O NFZ

Skargi i wnioski

Tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Skarga może dotyczyć w szczególności naruszenia praw świadczeniobiorców w zakresie:

 • udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców, z którymi Fundusz zawarł umowę o ich udzielanie;
 • przewlekłego lub biurokratycznego załatwiania spraw przez Fundusz;
 • zaniedbania lub nienależytego wykonywania zadań przez pracowników Funduszu.

Wniosek może dotyczyć m.in.:

 • spraw ulepszenia organizacji i poprawy funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia,
 • wzmocnienia praworządności,
 • zapobiegania nadużyciom,
 • spraw związanych z lepszym zaspakajaniem potrzeb świadczeniobiorców oraz z efektywniejszym wykonywaniem zadań przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

WAŻNE! Pracownicy NFZ nie są upoważnieni do oceny decyzji medycznych podejmowanych przez lekarzy w procesie leczenia. Zastrzeżenia pacjentów dotyczące sposobu leczenia należy kierować w pierwszej kolejności do: osób zarządzających podmiotami leczniczymi udzielającymi świadczeń zdrowotnych lub rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej lub Rzecznika Praw Pacjenta.

Pismo w sprawie skargi powinno zawierać następujące informacje:

 • dane skarżącego (imię, nazwisko, adres),
 • dane świadczeniodawcy, którego skarga dotyczy,
 • precyzyjny opis zdarzenia,
 • w przypadku składania skargi w imieniu osoby trzeciej konieczne jest dołączenie pisemnego upoważnienia.

Skargi i wnioski można składać do oddziału wojewódzkiego NFZ lub do Centrali NFZ:

Można to zrobić na kilka sposobów:

 • bezpośrednio w siedzibie oddziału lub jego delegaturze,
 • wysłać pocztą na adres oddziału wojewódzkiego lub właściwej dla siedziby świadczeniodawcy delegatury,
 • wysłać faksem,
 • przesłać skargę na adres e-mail. W przypadku zgłoszenia skargi lub wniosku za pomocą poczty elektronicznej, które nie zostały opatrzone podpisem elektronicznym lub nie zawierają imienia, nazwiska (nazwy) i adresu wnoszącego, pozostawia się bez rozpatrzenia
 • pracownik NFZ za pomocą poczty elektronicznej występuje odpowiednio do skarżącego lub wnioskodawcy o uzupełnienie złożonej skargi lub wniosku  w terminie siedmiu dni, jeżeli z treści nie można ustalić problemu. Termin do załatwienia skargi lub wniosku biegnie od dnia wpływu uzupełnienia do Funduszu. Nieusunięcie braków skutkuje pozostawieniem skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.
 • przesłać za pośrednictwem platformy ePUAP.

Dane kontaktowe do oddziałów wojewódzkich NFZ:

Nazwa OW

Adres do korespondencji

Adres e-mail

Adres skrzynki ePUAP

Numer telefonu i faxu

Dolnośląski

ul. Joannitów 6

50-525 Wrocław

/nx5b931jtf/SkrytkaESP

71 79 79 134

fax 71 79 79 112

Kujawsko-Pomorski

ul. Łomżyńska 33

85-863 Bydgoszcz

/e2519etgwm

52 325 27 13

52 325 29 95

fax 52 325 27 37

Lubelski

ul. Szkolna 16

20-124 Lublin

/e2534foiol/skrytka

81 5310650

fax 81 5310528

Lubuski

ul. Podgórna 9B

65-057 Zielona Góra

/gennl9044i/SkrytkaESP

68 3287676

68 3287677

fax 68 3287657

Łódzki

ul. Kopcińskiego 58

90-032 Łódź

/g2s1or6i3h/skrytkaESP

fax 42 275 41 89

Małopolski

ul. Józefa 21

31-056 Kraków

/3bdy2cb654/SkrytkaESP

12 29 88 404

fax 12 29 88 320

Mazowiecki

ul. Chałubińskiego 8

00-613 Warszawa

/016ndson16/skrytka

22 582 84 02

fax 22 582 84 21

Opolski

ul. Głogowska 37

45-315 Opole

/b5095neto3/SkrytkaESP

/b5095neto3/EKUZ

77 402 01 81

fax 77 402 01 01

Podkarpacki

ul. Zamkowa 8

35-032 Rzeszów

/pn44s4o7hk/SkrytkaESP

17 86 04 170

fax 17 86 04 228

Podlaski

ul. Pałacowa 3

15-042 Białystok

/prud1d099x

85 745 95 76

85 745 95 49

fax 85 745 95 39

Pomorski

ul. Marynarki Polskiej 148

80-865 Gdańsk

/im2816rkl4/SkrytkaESP

58 32 18 627

fax 58 32 18 628

Śląski

ul. Stanisława Kossutha 13

40-844 Katowice

/t6vk26nt1r

32 735 05 45

fax 32 735 15 71

Świętokrzyski

ul. Jana Pawła II 9

25-025 Kielce

/l908h7nds3/SkrytkaESP

41 36 46 100

fax 41 36 46 106

Warmińsko-Mazurski

ul. Żołnierska 16

10-561 Olsztyn

/78f49srvvg/skrytka

89 53-99-793

89 678-74-93

fax 89 53-39-174

Wielkopolski

ul. Grunwaldzka 158

60-309 Poznań

/idx5f1v45b/Skrytka

61 850-60-72

fax 61 850-60-75

Zachodniopomorski

ul. Arkońska 45

71-470 Szczecin

/5rxov9q48d

91 425 11 90

fax 91 425 11 88

Dane kontaktowe do Centrali NFZ:

 • adres: 02-528 Warszawa, ul. Rakowiecka 26/30
 • adres poczty elektronicznej:
 • adres skrzynki ePUAP: /NFZ-Centrala/SkrytkaESP
 • faks: (22) 572 63 30
 • osobiście w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia  przy ul. Rakowieckiej 26/30
  Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się:
  •     w poniedziałki w godz. 9.00 -16.30
  •     od wtorku do piątku w godz. 9.00-15.00

Informacja o liczbie skarg i wniosków rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w II kwartale 2019 r.

Informacja o liczbie skarg i wniosków rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w I kwartale 2019 r.

Informacja o liczbie skarg i wniosków rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w 2018 r.

Informacja o liczbie skarg i wniosków rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w IV kwartale 2018 r.

Informacja o liczbie skarg i wniosków rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w III kwartale 2018 r.

Informacja o liczbie skarg i wniosków rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w II kwartale 2018 r.

Informacja o liczbie skarg i wniosków rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w I kwartale 2018 r.

Informacja o liczbie skarg i wniosków rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w 2017 r.

Informacja o liczbie skarg i wniosków rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w IV kwartale 2017 r.

Informacja o liczbie skarg rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w III kwartale 2017 r.

Informacja o skargach i wnioskach rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w II kwartale 2017 r.

Informacja o skargach i wnioskach rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w I kwartale 2017 r.

Informacja o liczbie skarg i wniosków rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w 2016 r.

Informacja o skargach i wnioskach rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w IV kwartale 2016 r.

Informacja o skargach i wnioskach rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w III kwartale 2016 r.

Informacja o skargach i wnioskach rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w II kwartale 2016 r.

Informacja o skargach i wnioskach rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w I kwartale 2016 r.

Informacja o skargach i wnioskach rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w 2015 r.

Informacja o skargach i wnioskach rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w III kwartale 2015 r.

Informacja o skargach i wnioskach rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w II kwartale 2015 r.

Informacja o skargach i wnioskach rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w I kwartale 2015 r.

Informacja o skargach i wnioskach rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w 2014 r.

Informacja o liczbie skarg i wniosków rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w III kwartale 2014 r.

Informacja o liczbie skarg i wniosków rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w I i II kwartale 2014 r.

Informacja o liczbie skarg i wniosków rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w III 2013 r.

Informacja o liczbie skarg i wniosków rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w II kwartale 2013 r.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 15.11.2019 14:53
Aktualizacja informacji: 23.06.2020 10:19
Źródło: Departament Kontroli
Sprawdź historię zmian