Biuletyn Informacji Publicznej

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. poz. 352 oraz Dz.U. z 2017 r. poz. 60).

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom (art. 6 ustawy 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego Dz.U. 2016 poz. 352):

 • wynikającym z przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 • wynikającym z przepisów o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,
 • ze względu na prywatność osoby fizycznej,
 • tajemnicę przedsiębiorcy,
 • w zakresie informacji sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw oraz które zostały wytworzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jednakże nie należało to do zakresu zadań publicznych określonych prawem realizowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • w zakresie informacji sektora publicznego, do których prawa własności intelektualnej przysługują podmiotom innym niż Narodowy Fundusz Zdrowia.

Narodowy Fundusz Zdrowia nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnianie lub ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w szczególności udostępnionych na stronach www.ms.gov.pl i www.bip.ms.gov.pl (przez podmioty powtórnie je wykorzystujące) z naruszeniem przepisów regulujących ochronę tych informacji (m. in. dot. ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych, ochrony prawa do prywatności i tajemnicy przedsiębiorcy).

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego udostępnionych na stronie http://nfz.gov.pl/bip/ obejmują:

 • obowiązek poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji od Narodowego Funduszu Zdrowia;
 • obowiązek poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Narodowy Fundusz Zdrowia może określić również inne warunki, jeśli ponowne wykorzystywanie dotyczy informacji sektora publicznego, spełniające cechy utworu lub przedmiotu praw pokrewnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub stanowiących bazę danych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, do których przysługują mu autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne. 

Wówczas Narodowy Fundusz Zdrowia w szczególności określi warunek dotyczący obowiązku poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

Narodowy Fundusz Zdrowia nie ponosi odpowiedzialności za dalsze ponowne wykorzystywanie informacji udostępnionej na stronie: mc.bip.gov.pl

Informacje sektora publicznego są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.

Informacje sektora publicznego, które nie zostały udostępnione w systemie teleinformatycznym, a w szczególności na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu zobowiązanego lub w centralnym repozytorium lub w inny sposób, mogą zostać przekazane na wniosek o ponowne wykorzystywanie.

Wniosek o ponowne wykorzystywanie  kierowany do Prezesa NFZ  można przesłać :

 • pocztą na adres: Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa
 • za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej: NFZ-Centrala/SkrytkaESP
 • pocztą elektroniczną na adres: 

W przypadku, gdy adresatem wniosku jest dyrektor oddziału wojewódzkiego NFZ, wniosek można złożyć w każdy z ww. sposobów, podając odpowiednie dane adresowe wskazane na stronach internetowych poszczególnych oddziałów. 

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego powinien zawierać następujące informacje:

 • nazwę podmiotu zobowiązanego,
 • informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku,
 • wskazanie informacji sektora publicznego, która będzie ponownie wykorzystywana, a jeżeli jest już udostępniona lub przekazana - warunki, na jakich ma być ponownie wykorzystywana, oraz źródło udostępnienia lub przekazania,
 • wskazanie celu ponownego wykorzystywania (komercyjny albo niekomercyjny), w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług,
 • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej, także wskazanie formatu danych,
 • wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie została udostępniona lub przekazana w inny sposób, albo sposobu dostępu do informacji gromadzonych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 21 ust. 2 ustawy.
 • wskazanie okresu, przez który podmiot zobowiązany będzie umożliwiał ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym.

W przypadku, gdy wniosek nie spełni wskazanych warunków formalnych, wzywa się Wnioskodawcę do ich uzupełnia w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.

Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli rozpatrzenie wniosku w tym terminie nie jest możliwe, Wnioskodawca zostanie powiadomiony o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Ograniczenia

Prawo do ponownego wykorzystywania podlega ograniczeniom:

 • wynikającym z przepisów o ochronie informacji niejawnych,
 • wynikającym z przepisów o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,
 • ze względu na prywatność osoby fizycznej,
 • tajemnicę przedsiębiorcy,
 • w zakresie informacji sektora publicznego, do których dostęp jest ograniczony na podstawie innych ustaw oraz które zostały wytworzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jednakże nie należało to do zakresu zadań publicznych określonych prawem realizowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
 • w zakresie informacji sektora publicznego, do których prawa własności intelektualnej przysługują podmiotom innym niż NFZ.

NFZ nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnianie lub ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, w szczególności udostępnionych na stronach www.ms.gov.pl i www.bip.ms.gov.pl (przez podmioty powtórnie je wykorzystujące) z naruszeniem przepisów regulujących ochronę tych informacji (m. in. dot. ochrony danych osobowych, ochrony informacji niejawnych lub innych tajemnic ustawowo chronionych, ochrony prawa do prywatności i tajemnicy przedsiębiorcy).

Opłaty za ponowne wykorzystywanie

Informacje sektora publicznego są udostępniane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie. Narodowy Fundusz Zdrowia może jednak nałożyć opłatę za ich ponowne wykorzystywanie jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Ustalając opłatę uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki, które są brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystywanie, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Opłaty są ustalane indywidualnie dla każdego wniosku.

Środki odwoławcze

Wnioskodawca, który otrzymał od Narodowego Funduszu Zdrowia ofertę zawierającą warunki lub opłaty za ponowne wykorzystywanie ma prawo do złożenia sprzeciwu w ciągu 14 dni od otrzymania oferty z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomi Narodowy Fundusz Zdrowia o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia Narodowego Funduszu Zdrowia przez wnioskodawcę o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania jest równoznaczny z wycofaniem wniosku. W przypadku otrzymania sprzeciwu Narodowy Fundusz Zdrowia, w drodze decyzji, rozstrzygnie
o warunkach lub o wysokości opłat.

Od decyzji Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej, a także o wysokości opłat, która jest następstwem złożonego sprzeciwu, Wnioskodawca może:

 • złożyć wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy przez ten organ, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, albo
 • zrzec się prawa wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy; albo
 • wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, z pominięciem wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

źródło - Gabinet Prezesa Funduszu

Podmiot publikujący: Centrala NFZ
Publikujący informację: Rafał Hołubicki
Publikacja informacji: 10.08.2017 13:51
Aktualizacja informacji: 18.09.2019 10:24
Źródło: Gabinet Prezesa Funduszu
Sprawdź historię zmian