Dla Świadczeniodawcy

Komunikaty dotyczące eWUŚ

Komunikat DI

18-12-2014

W związku z ciążącym na Narodowym Funduszu Zdrowia obowiązkiem ochrony danych osobowych przypominamy o ustawowych przepisach związanych z korzystaniem z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) odnoszących się do celu dokonywania zapytań o uprawnienia do świadczeń.

Usługa eWUŚ została udostępniona aby umożliwić podmiotom upoważnionym do korzystania z usługi eWUŚ potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej poprzez uzyskanie dokumentu elektronicznego, o którym mowa w art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.). W ustawie nie przewidziano możliwości skorzystania z usługi eWUŚ w celu innym niż potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na treść § 3 pkt 2  dokumentu "Zasady korzystania z Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców - usługa eWUŚ", zamieszczonego na stronie internetowej NFZ,  który stanowi, że "Występowanie do Funduszu o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń  przez usługę eWUŚ może odbywać się jedynie w celu potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osoby ubiegającej się o otrzymanie tych świadczeń.".

W świetle powyższego korzystanie z usługi eWUŚ może odbywać się jedynie w celu potwierdzania prawa do świadczeń osoby ubiegającej się o otrzymanie świadczenia opieki zdrowotnej, nie dowolnej osoby w okolicznościach niezwiązanych z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

Fundusz udziela upoważnienia świadczeniodawcy lub niebędącej świadczeniodawcą osobie uprawnionej w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 12 maja 2001 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.), zwanego dalej "podmiotem", do korzystania z usługi eWUŚ po otrzymaniu od podmiotu m.in. zobowiązania do przestrzegania przepisów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych, w szczególności przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Na Funduszu, jako właścicielu danych, udostępnianych w systemie eWUŚ, ciąży obowiązek ochrony tych danych, stąd w "Zasadach korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców - usługa eWUŚ" NFZ zastrzegł sobie prawo do odebrania upoważnienia do korzystania z usługi eWUŚ w przypadku naruszenia przepisów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych, w szczególności  ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych.

Jednocześnie komunikujemy, że informacje o nieprawidłowościach w zakresie korzystania z usługi eWUS,  są wynikiem standardowego przetwarzania przez NFZ historii zapytań eWUŚ w celu wykrycia nieprawidłowości, ale pochodzą także od świadczeniobiorców, którzy dociekają swoich praw wiedząc, że świadczeniodawca korzystał z eWUŚ w sposób niedozwolony (np. sprawdzał uprawnienia pomimo, że świadczeniobiorca nie ubiegał się o świadczenie). W przypadkach skierowania skargi rozpoczyna się procedura wyjaśniająca, która może skutkować wszczęciem kontroli zarówno przez NFZ, jak i przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

W związku z ciążącym na Narodowym Funduszu Zdrowia obowiązkiem ochrony danych osobowych przypominamy o ustawowych przepisach związanych z korzystaniem z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ) odnoszących się do celu dokonywania zapytań o uprawnienia do świadczeń.

Usługa eWUŚ została udostępniona aby umożliwić podmiotom upoważnionym do korzystania z usługi eWUŚ potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej poprzez uzyskanie dokumentu elektronicznego, o którym mowa w art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.). W ustawie nie przewidziano możliwości skorzystania z usługi eWUŚ w celu innym niż potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na treść § 3 pkt 2  dokumentu "Zasady korzystania z Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców - usługa eWUŚ", zamieszczonego na stronie internetowej NFZ,  który stanowi, że "Występowanie do Funduszu o sporządzenie dokumentu potwierdzającego prawo do świadczeń  przez usługę eWUŚ może odbywać się jedynie w celu potwierdzania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej osoby ubiegającej się o otrzymanie tych świadczeń.".

W świetle powyższego korzystanie z usługi eWUŚ może odbywać się jedynie w celu potwierdzania prawa do świadczeń osoby ubiegającej się o otrzymanie świadczenia opieki zdrowotnej, nie dowolnej osoby w okolicznościach niezwiązanych z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.

Fundusz udziela upoważnienia świadczeniodawcy lub niebędącej świadczeniodawcą osobie uprawnionej w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 12 maja 2001 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696, z późn. zm.), zwanego dalej "podmiotem", do korzystania z usługi eWUŚ po otrzymaniu od podmiotu m.in. zobowiązania do przestrzegania przepisów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych, w szczególności przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.). Na Funduszu, jako właścicielu danych, udostępnianych w systemie eWUŚ, ciąży obowiązek ochrony tych danych, stąd w "Zasadach korzystania z usługi Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców - usługa eWUŚ" NFZ zastrzegł sobie prawo do odebrania upoważnienia do korzystania z usługi eWUŚ w przypadku naruszenia przepisów dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych, w szczególności  ustawy o ochronie danych osobowych oraz aktów wykonawczych.

Jednocześnie komunikujemy, że informacje o nieprawidłowościach w zakresie korzystania z usługi eWUS,  są wynikiem standardowego przetwarzania przez NFZ historii zapytań eWUŚ w celu wykrycia nieprawidłowości, ale pochodzą także od świadczeniobiorców, którzy dociekają swoich praw wiedząc, że świadczeniodawca korzystał z eWUŚ w sposób niedozwolony (np. sprawdzał uprawnienia pomimo, że świadczeniobiorca nie ubiegał się o świadczenie). W przypadkach skierowania skargi rozpoczyna się procedura wyjaśniająca, która może skutkować wszczęciem kontroli zarówno przez NFZ, jak i przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Wszystkie aktualności