Dla Pacjenta

Przekierowanie do polskiej wersji podstrony English version of site

Transport transgraniczny w obszarze państw UE/EFTA

Przepisy unijne co do zasady nie przewidują możliwości transportu sanitarnego pacjenta z innego państwa UE/EFTA do Polski. Oznacza to, że koszt transportu pokrywa pacjent.

Na podstawie polskich przepisów NFZ może jednak pokryć koszty Twojego transportu sanitarnego do kraju w ramach tzw. transportu ekonomicznego. Jesteś leczony w szpitalu w państwie UE/EFTA na podstawie przepisów o koordynacji (np. na podstawie EKUZ) i chcesz wrócić do kraju na dalsze leczenie szpitalne? Złóż wniosek o zgodę na pokrycie kosztów transportu. Gdy przewidywany koszt Twojego dalszego leczenia za granicą będzie wyższy niż łączny koszt przewidywanego leczenia w Polsce oraz transportu, zostanie spełniona przesłanka ekonomiczna. Umożliwi to nam pokrycie kosztów Twojego transportu do kraju.

Co musisz wiedzieć

 1. Wniosek o zgodę musisz złożyć przed skorzystaniem z transportu.
 2. Zgodę wydajemy na transport najtańszym środkiem transportu sanitarnego, który jest odpowiedni dla Twojego stanu zdrowia. Rodzaj środka transportu określa lekarz ze szpitala, w którym jesteś leczony za granicą.
 3. Nie możemy pokryć kosztów Twojego transportu do miejsca zamieszkania w Polsce.
 4. Nie organizujemy transportu, a jedynie go finansujemy. Wybór firmy, która przeprowadzi transport, należy do Ciebie.
 5. Nie pokrywamy kosztów transportu osoby zmarłej.

 

Jak uzyskać zgodę na pokrycie kosztów transportu  

1. Wybranie wniosku

Wniosek jest załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wydawania zgody.

WZÓR WNIOSKU nr 3. 

 

2. Wypełnienie wniosku

Wypełnij część I.B., zaznaczając punkt 2, część II i IV wniosku oraz złóż podpisy w wymaganych polach.

Uwaga! Jeżeli uzgodniłeś swoje dalsze leczenie ze szpitalem w Polsce, wpisz dane tego szpitala w części II.C. w punkcie 2. Jeżeli nie wskażesz takiego szpitala, zostanie on wskazany przez NFZ w decyzji – po niezbędnych uzgodnieniach z daną placówką. 

 

3. Dodanie załączników

Do wniosku dołącz dokumentację sporządzoną przez szpital, w którym przebywasz. Dokumentacja musi zawierać:

 • aktualne rozpoznanie kliniczne,
 • opis aktualnego stanu zdrowia,
 • prawdopodobny zakres i czas trwania leczenia,
 • wskazanie środka transportu możliwego do zastosowania w Twoim aktualnym stanie zdrowia,
 • wstępny kosztorys dalszego leczenia w placówce zagranicznej,
 • polskie tłumaczenie dokumentacji medycznej sporządzonej w języku obcym (tłumaczem nie musi być tłumacz przysięgły).

 

4. Złożenie wniosku wraz z załącznikami

Wniosek wraz z załącznikami złóż do Twojego oddziału NFZ.

Dyrektor oddziału NFZ, właściwego ze względu na Twoje miejsce zamieszkania w Polsce, rozpatrzy Twój wniosek - z upoważnienia Prezesa NFZ.

Wniosek możesz złożyć również w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym. Wymagane załączniki mogą być odwzorowane cyfrowo.

 

5. Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego

Celem postępowania jest potwierdzenie, że przewidywane koszty Twojego dalszego leczenia za granicą przewyższają łączne koszty transportu i leczenia w kraju. Jest to tzw. przesłanka ekonomiczna – jeżeli zostanie ona spełniona, będziemy mogli pokryć koszt Twojego transportu do miejsca dalszego leczenia w Polsce.

W wyniku postępowania wyjaśniającego Prezes NFZ wydaje decyzję – zgodę albo odmowę zgody na pokrycie kosztów transportu powrotnego do miejsca leczenia w kraju (szpitala).

Przykład:

Pan Jan Kowalski miał wypadek w Austrii. Jest leczony w austriackim szpitalu na podstawie przepisów o koordynacji. Wymaga jednak długotrwałego leczenia. Pan Jan Kowalski chce wrócić do Polski i być leczony dalej w kraju. Ma tu bowiem najbliższą rodzinę. Składa wniosek o wydanie zgody na pokrycie kosztów transportu. Do wniosku dołącza dokumentację medyczną sporządzoną przez austriacki szpital. Określono w niej jego aktualny stan zdrowia i rozpoznanie kliniczne jego schorzenia oraz stwierdzono, że stan zdrowia umożliwia transport. Austriacki lekarz wskazał, że odpowiedni jest transport sanitarny kołowy w asyście ratownika medycznego. Na podstawie tej dokumentacji świadczeniodawca austriacki określił zakres leczenia (leczenie szpitalne – określone zabiegi), czas jego trwania (miesiąc) oraz przewidywany koszt (w przeliczeniu 17 tys. zł).

NFZ przeprowadził postępowanie wyjaśniające. Ustalił, że koszt analogicznego leczenia w Polsce wynosi 5 tys. zł, a koszt transportu sanitarnego z asystą ratownika medycznego ze szpitala w Austrii do szpitala w Polsce to 4 tys. zł. Spełniona zatem została przesłanka ekonomiczna – czyli przewidywany koszt dalszego leczenia zagranicznego (17 tys. zł) przewyższył łączny koszt przewidywanego leczenia w Polsce oraz transportu (9 tys. zł). NFZ wydał zgodę na pokrycie kosztów transportu.

 

6. Odwołanie się od decyzji

Decyzja Prezesa NFZ odmawiająca zgody jest ostateczna – nie można się od niej odwołać. Jeżeli nie zgadzasz się z decyzją, możesz wnieść skargę do sądu administracyjnego. Termin na wniesienie skargi to 30 dni od otrzymania decyzji.

 

Podstawy prawne

 • Art. 42i ust. 9 i 9a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398, z późn. zm.), zwana „ustawą o świadczeniach”
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie wydawania zgody na uzyskanie świadczeń opieki zdrowotnej poza granicami kraju oraz pokrycie kosztów transportu (Dz. U. z 2022 r. poz. 1209), zwane „rozporządzeniem w sprawie wydawania zgody” 

Jednolity Portal Cyfrowy, przekierowanie do zewnętrznego serwisu, otwieranie w nowym oknie