Dla Pacjenta

Przekierowanie do polskiej wersji podstrony English version of site

Podstawy prawne

Unia Europejska funkcjonuje na podstawie traktatu o Unii Europejskiej oraz traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Artykuł 48 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wprowadza jedną z naczelnych zasad w zintegrowanej Europie - swobodę przepływu osób, usług i kapitału. Następstwem tej swobody są przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego obowiązujące w państwach członkowskich UE i EFTA.

Podstawy prawne koordynacji dla państw członkowskich UE/EFTA:

 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego   (tekst mający znaczenie dla EOG i dla Szwajcarii)   (Dz.U. L 200 z 7.6.2004, str. 1)
 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Tekst mający znaczenie dla EOG i dla Szwajcarii) (DZ.U L 284 z 30.10.2009, str. 1)
 • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1231/2010  z dnia 24 listopada 2010 r. rozszerzające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 i rozporządzenie (WE) nr 987/2009 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi rozporządzeniami jedynie ze względu na swoje obywatelstwo (Dz.U. L.344 z 29.12.2010, str. 1)
 • DECYZJA NR S1 Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
 • DECYZJA NR S2 Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego z dnia 12 czerwca 2009 r. dotycząca specyfikacji technicznej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego
 • DECYZJA NR S3 Komisji Administracyjnej ds. Zabezpieczenia Społecznego określającej świadczenia objęte zakresem art. 19 ust. 1 i art. 27 ust. 1 rozporządzenia nr 883/2004 oraz art. 25 lit. A) pkt 3 rozporządzenia nr 987/2009
Podstawy prawne koordynacji dla państw członkowskich EFTA obowiązujące w odniesieniu do Szwajcarii do dnia 31 marca 2012 r. oraz w odniesieniu do Norwegii, Liechtensteinu, Islandii do dnia 31 maja 2012 r.:

 

 • ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 1408/71   z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Tekst skonsolidowany — Dz.U. L 28, 30.1.1997, str. 1),
 • ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 mw sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Tekst skonsolidowany — Dz.U. L 28, 30.1.1997, str. 1)
 • ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR 859/2003 z dnia 14 maja 2003 r. rozszerzające przepisy rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 i rozporządzenia (EWG) nr 574/72 na obywateli państw trzecich, którzy nie są jeszcze objęci tymi przepisami wyłącznie ze względu na ich  obywatelstwo ( DZ.U. L.124 z 20.05.2003, str. 1).
 • DECYZJA NR 189 Komisji Administracyjnej ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie wprowadzenia Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego w celu zastąpienia formularzy niezbędnych do wykonania Rozporządzeń (EWG) nr 1408/71 i 574/72 odnośnie dostępu do opieki zdrowotnej podczas czasowego pobytu w państwie członkowskim innym niż państwo właściwe lub państwo zamieszkania (Dz. Urz. WE L. 276 z dnia 27.10.2003, str. 1),
 • DECYZJA NR 190 Komisji Administracyjnej ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących z dnia 18 czerwca 2003 r. odnośnie charakterystyki technicznej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (Dz. Urz. WE L. 276 z dnia 27.10.2003, str. 4),
 • DECYZJA NR 191 Komisji Administracyjnej ds. Zabezpieczenia Społecznego Pracowników Migrujących z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie zastąpienia formularzy E 111 i E 111 B Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego (Dz. Urz. WE L. 276 z dnia 27.10.2003, str. 19),

Akty prawne prawa krajowego:

 • Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r . o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektóre akty wykonawcze do ustawy odnoszące się do koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Komisja Wspólnot Europejskich (KE)

Komisja Europejska jest organem wykonawczym Unii Europejskiej, którego zadaniem jest promowanie ogólnego interesu Wspólnoty.

Komisja Europejska:

 • przedstawia wnioski dotyczące nowych wspólnotowych aktów prawnych Parlamentowi i Radzie,
 • nadzoruje właściwe wdrażanie traktatów oraz prawa europejskiego oraz egzekwuje jego właściwe stosowanie wraz z Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej
 • zarządza funduszami Unii Europejskiej,
 • prowadzi wspólną politykę międzynarodową Unii Europejskiej, negocjuje umowy międzynarodowe pomiędzy Unią Europejską a państwami trzecimi.

Kontakt:

European Commission
DG Employment, Social Affairs and Inclusion
B-1049 Brussels
BELGIA

http://ec.europa.eu/contact/index_pl.htm

 

Komisja Administracyjna ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego  (KA)

Komisja Administracyjna ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego  powołana została przy Komisji Wspólnot Europejskich. W jej skład wchodzą przedstawiciele rządów każdego z państw członkowskich UE/EFTA, którym towarzyszą, w odpowiednich przypadkach, doradcy techniczni. W posiedzeniach Komisji Administracyjnej bierze udział w charakterze doradczym przedstawiciel Komisji Wspólnot Europejskich.

Komisja Administracyjna:

 • rozpatruje wszelkie sprawy administracyjne lub dotyczące wykładni, wynikające z przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
 • usprawnia jednolite stosowanie prawa Wspólnoty, szczególnie poprzez promowanie wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk administracyjnych;
 • wspiera i rozwija współpracy między Państwami Członkowskimi i ich instytucjami w zakresie zabezpieczenia społecznego, usprawnia działalność w dziedzinie współpracy transgranicznej w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego;
 • zachęca do wykorzystywania nowych technologii w celu usprawnienia swobodnego przepływu osób, w szczególności poprzez unowocześnienie procedur wymiany informacji i dostosowanie przepływu informacji między instytucjami
 • podejmuje wszelkie inne funkcje podlegające jej właściwości na mocy przepisów o koordynacji;
 • przedstawia Komisji Wspólnot Europejskich wszelkie wnioski dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w celu udoskonalania i unowocześniania acquis Wspólnoty poprzez opracowywanie późniejszych rozporządzeń lub poprzez inne instrumenty przewidziane Traktatem;
 • ustala czynniki, które należy uwzględniać w celu sporządzania rachunków dotyczących kosztów przypadających na instytucje Państw Członkowskich na podstawie przepisów o koordynacji oraz przyjmuje dorocznerozliczenia między tymi instytucjami na podstawie sprawozdania Komisji Obrachunkowej.

 

Komisja Techniczna ds. Przetwarzania Danych (KT)

Komisja Techniczna ds. Przetwarzania Danych powołana została przy Komisji Administracyjnej ds.Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego. Komisja Techniczna proponuje Komisji Administracyjnej wspólne zasady strukturalne funkcjonowania technik przetwarzania danych, w szczególności w odniesieniu do bezpieczeństwa i stosowania norm. Komisja Techniczna posiłkuje Komsję Administracyjną  przed podjęciem decyzji - przedstawia jej swoje sprawozdania i uzasadnioną opinię. Skład i metody działania Komisji Technicznej ustala Komisja Administracyjna.

Komisja Techniczna:

 • zbiera odpowiednie dokumenty techniczne i podejmuje badania i inne prace wymagane do wykonania jej zadań;
 • przedstawia Komisji Administracyjnej ds.Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego sprawozdania i uzasadnione opinie;
 • wykonuje wszelkie inne zadania i badania w sprawach powierzonych jej przez Komisję Administracyjnąds.Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego;
 • zapewnia zarządzanie programami pilotażowymi Wspólnoty z wykorzystaniem technik przetwarzania danych oraz, w części Wspólnoty, systemów operacyjnych z wykorzystaniem technik przetwarzania danych.

 

Komisja Obrachunkowa (KO)

Komisja Obrachunkowa powołana została przy Komisji Administracyjnej ds.Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego, która określa jej skład i metody działania.

Komisja Obrachunkowa:

 • weryfikuje metodę określania i obliczania średnich kosztów rocznych przedstawianą przez Państwa Członkowskie;
 • zbiera niezbędne dane i dokonuje obliczeń wymaganych do ustalenia rocznego zestawienia roszczeń każdego Państwa Członkowskiego;
 • przedstawia Komisji Administracyjnej ds.Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego okresowe sprawozdania z wyników wprowadzania w życieprzepisów o koordynacji, w szczególności w odniesieniu do aspektu finansowego;
 • przedstawia dane i sprawozdania niezbędne do podejmowania decyzji przez Komisję Administracyjną zgodnie z przepisami o koordynacji;
 • przedstawia Komisji Administracyjnej ewentualne istotne wnioski, włącznie z wnioskami dotyczącymi stosowania przepisów o koordynacji;
 • wykonuje wszelkie prace, badania lub zadania w sprawach powierzonych jej przez Komisję Administracyjną ds.Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego.


Parlament Europejski (PE)

Parlament Europejski jest jedynym bezpośrednio wybieranym organem Unii Europejskiej. Co pięć lat wyborcy z państw członkowskich Unii Europejskiej wybierają 736 posłów, którzy reprezentują ich interesy w Parlamencie Europejskim.

Parlament Europejski:

 • wraz z Radą Unii Europejskiej uchwala akty prawne Unii Europejskiej,
 • sprawuje nadzór nad innymi instytucjami Unii Europejskiej,
 • nadzoruje i przyjmuje roczny budżet Unii Europejskiej wraz z Radą Unii Europejskiej.

Kontakt:

http://www.europarl.europa.eu/pl/headlines/

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE)

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stanowi władzę sądowniczą Unii Europejskiej. W skład Trybunału wchodzi po jednym sędzi z każdego państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz ośmiu rzeczników generalnych. Najczęściej wnoszone sprawy do TSUE to wnioski o orzeczenie w trybie prejudycjalnym, skargi o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom, skargi o stwierdzenie nieważności, skargi na bezczynność organu oraz skargi bezpośrednie.

Trybunał Sprawiedliwości:

 • dokonuje wykładni prawa wspónotowego w celu jego jednolitego stosowania na terytorium wszystkich państw członkowskich;
 • rozstrzyga spory prawne pomiędzy instytucjami Unii Europejskiej a rządami państw członkowskich;
 • rozpatruje sprawy wnoszone przez osoby prywatne w związku z naruszeniem ich praw przez instytucje

Kontakt:

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
L - 2925 Luksemburg

Tel. centrala: (+352) 4303.1
Telefaks: (+352) 4303.2600

http://curia.europa.eu/

Jednolity Portal Cyfrowy, przekierowanie do zewnętrznego serwisu, otwieranie w nowym oknie