O NFZ

Jednorodne Grupy Pacjentów

Projekt „Szkolenia kadry zarządzającej szpitali, posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z OW NFZ albo udzielających świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów oraz dysponentów środków publicznych w sektorze ochrony zdrowia tj. kadry zarządzającej NFZ”

Narodowy Fundusz Zdrowia był beneficjentem systemowym realizującym projekt „Szkolenia kadry zarządzającej szpitali, posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z OW NFZ albo udzielających świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów oraz dysponentów środków publicznych w sektorze ochrony zdrowia tj. kadry zarządzającej NFZ”. Projekt był realizowany na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia w dniu 31 lipca 2008 roku.

Projekt objął swoim zasięgiem całą Polskę. Realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i wchodził w skład:

Priorytetu II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących

Działania 2.3: Wzmocnienie potencjału zdrowia osób pracujących oraz poprawa jakości funkcjonowania systemu ochrony zdrowia

Poddziałania 2.3.3: Podniesienie jakości w ochronie zdrowia.

Okres realizacji projektu: Projekt realizowany w latach 2008-2010

Głównym celem projektu było przygotowanie kadry stosującej system Jednorodnych Grup Pacjentów, w zakresie użytkowania i wykorzystania systemu do poprawy efektywności zarządzania w ochronie zdrowia.

Cel główny projektu został osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

  • przeszkolenie 1 592 przedstawicieli kadry zarządzającej i dysponentów środków publicznych w sektorze zdrowia w zakresie zasad funkcjonowania, obsługi i stosowania systemu JGP,
  • przygotowanie narzędzi informatycznych wspierających edukację kadr w zakresie obsługi stosowania systemu JGP,
  • upowszechnienie zagadnień dotyczących systemu JGP jako narzędzia służącego do oceny produktywności szpitali, rozliczania i oceny jakości opieki szpitalnej w środowisku związanym z ochroną zdrowia.

Głównym działaniem realizowanym w ramach projektu było przeprowadzenie szkoleń dla:

  • kadry zarządzającej Narodowego Funduszu Zdrowia w zakresie posługiwania się systemem JGP, w szczególności w zakresie tworzenia i utrzymywania systemu JGP, wykorzystania systemu JGP dla oceny produktywności szpitali i rozliczania świadczeń szpitalnych
  • kadry zarządzającej szpitali w zakresie raportowania i wykorzystania systemu JGP, w szczególności w dziedzinie organizacji procesu raportowania w systemie JGP, zasad wyboru przyczyny (diagnozy) głównej i dodatkowych oraz kodowania z użyciem klasyfikacji chorób, zasad wyboru procedury głównej i dodatkowych oraz kodowania z użyciem klasyfikacji procedur medycznych.

Grupy docelowe

Szkolenia przeprowadzane w ramach projektu skierowane były do:

  • kadry zarządzającej szpitalami, które posiadają umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z odziałem wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia albo udzielają świadczeń zdrowotnych na podstawie innych tytułów,
  • dysponentów środków publicznych w sektorze ochrony zdrowia tj. kadry zarządzającej NFZ.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.