O NFZ

Wsparcie dla systematycznych dostosowań produktów rozliczeniowych (JGP)

Projekt „Wsparcie dla systematycznych dostosowań produktów rozliczeniowych (Jednorodne Grupy Pacjentów)”

Projekt miał na celu zmierzenie się ze zjawiskiem tzw. upcodingu, czyli kwalifikowania pacjenta do droższej grupy JGP aniżeli wskazuje na to rzeczywisty zakres procedur medycznych wykonanych pacjentowi.

Projekt zakładał wizyty studyjne i wsparcie eksperckie w celu wypracowania wytycznych dla procesu systematycznego usprawniania systemu JGP na podstawie analizy wybranej sekcji JGP w Polsce oraz wybranych krajach UE.

Projekt rozpoczął się w listopadzie 2019 r. W ramach prowadzonych prac analitycznych i badawczych wykonawca projektu dokonał przeglądu polskiej sekcji JGP z zakresu chorób układu oddechowego, wykorzystując m.in. materiały przekazane przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W ramach zdalnych warsztatów, które odbyły się 24 czerwca 2020 r., wykonawca przedstawił rezultaty ww. przeglądu bazując na brytyjskim przykładzie najbliższym polskiemu systemowi JGP oraz zaproponował proces okresowych przeglądów oraz aktualizacji poszczególnych sekcji JGP. Między 6 a 10 lipca 2020 r. odbyły się warsztaty służące szczegółowemu przedstawieniu brytyjskiego algorytmu grupowania w systemie HRG (JGP) opartego m.in. na liście chorób współistniejących i powikłań (CC List) oraz liście interwencji medycznych (Interventions List), przyjętych przez wykonawcę: metod łączenia kodów występujących w brytyjskim i polskim systemie oraz metody kalkulacji taryf JGP. Zaplanowano również warsztaty z polskim zespołem ekspertów medycznych dla każdej z analizowanych sekcji, pierwsze z nich odbyły się 24 sierpnia 2020 r., a kolejne we wrześniu i październiku. W trakcie spotkań zostały przedstawione założenia koncepcyjne projektu oraz przyjęta metodologia aktualizacji polskiego systemu JGP. Od września 2020 roku do lutego 2021 odbywały się również cykliczne warsztaty z zespołem analityków NFZ, w trakcie których wykonawca przedstawił wszystkie etapy prac, które były niezbędne do realizacji wypracowanej metody dopasowywania kodów występujących w brytyjskim i polskim systemie. Szczegółowy transfer wiedzy w tym zakresie został przekazany zespołowi analityków NFZ na przykładzie sekcji neurologicznej.

W ramach projektu odbyły się również wizyty studyjne z ekspertami z Wielkiej Brytanii (NHS-case mix office) i z Niemiec (INeK). Celem tych spotkań było dostarczenie NFZ kluczowych informacji w zakresie rozwoju systemu DRG dot. systematycznej aktualizacji, jak również funkcjonowania i zarządzania systemem jednorodnych grup pacjentów w tych dwóch państwach. W dniach 27, 28 kwietnia 2021 r. odbyły się spotkania z przedstawicielami NHS Midlands and Lancashire Commissioning Support Unit, z kolei 16 czerwca 2021r. miało miejsce spotkanie z Panem Martinem Braunem byłym dyrektorem InEK GmbH – Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus. Wizyty studyjne prowadzone były online za pośrednictwem wideokonferencji.

W dniu 9 marca 2022 r. Narodowy Fundusz Zdrowia otrzymał od wykonawcy projektu raport zamykający projekt. W raporcie zostały ujęte informacje na temat głównych założeń prowadzonego projektu oraz przedstawiony został przebieg działań realizowanych w poszczególnych etapach projektu. Wykonawca projektu przedstawił rekomendacje dotyczące dalszych działań. Wskazane zostały zaobserwowane problemy związane z polskim systemem JGP oraz opisano wyzwania, jakim należy sprostać, aby odpowiednio zarządzać zmianami.

Realizacja rekomendowanych dalszych działań w obszarze Jednorodnych Grup Pacjentów niestety jest obarczona różnego rodzaju ograniczeniami m.in. niewystarczającą liczbą osób zaangażowanych w bieżące prace w obszarze Jednorodnych Grup Pacjentów, nie wspominając o systematycznej aktualizacji systemu Jednorodnych Grup Pacjentów. W ocenie wykonawcy projektu w Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia powinna powstać dedykowana komórka zajmująca się obszarem rozwoju i systematycznej aktualizacji systemu Jednorodnych Grup Pacjentów.

Głównym celem zmian w polskim systemie JGP będzie szersze uwzględnienie chorób współistniejących, różnego rodzaju powikłań (tzw. „ciężkości” pacjenta) oraz ew. uwzględnienia dodatkowych interwencji medycznych, co w znacznym stopniu ograniczyć powinno kwalifikowanie hospitalizacji do wyżej wycenionych JGP (ograniczyć zjawisko tzw. upcodingu), niż wskazuje na to faktycznie przeprowadzony proces diagnostyczno-terapeutyczny.