wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ, który wydał decyzję w jego imieniu.

 

Wypłata należnej kwoty zwrotu

 • Wypłata przyznanej Ci kwoty zwrotu nastąpi w terminie 7 dni od otrzymania przez NFZ informacji, że odebrałeś decyzję ustalającą jej wysokość.
 • Wypłatę otrzymasz w walucie polskiej.
 • Sposób wypłaty wskazujesz we wniosku o zwrot kosztów. Może to być:
  • przelew na rachunek bankowy
  • przekaz pocztowy na wskazany we wniosku adres.

 

W jakiej wysokości otrzymasz zwrot

 • Zwrot kosztów ustala się według stawek krajowych, to znaczy w wysokości finansowania danego świadczenia gwarantowanego na terenie Polski. Przeważnie  kwota ta odpowiada cenie świadczenia obowiązującej w rozliczeniach NFZ z polskimi placówkami medycznymi.
 • Zwrot kosztów nie może przekroczyć kwoty wydatków faktycznie przez Ciebie poniesionych. Kwota ta jest ustalana poprzez przeliczenie na złote sumy wynikającej z rachunku przez kurs średni danej waluty ogłoszony przez Narodowy Bank Polski obowiązujący w dniu wystawienia rachunku.

Zasady ustalania należnej kwoty zwrotu określa art. 42c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.

Aktualne informacje o danych teleadresowych krajowych punktów kontaktowych do spraw transgranicznej opieki zdrowotnej działających w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej

KRAJ

NAZWA

STRONA WWW

E-MAIL

AUSTRIA

Gesundheit Österreich GmbH

 • w języku angielskim

https://www.gesundheit.gv.at/en/service/kontaktstelle-patientenmobilitaet.html

 • w języku niemieckim

https://www.gesundheit.gv.at/service/kontaktstelle-patientenmobilitaet.html

patientenmobilitaet@goeg.at 

BELGIA

Soins de santé transfrontaliers

 • w języku angielskim

https://www.health.belgium.be/en/health/taking-care-yourself/patient-related-themes/national-contact-point-cross-border-healthcare

 • w języku niemieckim

https://www.health.belgium.be/de/gesundheit/sorgen-sie-fuer-sich-selbst/patiententhemen/nationale-kontaktstelle-der

 • w języku francuskim

https://www.health.belgium.be/fr/sante/prenez-soin-de-vous/themes-pour-les-patients/point-de-contact-national-soins-de-sante

 • w języku niderlandzkim

https://www.health.belgium.be/nl/gezondheid/zorg-voor-jezelf/patiententhemas/nationaal-contactpunt-grensoverschrijdende

information@crossborderhealthcare.be

BUŁGARIA

National Health Insurance Fund

 • w języku angielskim

https://www.nhif.bg/en/international-affairs

 • w języku bułgarskim

https://www.nhif.bg/bg

crossbordercare@nhif.bg

CHORWACJA

Croatian National Health Insurance Fund

 • w języku angielskim

https://hzzo.hr/en/national-contact-point-ncp

 • w języku chorwackim

https://hzzo.hr/

ncp-croatia@hzzo.hr

CYPR

Ministry of Health

 • w języku angielskim

https://www.moh.gov.cy/moh/cbh/cbh.nsf/index_en/index_en?OpenDocument

 • w języku greckim

https://www.moh.gov.cy/moh/cbh/cbh.nsf/index_gr/index_gr?OpenDocument

ncpcrossborderhealthcare@moh.gov.cy

CZECHY

Health Insurance Bureau

 • w języku angielskim

https://kancelarzp.cz/en/planned-health-care-in-cz/

 • w języku czeskim

https://kancelarzp.cz/

info@kancelarzp.cz

DANIA

Danish Patient Safety Authority

 • w języku angielskim

https://en.stps.dk/citizens/national-contact-point-for-cross-border-healthcare-in-the-eueea

 • w języku duńskim

https://stps.dk/

stps@stps.dk

ESTONIA

Estonian Health Insurance Fund

 • w języku angielskim

https://www.tervisekassa.ee/en/kontaktpunkt/national-contact-point

 • w języku estońskim

https://www.tervisekassa.ee/kontaktpunkt/riiklik-kontaktpunkt

 • w języku rosyjskim

https://www.tervisekassa.ee/ru/kontaktpunkt/gosudarstvennyy-kontaktnyy-punkt

info@tervisekassa.ee

FINLANDIA

Kela - The Social Insurance Institution Of Finland

 • w języku angielskim

https://www.eu-healthcare.fi/

 • w języku fińskim

https://www.eu-terveydenhoito.fi/

 • w języku szwedzkim

https://www.eu-halsovard.fi/

yhteyspiste@kela.fi

FRANCJA

Centre des Liaisons Européennes et Internationales de Sécurité Sociale (CLEISS)

 • w języku angielskim

https://www.cleiss.fr/pcn/index_en.html

 • w języku francuskim

https://www.cleiss.fr/pcn/index.html

soinstransfrontaliers@cleiss.fr

GRECJA

National Organization for the Provision of Health Services (EOPYY)

 • w języku angielskim

https://eu-healthcare.eopyy.gov.gr/en/

 

 • w języku greckim

https://eu-healthcare.eopyy.gov.gr/

ncp_gr@eopyy.gov.gr

HISZPANIA

Ministry of Health, Social Services and Equality

 • w języku angielskim

https://www.sanidad.gob.es/en/pnc/portada/InfoNCPSpain.htm

 • w języku hiszpańskim

https://www.sanidad.gob.es/pnc/home.htm

 • w języku francuskim

https://www.sanidad.gob.es/fr/pnc/home.htm

oiac@sanidad.gob.es

HOLANDIA

Netherlands NCP Cross-Border Healthcare (CAK)

 

 • w języku angielskim

https://cbhc.hetcak.nl/en/

 • w języku niderlandzkim

https://cbhc.hetcak.nl/nl/

formularz kontaktowy: https://app.hetcak.nl/about/contact/contact-form/en

 

IRLANDIA

HSE Cross-Border Directive - National Contact Point

https://www2.hse.ie/services/schemes-allowances/cross-border-directive/how-to-get/

crossborderdirective@hse.ie

LITWA

National Health Insurance Fund Under The Ministry Of Health

 • w języku angielskim

https://ligoniukasa.lrv.lt/en/sector-activities/for-travelers-1/national-contact-point-for-cross-border-healthcare

https://ligoniukasa.lrv.lt/en/sector-activities/for-travelers-1/national-contact-point-for-crossborder-healthcare/additional-useful-information

 • w języku litewskim

https://ligoniukasa.lrv.lt/lt/

info@vlk.lt

LUKSEMBURG

Service national d’information et de médiation santé

 • w języku francuskim

https://mediateursante.public.lu/fr/soins-transfrontaliers.html

 • w języku niemieckim

https://mediateursante.public.lu/de/soins-transfrontaliers.html

info@mediateursante.lu

ŁOTWA

National Health Service

 • w języku angielskim

https://www.vmnvd.gov.lv/en/cross-border-healthcare-contact-point

 • w języku łotewskim

https://www.vmnvd.gov.lv/lv/kontaktpunkts-0

nvd@vmnvd.gov.lv

MALTA

Ministry for Health

http://health.gov.mt/en/cbhc/Pages/Cross-Border.aspx

crossborderhealth@gov.mt

NIEMCY

Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung - Ausland (DVKA)

 • w języku angielskim

https://www.eu-patienten.de/en/startseite/startseite.jsp

 • w języku niemieckim

https://www.eu-patienten.de/de/startseite/startseite.jsp

info@eu-patienten.de 

PORTUGALIA

The Central Administration of the Health System

 • w języku portugalskim

https://diretiva.min-saude.pt/home-page-2/

diretiva.pcn@acss.min-saude.pt

RUMUNIA

National Health Insurance House

 • w języku angielskim

http://www.cnas-pnc.ro/?l=en

 • w języku rumuńskim

http://www.cnas-pnc.ro/?l=ro

pnc@casan.ro

SŁOWACJA

Healthcare Surveillance Authority

 • w języku angielskim

https://nkm.sk/en/prava-a-naroky-poistenca/introduction/

 • w języku słowackim

https://nkm.sk/

nmk@udzs-sk.sk

SŁOWENIA

Health Insurance Institute of Slovenia (HIIS)

 

 • w języku angielskim 

https://www.zzzs.si/en/cross-border-healthcare/slovenian-national-contact-point-for-cross-border-healthcare/

 

nkt@zzzs.si

SZWECJA


Socialstyrelsen  - The National Board of Health and Welfare

 • w języku angielskim

https://www.socialstyrelsen.se/en/about-us/healthcare-for-visitors-to-sweden/

 

 • w języku szwedzkim

https://www.socialstyrelsen.se/om-socialstyrelsen/nationella-minoriteter/kansalliset-vahemmistot/

socialstyrelsen@socialstyrelsen.se

WĘGRY

The Integrated Legal Protection Service (ILPS)

 • w języku angielskim

https://www.patientsrights.hu/

 

 • w języku węgierskim

https://www.eubetegjog.hu/

info@patientsrights.hu

WŁOCHY

Ministry of Health

 • w języku angielskim

https://www.salute.gov.it/portale/cureUE/dettaglioContenutiCureUE.jsp?lingua=english&id=3811&area=cureUnioneEuropea&menu=vuoto

 • w języku włoskim

https://www.salute.gov.it/portale/cureUE/dettaglioContenutiCureUE.jsp?lingua=italiano&id=3791&area=cureUnioneEuropea&menu=vuoto

ncpitaly@sanita.it

ISLANDIA

Icelandic Health Insurance- International Department

https://island.is/en/help/icelandic-health-insurance/rights-between-countries

crossborder@sjukra.is

LICHTENSTEIN

Amt für Gesundheit (AG)

https://island.is/en/help/icelandic-health-insurance/rights-between-countries

patientenmobilitaet@llv.li

NORWEGIA

HELFO (The Norwegian Health Economics Administration)

 • w języku angielskim

https://www.helsenorge.no/en/treatment-abroad/norwegian-national-contact-point-for-healthcare

 • w języku norweskim

https://www.helsenorge.no/behandling-i-utlandet/Nasjonalt-kontaktpunkt-for-helsehjelp/

 

post@helfo.no

Bezpieczeństwo pacjentów podczas opieki transgranicznej

Dla własnego bezpieczeństwa, podczas korzystania z opieki transgranicznej:

·        upewnij się, że świadczenia zostaną udzielone przez osoby uprawnione do leczenia w danym państwie UE lub EOG. Informacji w tym zakresie udzielają krajowe punkty kontaktowe

·        przestrzegaj zaleceń terapeutycznych udzielonych przez zagranicznego lekarza  – żeby uniknąć niebezpieczeństwa poważnych problemów zdrowotnych.

Ostrzeżenie przed turystyką medyczną

Na rynku pojawiły się prywatne firmy, które działają w obszarze turystyki medycznej (pośrednicy usług medycznych).

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że:

 • nie ma podpisanych umów z prywatnymi firmami na udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie dyrektywy transgranicznej, m.in. zabiegów usunięcia zaćmy
 • żadna z firm pośredniczących nie współpracuje z NFZ w zakresie prowadzenia działalności dotyczącej organizacji wyjazdów na leczenie za granicą
 • korzystanie z usług firm pośredniczących odbywa się na odpowiedzialność pacjenta
 • zwrot kosztów przysługuje wyłącznie za świadczenia gwarantowane na terenie Polski
 • koszty poniesione przez pacjentów w zakresie korzystania z usług firm pośredniczących, jak np. :
  • koszty dojazdu
  • usługi tłumacza
  • pośrednictwo w zakresie złożenia w Funduszu stosownych dokumentów
  • koszty pożyczki na przeprowadzenie zabiegu

nie wchodzą w zakres świadczeń gwarantowanych i nie podlegają zwrotowi.

Więcej informacji na temat zasad uzyskiwania zwrotu kosztów znajdziesz w zakładce „Zwrot kosztów świadczeń”.

Logotypem NFZ mają prawo posługiwać się jedynie podmioty, które zawarły umowę na realizację świadczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia. Podmioty, które bez podstawy prawnej posługują się znakiem graficznym NFZ, mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności karnej.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych w postępowaniach o zwrot kosztów w ramach dyrektywy transgranicznej jest Narodowy Fundusz Zdrowia z siedzibą w Warszawie, reprezentowany przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych przez NFZ znajdziesz na stronie Administratora Danych Osobowych.

Jednolity Portal Cyfrowy, przekierowanie do zewnętrznego serwisu, otwieranie w nowym oknie