Zarządzenia Prezesa

Uchwały Zarządu

Uchwała Nr 162/2004

02.07.2004
Uchwała Nr 162/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie kwalifikacji oddziałów szpitalnych do określonego typu oraz ustalenia wzoru aneksu do umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju lecznictwo szpitalne

Uchwała Nr 161/2004

01.07.2004
Uchwała Nr 161/2004 z dnia 29 czerwca 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie uchylenia uchwały Nr 159/2004 z dnia 24 czerwca 2004 r. zmieniającej uchwałę Nr 7/2004 Zarządu NFZ w sprawie udzielenia pełnomocnictw dyrektorom oddziałów...

Uchwała Nr 160/2004

01.07.2004
Uchwała Nr 160/2004 z dnia 24 czerwca 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowiaw sprawie sposobu podziału środków pieniężnych z tytułu składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne pomiędzy oddziały wojewódzkie i Centralę Narodowego Funduszu...

Uchwała Nr 159/2004

01.07.2004
Uchwała Nr 159/2004 z dnia 24 czerwca 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniająca uchwałę Nr 7/2004 Zarządu NFZ w sprawie udzielenia pełnomocnictw dyrektorom oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia, do podejmowania decyzji w...

Uchwała Nr 158/2004

01.07.2004
Uchwała Nr 158/2004z dnia 24 czerwca 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie zmiany uchwały Nr 220/2003 Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie uzupełnienia katalogów świadczeń zdrowotnych i wykazu cytostatyków i leków w...

Uchwała Nr 157/2004

01.07.2004
Uchwała Nr 157/2004 z dnia 24 czerwca 2004 r. Zarządu Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę i utrzymanie naziemnej sieci rozległej Narodowego Funduszu Zdrowia łączącej osiem...