O NFZ

Skargi i wnioski

Tryb przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

Skarga może dotyczyć w szczególności naruszenia praw świadczeniobiorców w zakresie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniodawców, z którymi Fundusz zawarł umowę o ich udzielanie; przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw przez Fundusz; zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez pracowników Funduszu.

Wniosek może dotyczyć m.in. spraw ulepszenia organizacji i poprawy funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia, wzmocnienia praworządności, zapobiegania nadużyciom, a także sprawy związane z lepszym zaspakajaniem potrzeb świadczeniobiorców oraz z efektywniejszym wykonywaniem zadań przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Pracownicy NFZ nie są upoważnieni do oceny decyzji medycznych podejmowanych przez lekarzy w procesie leczenia. Zastrzeżenia pacjentów dotyczące sposobu leczenia należy kierować w pierwszej kolejności do: osób zarządzających podmiotami leczniczymi udzielającymi świadczeń zdrowotnych lub rzecznika odpowiedzialności zawodowej lekarzy Okręgowej Izby Lekarskiej

Pismo w sprawie skargi powinno zawierać następujące informacje:

 • dane skarżącego (imię, nazwisko, adres),
 • dane świadczeniodawcy, którego skarga dotyczy,
 • precyzyjny opis zdarzenia,
 • w przypadku składania skargi w imieniu osoby trzeciej konieczne jest dołączenie pisemnego upoważnienia.

Skargi i wnioski można składać:

 • pisemnie na adres: Centrala NFZ, 02-390 Warszawa, ul. Grójecka 186
 • pocztą elektroniczną na adres:
 • poprzez (adres skrzynki ePUAP): /NFZ-Centrala/SkrytkaESP
 • faksem pod nr: (22) 572 63 21
 • osobiście w siedzibie Centrali NFZ, 02-119 Warszawa, ul. Pruszkowska 17

Przyjęcia interesantów w sprawach skarg i wniosków odbywają się w siedzibie Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia:

 • w poniedziałki w godz. 9.00-17.00
 • od wtorku do piątku w godz. 9.00-15.00.

Skargi i wnioski niezawierające imienia i nazwiska (anonimy) oraz adresu do korespondencji nie są rozpatrywane.

Bez odpowiedzi pozostanie również korespondencja ponawiana w sprawach, które już zostały rozpatrzone, o ile nadawca nie przedstawi nowych faktów lub okoliczności.

Informacja o liczbie skarg i wniosków rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w II kwartale 2019 r.

Informacja o liczbie skarg i wniosków rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w I kwartale 2019 r.

Informacja o liczbie skarg i wniosków rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w 2018 r.

Informacja o liczbie skarg i wniosków rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w IV kwartale 2018 r.

Informacja o liczbie skarg i wniosków rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w III kwartale 2018 r.

Informacja o liczbie skarg i wniosków rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w II kwartale 2018 r.

Informacja o liczbie skarg i wniosków rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w I kwartale 2018 r.

Informacja o liczbie skarg i wniosków rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w 2017 r.

Informacja o liczbie skarg i wniosków rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w IV kwartale 2017 r.

Informacja o liczbie skarg rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w III kwartale 2017 r.

Informacja o skargach i wnioskach rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w II kwartale 2017 r.

Informacja o skargach i wnioskach rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w I kwartale 2017 r.

Informacja o liczbie skarg i wniosków rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w 2016 r.

Informacja o skargach i wnioskach rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w IV kwartale 2016 r.

Informacja o skargach i wnioskach rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w III kwartale 2016 r.

Informacja o skargach i wnioskach rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w II kwartale 2016 r.

Informacja o skargach i wnioskach rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w I kwartale 2016 r.

Informacja o skargach i wnioskach rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w 2015 r.

Informacja o skargach i wnioskach rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w III kwartale 2015 r.

Informacja o skargach i wnioskach rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w II kwartale 2015 r.

Informacja o skargach i wnioskach rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w I kwartale 2015 r.

Informacja o skargach i wnioskach rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w 2014 r.

Informacja o liczbie skarg i wniosków rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w III kwartale 2014 r.

Informacja o liczbie skarg i wniosków rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w I i II kwartale 2014 r.

Informacja o liczbie skarg i wniosków rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w III 2013 r.

Informacja o liczbie skarg i wniosków rozpatrzonych w Narodowym Funduszu Zdrowia w II kwartale 2013 r.

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Marta Popek
Publikacja informacji: 02.08.2019 11:56
Aktualizacja informacji: 23.10.2019 09:25
Źródło: Departament Kontroli
Sprawdź historię zmian