O NFZ

Koordynowana opieka zdrowotna w Polsce

Projekt „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski”

W oparciu o umowę zawartą pomiędzy Ministerstwem Zdrowia a Narodowym Funduszem Zdrowia w dniu 23 października 2015 roku, NFZ realizuje projekt pozakonkursowy pt.: „Przygotowanie, przetestowanie i wdrożenie do systemu opieki zdrowotnej organizacji opieki koordynowanej (OOK) – Etap I Opracowanie modeli zintegrowanej/koordynowanej opieki zdrowotnej dla Polski”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Numer i nazwa Osi priorytetowej: V – Wsparcie dla obszaru zdrowia

Numer i nazwa Działania: Działanie 5.2 Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Cel szczegółowy PO WER: Wdrożenie działań projakościowych i rozwiązań organizacyjnych w systemie ochrony zdrowia ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

Celem projektu jest poprawa jakości i efektywności opieki zdrowotnej w Polsce poprzez wprowadzenie standardów organizacyjnych i medycznych, a także modelu finansowania świadczeń, które doprowadzą do koordynacji poszczególnych etapów diagnostyki, terapii i rehabilitacji.

W projekcie planowane jest wypracowanie minimum 3 modeli opieki koordynowanej, w których zasadniczą rolę będzie odgrywała podstawowa i ambulatoryjna opieka zdrowotna z elementami profilaktyki. Wypracowane w trakcie projektu różnice pomiędzy poszczególnymi modelami będą w szczególności dotyczyły podmiotów pełniących funkcje koordynatora/ integratora oraz zakresem populacji, która będzie objęta poszczególnymi formami opieki:

 1. Model POZ oparty o tzw. ”fund holding” – przewidujący poszerzenie dotychczasowych kompetencji lekarza POZ i umożliwienie szybkich konsultacji z innymi specjalistami opieki ambulatoryjnej w oparciu o fundusze przekazywane na ten cel świadczeniodawcy realizującemu POZ, przy jednoczesnym nałożeniu obowiązku na lekarzy POZ dbałości o efekty terapeutyczne oraz przebieg procesu leczenia i konsultacji pacjenta.
 2. Model AOS (Koordynowanej Ambulatoryjnej Opieki Zdrowotnej – KAOZ) – daleko idąca integracja POZ i AOS w oparciu o sprecyzowane standardy medyczne i organizacyjne określające sposób postępowania z pacjentami chorymi przewlekle w różnym stadium zaawansowania choroby.
 3. Model SZP (Kompleksowej Opieki Zdrowotnej – KOZ) – obejmujący zarówno opiekę ambulatoryjną jak i szpitalną oraz domową.

Przedmiotem analizy i implementacji zmian pod kątem wprowadzenia w Polsce elementów opieki koordynowanej będzie 6 obszarów opisujących system ochrony zdrowia:

 1. Organizacja i zarządzanie, obejmując m.in. obszar i podstawowy opis systemów opieki zdrowotnej;
 2. Finansowanie, relacje płatnik-świadczeniodawcy ;
 3. Systemy informatyczne – informatyzacja ochrony zdrowia, funkcjonujące i wdrażane rozwiązania, systemy informatyczne w placówkach służby zdrowia oraz zastosowanie rozwiązań z zakresu telemedycyny;
 4. Legislacja – analiza stanu prawnego;
 5. Obszar medyczny – organizacja opieki i sposób wykorzystania w obszarze klinicznym w zakresie wkładu i struktury;
 6. Działania informacyjne, szkoleniowe i edukacyjne   Pozostałe elementy kontekstu systemu opieki zdrowotnej i systemu opieki społecznej (np. zasoby ludzkie, dostępność, szkolenia), popularyzacja nowych technologii wśród lekarzy i menedżerów placówek zdrowotnych. Opracowywanie wytycznych i przewodników dla kadry menadżerskiej, pracowników służby zdrowia, pacjentów. Tworzenie Bazy wiedzy dla wszystkich interesariuszy nowych rozwiązań, współpraca z uczelniami medycznymi, szkołami, mediami.

Główne działania w ramach realizacji I etapu Projektu:

 • opracowanie, także w oparciu o doświadczenia międzynarodowe, modeli opieki koordynowanej, w której zasadniczą rolę będzie odgrywała podstawowa i ambulatoryjna opieka zdrowotna z elementami profilaktyki;
 • upowszechnienie informacji o najlepszych rozwiązaniach międzynarodowych;
 • konferencje i spotkania interesariuszy systemu ochrony zdrowia na temat nowych rozwiązań organizacyjnych oraz aktywna edukacja w tym zakresie, skierowana także do pacjentów.

Zadania wymagające specjalistycznej wiedzy eksperckiej z zakresu opieki koordynowanej na poziomie międzynarodowym są realizowane we współpracy z Bankiem Światowym. Aktywność Banku Światowego polegająca m.in. na tworzeniu platform edukacyjnych, zbieraniu najnowszej wiedzy, analizie nowych trendów i proponowaniu najlepszych rozwiązań dla 188 państw członkowskich, pozwoli na zapewnienie najwyższej klasy ekspertów w celu przygotowania rozwiązań organizacyjnych dostosowanych do potrzeb polskiego systemu ochrony zdrowia.

Projekt NFZ stanowi I etap wieloletniego procesu wdrażania w Polsce OOK.

Następnymi krokami w implementacji zmian w systemie ochrony zdrowia będzie etap II – pilotażowy, realizowany w latach 2017-2021 w wybranych lokalizacjach oraz III etap – wdrożeniowy w całym kraju w perspektywie 2019–2023.

Prezentacja Model POZ Plus