Dla Świadczeniodawcy

Instrukcja

Instrukcja przeznaczona jest dla świadczeniodawców lub niebędących świadczeniodawcą osób uprawnionych, zwanych dalej „podmiotami”, które wnioskują o nadanie upoważnienia do korzystania z eWUŚ za pośrednictwem Portalu*

Korzystanie z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) przez podmioty, jest możliwe po wydaniu przez Fundusz upoważnienia do korzystania z usługi eWUŚ na podstawie elektronicznego wniosku złożonego przez podmiot.

Weryfikacją wniosków i wydawaniem upoważnień zajmują się oddziały wojewódzkie Funduszu właściwe ze względu na miejsce realizacji umowy albo miejsce potwierdzenia prawa wykonywania zawodu medycznego przez podmioty.

Poniżej przedstawiamy skróconą instrukcję uzyskania dostępu do eWUŚ. Szczegółowe zasady dotyczące korzystania oraz zakres odpowiedzialności podmiotów, a także zasady udzielania i odbierania upoważnień do korzystania z eWUŚ zawierają Zasady korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców - usługa eWUŚ .

W jaki sposób podmiot może uzyskać dostęp do eWUŚ?

 • Po zalogowaniu się do Portalu* należy wypełnić elektroniczny wniosek o uzyskanie prawa do korzystania z eWUŚ, obejmujący:
 1. dane identyfikacyjne podmiotu, w szczególności numer identyfikacyjny świadczeniodawcy określony przez Fundusz albo numer PESEL;
 2. zobowiązanie podmiotu do przestrzegania przepisów zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych oraz zasad zachowania w tajemnicy i nieujawniania danych pozyskanych z Funduszu.
 • Po pozytywnej weryfikacji elektronicznego wniosku Fundusz wydaje podmiotowi upoważnienie do korzystania z usługi eWUŚ.
 • Po uzyskaniu upoważnienia do korzystania z usługi eWUŚ w systemie pojawi się elektroniczny wniosek o nadanie uprawnień lokalnego administratora eWUŚ, który należy wypełnić.
 • Po zaakceptowaniu elektronicznego wniosku przez oddział wojewódzki Funduszu, wskazana przez podmiot osoba otrzymuje uprawnienia lokalnego administratora eWUŚ.
 • Uprawnienia lokalnego administratora eWUŚ pozwalają na:
  • występowanie do Funduszu o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń przez usługę eWUŚ;
  • nadawanie i odbieranie uprawnień operatorom eWUŚ do występowania do Funduszu o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń przez usługę eWUŚ.
 • Przed nadaniem uprawnień do występowania do Funduszu o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń przez usługę eWUŚ zarówno lokalni administratorzy eWUŚ jak i operatorzy eWUŚ powinni podpisać stosowne oświadczenie, a podmiot powinien wydać im upoważnienie do korzystania z usługi eWUŚ.

*Portal oznacza – właściwy dla podmiotów ze względu na miejsce realizacji umowy albo miejsce potwierdzenia prawa wykonywania zawodu medycznego:

System Zarządzania Obiegiem Informacji (SZOI) lub System Numerowania Recept Lekarskich (SNRL) prowadzony w oddziałach wojewódzkich Funduszu:

 • mazowieckim
 • świętokrzyskim,
 • kujawsko-pomorskim,
 • lubelskim,
 • wielkopolskim,
 • warmińsko-mazurskim,
 • podlaskim,
 • zachodniopomorskim

albo

Portal Świadczeniodawcy lub Portal Personelu prowadzony w oddziałach wojewódzkich Funduszu:

 • pomorskim,
 • lubuskim,
 • dolnośląskim,
 • opolskim,
 • łódzkim,
 • śląskim,
 • małopolskim,
 • podkarpackim.