Dla Pacjenta

Przekierowanie do polskiej wersji podstrony English version of site

Zgoda na podstawie przepisów o koordynacji

Jeżeli jesteś zapisany na listę oczekujących na dane świadczenie gwarantowane w Polsce, ale czas oczekiwania na udzielenie świadczenia jest zbyt długi w stosunku do Twojego stanu zdrowia, to możesz złożyć wniosek o przeprowadzenie tego leczenia w innym państwie UE/EFTA.

Leczenie, które planujesz, musi zostać przeprowadzone w placówce działającej w państwie UE/EFTA w ramach powszechnego systemu opieki zdrowotnej. W przypadku uzyskania zgody na leczenie wydamy Ci formularz uprawniający do leczenia za granicą – formularz E112/S2. Będziesz musiał przekazać ten formularz placówce zagranicznej przed rozpoczęciem leczenia, aby mogło ono zostać przeprowadzone i rozliczone z nami w trybie przepisów o koordynacji. Pamiętaj, że będziesz jednak musiał pokryć z własnych środków dopłaty do leczenia, jeżeli są one wymagane od pacjentów w ramach systemu obowiązującego w danym państwie UE/EFTA (koszty współpłacenia, takie jak np. ryczałtowa opłata dzienna za pobyt w szpitalu).

1. Wzór wniosku

Wniosek jest załącznikiem nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wydawania zgody.

 WZÓR WNIOSKU nr 1
 

2. Wypełnienie wniosku

Wniosek wypełniany jest przez Ciebie oraz lekarza, który musi spełniać warunki określone w ustawie o świadczeniach.

Wypełnij część I.B., część II oraz VI wniosku oraz złóż podpisy w wymaganych polach. Te części wniosku może także wypełnić w Twoim imieniu:

 • przedstawiciel ustawowy,
 • małżonek,
 • krewny lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej,
 • osoba pozostająca we wspólnym pożyciu,
 • osoba przez Ciebie upoważniona – w tym przypadku do wniosku załącz pełnomocnictwo.

Uwaga! W części II.C. wniosku koniecznie wypełnij oświadczenie, w którym wskażesz:

 • nazwę i adres placówki, w której zapisany jesteś na listę oczekujących,
 • kategorię medyczną, do jakiej został zakwalifikowany Twój przypadek (przypadek pilny/stabilny),
 • termin, jaki został Ci wyznaczony.

Następnie przekaż wniosek lekarzowi, aby wypełnił część III wniosku. Lekarz, który kieruje Cię na leczenie za granicą, musi być:

 • lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego, czyli potocznie mówiąc, „leczyć na NFZ”

(zgodnie z definicją: lekarz ubezpieczenia zdrowotnego jest świadczeniodawcą, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, albo lekarzem, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym NFZ zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej),

 • specjalistą ze specjalizacją II stopnia lub tytułem specjalisty w dziedzinie medycyny właściwej ze względu na zakres wnioskowanego leczenia lub badań diagnostycznych.

3. Dodanie załączników

Do wniosku należy dołączyć:

 • kopię dokumentacji medycznej (odnoszącą się do zakresu wnioskowanego leczenia),
 • polskie tłumaczenie dokumentacji medycznej – jeśli jest sporządzona w języku obcym (tłumaczem nie musi być tłumacz przysięgły).

4. Złożenie wniosku wraz z załącznikami

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć do Centrali NFZ, ul. Rakowiecka 26/30, 02-528 Warszawa.

Wniosek możesz złożyć również w formie dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym albo podpisem zaufanym. Wymagane załączniki mogą być odwzorowane cyfrowo.

5. Przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego

Celem postępowania jest potwierdzenie łącznego istnienia poniższych przesłanek:

 • pacjent nie może uzyskać w Polsce leczenia w terminie uzasadnionym z medycznego punktu widzenia, uwzględniającym jego aktualny stan zdrowia oraz prawdopodobny przebieg choroby (zachodzi tzw. przesłanka kolejkowa),
 • leczenie jest świadczeniem gwarantowanym, czyli znajduje się w wykazie świadczeń gwarantowanych.

W wyniku postępowania wyjaśniającego Prezes NFZ wydaje decyzję – zgodę albo odmowę zgody na udzielenie świadczenia albo jego kontynuację w innym państwie UE/EFTA.

Jeżeli we wniosku zaznaczyłeś też prośbę o pokrycie kosztów transportu do miejsca leczenia za granicą, to Prezes NFZ w tej samej decyzji rozstrzygnie o zgodzie/odmowie zgody na ich pokrycie.

Uwaga! Jeżeli udasz się na leczenie objęte zgodą Prezesa NFZ i konieczne będzie przetransportowanie Cię do kraju z uwagi na Twój stan zdrowia po przeprowadzonym leczeniu, to możesz złożyć wniosek o pokrycie kosztów transportu powrotnego do Polski. Wniosek jest załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wydawania zgody.

WZÓR WNIOSKU nr 3.

 

6. Odmówienie zgody na leczenie

Prezes NFZ może odmówić zgody, jeżeli wnioskowane świadczenie:

 • może być udzielone w kraju przez świadczeniodawcę, który ma umowę z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w terminie nieprzekraczającym dopuszczalnego czasu oczekiwania pacjenta na przeprowadzenie leczenia,
 • nie jest świadczeniem gwarantowanym.

7. Odwołanie się od decyzji

Decyzja Prezesa NFZ odmawiająca zgody jest ostateczna – nie można się od niej odwołać.

Jeżeli nie zgadzasz się z decyzją, możesz wnieść skargę do sądu administracyjnego. Termin na wniesienie skargi to 30 dni od otrzymania decyzji.

 

Podstawy prawne

 • Art. 42i, art. 20 ust. 2 pkt. 6 oraz ust. 11 ustawy o świadczeniach
 • Rozporządzenie w sprawie wydawania zgody
 • Rozporządzenie w sprawie kryteriów medycznych
 • Rozporządzenie w sprawie dopuszczalnego czasu oczekiwania
 • Rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych

Jednolity Portal Cyfrowy, przekierowanie do zewnętrznego serwisu, otwieranie w nowym oknie