Dla Świadczeniodawcy

Instrukcja

Korzystanie z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców przez świadczeniodawców oraz lekarzy posiadających umowę upoważniającą do wystawiania recept refundowanych jest możliwe dopiero po wydaniu Fundusz upoważnienia do korzystania z usługi eWUŚ na podstawie elektronicznego wniosku sporządzonego przez podmiot.
Weryfikacją wniosków i wydawaniem upoważnień zajmują się oddziały wojewódzkie NFZ, z którymi podmioty podpisały stosowne umowy.
Poniżej przedstawiamy skróconą instrukcję uzyskania dostępu do eWUŚ. Szczegółowe zasady dotyczące korzystania oraz zakres odpowiedzialności podmiotów upoważnionych do dostępu do eWUŚ, a także zasady udzielania i odbierania upoważnień do korzystania z eWUŚ zawierają Zasady korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców - usługa eWUŚ .

W jaki sposób podmiot może uzyskać dostęp do eWUŚ?

 • Po zalogowaniu się do Portalu* należy wypełnić elektroniczny wniosek o uzyskanie prawa do korzystania z eWUŚ, który zawiera:
  • dane identyfikacyjne podmiotu,
  • zobowiązanie podmiotu do przestrzegania przepisów zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych oraz zasad zachowania w tajemnicy i nieujawniania danych pozyskanych z Funduszu.
 • Po weryfikacji elektronicznego wniosku Fundusz wydaje podmiotowi upoważnienie do korzystania z usługi eWUŚ.
 • Po uzyskaniu upoważnienia do korzystania z usługi eWUŚ w systemie pojawi się elektroniczny wniosek o nadanie uprawnień lokalnego administratora eWUŚ, który należy wypełnić.
 • Po zaakceptowaniu elektronicznego wniosku przez oddział NFZ wskazana przez podmiot osoba otrzymuje uprawnienia lokalnego administratora eWUŚ.
 • Uprawnienia lokalnego administratora eWUŚ pozwalają na:
  a) występowanie do Funduszu o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń przez usługę eWUŚ oraz
  b) nadawanie i odbieranie uprawnień operatorom eWUŚ do występowania do Funduszu o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń przez usługę eWUŚ
 • Przed nadaniem uprawnień do występowania do Funduszu o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń przez usługę eWUŚ zarówno lokalni administratorzy eWUŚ jak i operatorzy eWUŚ powinni podpisać stosowne oświadczenie, a podmiot powinien wydać im upoważnienie do korzystania z usługi eWUŚ.

*Portal oznacza:
System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) lub System Numerowania Recept Lekarskich (SNRL) dla świadczeniodawców posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub lekarzy posiadających umowę o wystawianie recept lekarskich z oddziałem:

 • mazowieckim,
 • świętokrzyskim,
 • kujawsko-pomorskim,
 • lubelskim,
 • wielkopolskim,
 • warmińsko-mazurskim,
 • podlaskim,
 • zachodniopomorskim.

Portal Świadczeniodawcy lub Portal Personelu dla świadczeniodawców posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub lekarzy posiadających umowę o wystawianie recept lekarskich z oddziałem:

 • pomorskim,
 • lubuskim,
 • dolnośląskim,
 • opolskim,
 • łódzkim,
 • śląskim,
 • małopolskim,
 • podkarpackim.