Zarządzenia Prezesa

Baza Aktów Własnych

WAŻNE! Od 28 stycznia 2022 r. wszystkie zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia są publikowane w Bazie Aktów Własnych (BAW): baw.nfz.gov.pl.

W Bazie Aktów Własnych znajdziesz:

  • tekst wydanego zarządzenia Prezesa NFZ
  • tekst ujednolicony zarządzenia
  • tekst porównawczy oraz jego wersję skróconą
  • tekst pierwotny zarządzenia.

Dzięki bazie zyskujesz dostęp do obowiązującego stanu prawnego. Możesz też sprawdzić zakres wprowadzonych zmian w dokumencie. Wystarczy, że klikniesz zakładkę "NOWELIZACJE" - "Tekst porównawczy" lub "Tekst porównawczy skrócony".

Tekst zarządzenia i załączniki możesz pobrać w formach:

  • xml
  • pdf
  • doc
  • oraz (w odpowiednich przypadkach) także w xlsx/xls (Excel).

SPRAWDŹ: Jak pobrać załączniki do zarządzenia? [INSTRUKCJA] 

Zarządzenia Prezesa NFZ

Zarządzenie Nr 25/2019/GPF

01-03-2019

ZARZĄDZENIE Nr 25/2019/GPF
PREZESA
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

z dnia 1 marca 2019 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego
Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia

Na podstawie § 4 ust. 2 statutu Narodowego Funduszu Zdrowia, stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2014  r. w sprawie nadania statutu Narodowemu Funduszowi Zdrowia (Dz. U. poz. 1840) zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 15/2015/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia1) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1:

a) w § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Bezpośredni nadzór nad:

1) Departamentem Analiz i Strategii, Departamentem Spraw Świadczeniobiorców oraz Departamentem Informatyki wykonuje Zastępca Prezesa Funduszu do Spraw Operacyjnych;

2) Departamentem do Spraw Służb Mundurowych, Departamentem Gospodarki Lekami oraz Departamentem Współpracy Międzynarodowej wykonuje Zastępca Prezesa Funduszu do Spraw Służb Mundurowych;

3) Departamentem Świadczeń Opieki Zdrowotnej wykonuje Zastępca Prezesa Funduszu do Spraw Medycznych.”,

b) § 13 otrzymuje brzmienie:

„§ 13. 1. Obsługę sekretariatu Prezesa Funduszu zapewnia Gabinet Prezesa Funduszu.
2. Obsługę sekretariatu Zastępcy Prezesa Funduszu do Spraw Służb Mundurowych zapewnia Departament do Spraw Służb Mundurowych.
3. Obsługę sekretariatu Zastępcy Prezesa Funduszu do Spraw Operacyjnych zapewnia Departament Analiz i Strategii.
4. Obsługę sekretariatu Zastępcy Prezesa Funduszu do Spraw Medycznych zapewnia Departament Świadczeń Opieki Zdrowotnej.”;

2) załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Kierujący komórkami organizacyjnymi, których dotyczą zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia dostosują wewnętrzne regulaminy organizacyjne kierowanych przez siebie komórek i przedłożą je do zatwierdzenia Prezesowi Narodowego Funduszu Zdrowia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZES
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

Andrzej Jacyna


1) Niniejsze zarządzenie zostało zmienione zarządzeniem Nr  30/2015/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 czerwca 2015 r., zarządzeniem Nr 42/2015/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 lipca 2015 r., zarządzeniem Nr 55/2015/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 4 września 2015 r., zarządzeniem Nr 16/2016/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2016 r., zarządzeniem Nr 43/2016/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 czerwca 2016 r., zarządzeniem Nr 101/2016/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 26 września 2016 r., zarządzeniem Nr 108/2016/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 października 2016 r., zarządzeniem Nr 21/2017/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 20 marca 2017 r., zarządzeniem Nr 37/2017/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r., zarządzeniem Nr 1/2018/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 16 stycznia 2018 r., zarządzeniem Nr 11/2018/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 lutego 2018 r., zarządzeniem Nr 27/2018/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 21 marca 2018 r., zarządzeniem Nr 52/2018/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 czerwca 2018 r., zarządzeniem Nr 71/2018/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 lipca 2018 r. oraz zarządzeniem Nr 80/2018/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2018 r oraz zarządzeniem Nr 18/2019/GPF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 14 lutego 2019 r..

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 01.03.2019 00:00
Sprawdź historię zmian
Wszystkie aktualności