Zarządzenia Prezesa

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 18/2019/GPF

15-02-2019

ZARZĄDZENIE Nr 18/2019/GPF
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 14 lutego 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego
Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie § 4 ust. 2 statutu Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014  r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. poz. 1840) zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 15/2015/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia1) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 19 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

„3. Przy przekazywaniu uprawnionym organom i instytucjom zewnętrznym oryginałów dokumentów, kierujący komórkami organizacyjnymi są zobowiązani do pozostawienia w komórce organizacyjnej kopii przekazywanych dokumentów wraz z adnotacjami pozwalającymi ustalić podmiot, któremu nastąpiło przekazanie oryginałów dokumentów oraz czas i podstawę przekazania.”;

2) w § 35 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) opracowywanie strategii informatyzacji Funduszu;”;

3) w § 37 w ust. 2 uchyla się pkt 10, 11, 17 i 20.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Andrzej Jacyna


1) Niniejsze zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem Nr  30/2015/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 czerwca 2015 r., zarządzeniem Nr 42/2015/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 lipca 2015 r., zarządzeniem Nr 55/2015/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 września 2015 r., zarządzeniem Nr 16/2016/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2016 r., zarządzeniem Nr 43/2016/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 czerwca 2016 r., zarządzeniem Nr 101/2016/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 września 2016 r., zarządzeniem Nr 108/2016/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 października 2016 r., zarządzeniem Nr 21/2017/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 marca 2017 r., zarządzeniem Nr 37/2017/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r., zarządzeniem Nr 1/2018/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 stycznia 2018 r., zarządzeniem Nr 11/2018/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 lutego 2018 r., zarządzeniem Nr 27/2018/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 marca 2018 r., zarządzeniem Nr 52/2018/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 czerwca 2018 r., zarządzeniem Nr 71/2018/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 lipca 2018 r. oraz zarządzeniem Nr 80/2018/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2018 r.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 15.02.2019 00:00
Źródło: Gabinet Prezesa Funduszu
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności