O NFZ

CARE4Diabetes

Zmniejszenie obciążenia chorobami niezakaźnymi poprzez zapewnienie wielodyscyplinarnego leczenia cukrzycy typu 2

Numer projektu: 101082427

Skrót projektu: CARE4Diabetes

Okres realizacji projektu: 01.02.2023 – 31.01.2026

Cele projektu

Głównym celem projektu jest opracowanie i przetestowanie nowych modeli i podejść interwencyjnych skoncentrowanych na wspieraniu zdrowego stylu życia i szkoleniach dla pacjentów z cukrzycą typu 2. Celem jest również  wzmocnienie pozycji pacjentów w zmianie nawyków, lepsze wykształcenie w zakresie zarządzania chorobami i dobrostanem, odgrywanie aktywniejszej roli w poprawie ich własnej kondycji, a także wspieranie innowacji w zakresie zintegrowanych i ukierunkowanych na człowieka modeli interwencji w zakresie opieki.

Uczestnicy projektu są wspierani w czterech filarach (odżywianie, ćwiczenia, relaks i sen), które pozwolą na  zmodyfikowanie swoich nawyków żywieniowych i ogólnego stylu życia.

Wyniki tego projektu powinny poprawić dobrostan i jakość życia pacjentów, ograniczyć koszty opieki zdrowotnej oraz promować udoskonalanie systemów opieki zdrowotnej w kierunku bardziej innowacyjnych i skoordynowanych działań przeciwko cukrzycy typu 2 w oparciu o zmiany stylu życia.

Poprzez wprowadzenie w życie modelu zmian behawioralnych, a w konsekwencji doprowadzenie do zmniejszenia przyjmowania dawek leków obniżających poziom glukozy we krwi, nastąpi osiągnięcie remisji oraz poprawa jakości życia pacjentów z cukrzycą typu 2.

Duży nacisk zostanie położony na konkretne międzynarodowe działania w kierunku zmiany polityki w państwach członkowskich UE dotyczących cukrzycy, które mają szansę poprawić wyniki zdrowotne i społeczno-gospodarcze.

Partnerzy projektu

Parterami projektu jest 14 państwach członkowskich UE (13 państw beneficjentów i 1 państwo stowarzyszone): Hiszpania (koordynator), Belgia, Bułgaria, Grecja, Węgry, Włochy, Malta, Niderlandy, Polska, Portugalia, Słowacja, Słowenia, Szwecja (stowarzyszone) i Finlandia