Biuletyn Informacji Publicznej

Petycje

Petycja1) to pismo zawierające żądanie, w szczególności apelujące o zmianę przepisów prawa, podjęcie jakiegoś rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej wnioskodawcy, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
  • imię i nazwisko lub nazwę podmiotu,
  • miejsce zamieszkania lub siedziby podmiotu wnoszącego petycję,
  • adres do korespondencji (adres e-mail w przypadku złożenia petycji elektronicznie),
  • jeśli petycję wnosi grupa podmiotów (osób fizycznych, organizacji) - dane osoby reprezentującej te podmioty oraz imię i nazwisko lub nazwę oraz miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów,
  • jeśli petycja jest składana w imieniu osób trzecich - zgodę osoby trzeciej na złożenie petycji w jej imieniu,
  • oznaczenie organu, do którego składana jest petycja,
  • treść petycji,
  • podpis (bezpieczny podpis elektroniczny w przypadku złożenia petycji elektronicznie).

Petycja może zawierać zgodę na publikację danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję, której treść, zgodnie z przepisami ustawy o petycjach, Fundusz na obowiązek umieścić na swojej stronie internetowej.

Szczegółowe  zasady   składania   i   rozpatrywania   petycji   oraz   sposób   postępowania   organów  w sprawach petycji określone zostały w ustawie o petycjach (Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach)

Petycje mogą być wnoszone poprzez ), osobiście w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia na ul. Rakowieckiej 26/30 w Warszawie lub pocztą tradycyjną.

Złożone petycje

 

KLAUZULA INFORMACYJNA 

 


1) zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz. 870)

 

 

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Paweł Grzybowski
Publikacja informacji: 30.06.2021 09:52
Aktualizacja informacji: 30.06.2021 09:52
Sprawdź historię zmian