Dla Świadczeniodawcy

Walidacje i weryfikacje

Komunikat dla świadczeniodawców

18-08-2020

Poniżej precyzujemy wyjaśnienia dotyczące niektórych elementów sprawozdawczych przekazywanych przez świadczeniodawców komunikatem SWIAD, opisane  wcześniej w informacji z dnia 11.09.2019r. opublikowanej na stronie:https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/komunikat-dla-swiadczeniodawcow,7450.html

1. Świadczeniodawcy realizujący umowy w rodzaju leczenie szpitalne (nie dotyczy chemioterapii i programów lekowych), we wskazanych przez płatnika terapiach zobowiązani są do przekazywania kodów zastosowanych leków (atrybut id-leku@nfz:leki )

7

nfz:leki

 

0-n

 

 

 

id-leku

1

liczba (4,0)

Identyfikator leku.

Od dnia 1 września  2019 r.  wartość przekazywana, jeżeli zostały podane leki w wyznaczonych terapiach, zgodnie z identyfikatorami określanymi przez płatnika

Rozszerzyliśmy zakres kodów o przypadki, w których leki podczas realizacji wskazanych świadczeń nie zostały zastosowane. Obecnie obowiązują następujące identyfikatory dla:

- Dializoterapii:

11 Epoetinum

12 Darbepotinum

13 Mircera

14 Inne

19 Bez leku*

- Terapii iniekcją doszklistkową - przy rozliczaniu hospitalizacji produktem z zakresów umowy na leczenie szpitalne o kodzie 5.51.01.0002084 - B84 MAŁE ZABIEGI WITREORETINALNE:

21 Avastin

22 Lucentis

23 Eylea

24 Inne

29 Bez leku*

*ich sprawozdawanie możliwe będzie po zmianie zarządzenia w sprawie ustalenia jednolitego pliku sprawozdawczego w postaci szczegółowych komunikatów sprawozdawczych XML oraz dostosowaniu systemów informatycznych​


2. Świadczeniodawcy realizujący umowy w rodzaju leczenie szpitalne w danych wypisowych dotyczących hospitalizacji w elemencie dod-info powinni określić czy w związku z pobytem pacjenta w szpitalu wystąpiło zakażenie wewnątrzszpitalne.

- Jeżeli nie stwierdzono zakażenia lub nie przeprowadzono badań w tym kierunku należy wypełnić element dod-info/brak-zak.

- Jeżeli zakażenie zostało potwierdzone należy wypełnić element dod-info/zakazenie, przy którym w atrybucie zakazenie@ przycz-kod należy określić w miarę możliwości rozpoznanie kliniczne zakażenia szpitalnego wg klasyfikacji ICD10. Jeśli przyporządkowanie kodu ICD10 nie jest możliwe należy wpisać przyczyna: INNA. Inne wartości niż kod wg klasyfikacji ICD10 oraz wartość „INNA” w tym atrybucie będą kwestionowane.

5

dod-info

 

0-1

 

Dodatkowe informacje o zakażeniach wewnątrzszpitalnych, które nastąpiło w związku z pobytem w szpitalu lub w wyniku przebytego leczenia

Zgodnie z § 3 rozporządzenia

6

brak-zak

 

1

1z

 

Informacja o braku zakażenia wewnątrzszpitalnego

 

6

zakazenie

 

1

1z

 

Informacja o zakażeniu wewnątrzszpitalnym

 

przycz-kod

1

do 5 znaków

Rozpoznanie kliniczne zakażenia szpitalnego

Zgodna z chorobą zakażenia wewnątrzszpitalnego. Kod wg klasyfikacji ICD-10.

 

3. Przypominamy, że element nfz:modyfikator ma być wykazywany dla świadczeń szpitalnych z katalogu 1a (JGP.SZP). W hospitalizacjach, w których taryfa nie została skorygowana żadnym ze współczynników określonych w zarządzeniu rodzajowym należy wypełnić element nfz:nie-zastosowano

7

nfz:modyfikator

 

0-1

 

Informacja do zastosowaniu modyfikatorów użytych do wyznaczenia taryfy grupy JGP

 

8

nfz:nie-zastosowano

 

0-1

1z

 

Nie zastosowano modyfikatora

 

8

nfz:zastosowano

 

0-n

1z

 

Zastosowano modyfikator

 

kod-modyf

1

do 10 znaków

Kod modyfikatora

Zgodnie ze słownikiem publikowanym przez płatnika

wartosc

1

liczba (4,2)

Wartość modyfikatora

Zastosowana wartość modyfikatora

Utworzyliśmy wykaz modyfikatorów taryfy JGP udostępniony na portalu Systemu Obsługi Centralnych Zasobów Słownikowych: https://slowniki.nfz.gov.pl/. Aktualną na dzień 12 sierpnia 2020 r. wersją słownika modyfikatorów taryfy JGP jest „Słownik MODTAR - Kody modyfikatorów taryfy jgp (20207)

 

Wszystkie aktualności