O NFZ

CIRCE-JA

WSPÓLNE DZIAŁANIA – TRANSFER NAJLEPSZYCH PRAKTYK W PODSTAWOWEJ OPIECE ZDROWOTNEJ

Numer projektu: 101082572

Skrót projektu: CIRCE JA

Data rozpoczęcia projektu: 1 lutego 2023 r.

Czas trwania: 36 miesięcy

Opis projektu

Ogólnymi celami Joint Action jest skuteczne przekazywanie i wdrażanie wybranych najlepszych praktyk między państwami członkowskimi w oparciu o metodykę opartą na dowodach naukowych, zwiększenie zdolności państw członkowskich w zakresie wdrażania innowacyjnych modeli opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej oraz wzmacnianie transformacji systemu opieki zdrowotnej na tym poziomie opieki. Ponadto działania w zakresie transferu wiedzy i współpracy partnerskiej będą wspierać proces transferu i wdrażania, w tym szeroki zakres działań (np. dialogi polityczne, warsztaty, wizyty i oddelegowanie pracowników, doradztwo ekspertów, programy wzajemnego uczenia się i partnerskiego uczenia się itp.), a także monitorowanie i ocenę wdrażania pilotażowego. W sprawozdaniu zostanie przedstawiony proces przekazywania i wdrażania, uwzględniający główne elementy i zalecenia dotyczące jego powodzenia.

Najlepsze praktyki zostały wybrane ze względu na ich sukces i skuteczność w lokalnych regionach rozwoju.

Wybrane najlepsze praktyki:
•    Integrated care for complex chronic patients in Andalusia (Spain): Personalized care action plans (PAPs) –Andalusia, Spain; Zintegrowana opieka nad pacjentami z chorobami przewlekłymi w Andaluzji (Hiszpania): Zindywidualizowane plany działania w zakresie opieki (IPOM) – Andaluzja, Hiszpania
•    Essencial Project: Adding value to clinical primary care practice -Catalonia, Spain; Projekt Essencial: Zwiększenie wartości klinicznej podstawowej opieki zdrowotnej – Katalonia, Hiszpania
•    ‘Health Action for Children and Youth at Risk’ & ‘Health Action for Gender, Violence and Lifecycle’ –Portugal; „Działania w dziedzinie zdrowia na rzecz dzieci i młodzieży zagrożonej” & „Działania w dziedzinie zdrowia na rzecz równości płci, przemocy i cyklu życia” –Portugalia
•    Health Promotion Centres (HPCs) –Slovenia; Ośrodki promocji zdrowia (HPC) -Słowenia
 

Oczekiwane wyniki

Oczekiwane wyniki są następujące:
•    transfer i pilotażowe wdrażanie dobrych praktyk w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej do nowych lokalizacji w wielu państwach członkowskich;
•    sprawozdania zawierające wnioski z procesu transferu i zalecenia, w jaki sposób można to zrobić z powodzeniem;
•    zwiększenie zdolności organów ds. zdrowia w państwach członkowskich do zajęcia się ważnymi aspektami transformacji systemu opieki zdrowotnej w podstawowej opiece zdrowotnej.

Wspólne działanie zwiększy zdolność władz krajowych, regionalnych i lokalnych do opracowywania i wdrażania innowacyjnych podejść i reform mających na celu wzmocnienie ich systemów opieki zdrowotnej, poprawę wyników zdrowotnych i zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów.