O NFZ

KPK NFZ

Projekt „Wzrost jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia poprzez wsparcie Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Transgranicznej Opieki Zdrowotnej”

Projekt pn. „Wzrost jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia poprzez wsparcie Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw Transgranicznej Opieki Zdrowotnej” („KPK NFZ”), realizowany w okresie od 28 sierpnia 2014 roku do 15 listopada 2015 r. współfinansowany był przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

 

www.kpk.gov.pl

 

Głównym celem projektu była poprawa jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia w zakresie praw i obowiązków wynikających z transgranicznej opieki zdrowotnej poprzez poprawę polityki informacyjnej prowadzonej przez płatnika publicznego (KPK) w stosunku do świadczeniodawców oraz świadczeniobiorców poprzez podjęcie działań edukacyjnych i informacyjnych do 15 listopada 2015r.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

 • Wzrost poziomu wiedzy pracowników podmiotów świadczących usługi medyczne oraz dysponentów środków publicznych w zakresie transgranicznej opieki zdrowotnej;
 • Wzrost poziomu wiedzy polskich świadczeniobiorców (pacjentów) o prawach im przysługujących w zakresie transgranicznej opieki zdrowotnej.

Z uwagi na to, że głównym celem projektu była poprawa jakości zarządzania w systemie ochrony zdrowia poprzez poprawę polityki informacyjnej prowadzonej przez płatnika publicznego (KPK) w stosunku do świadczeniodawców oraz świadczeniobiorców poprzez podjęcie działań edukacyjnych i informacyjnych, głównym działaniem realizowanym w ramach projektu było przeprowadzenie serii szkoleń dla 440 pracowników Centrali NFZ oraz Oddziałów Wojewódzkich NFZ jak również przeszkolenie 920 pracowników podmiotów leczniczych posiadających umowę o udzielanie świadczeń zdrowotnych z OW NFZ albo udzielające świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych na podstawie innych tytułów. Uczestnicy szkoleń rekrutowani byli z kadry zarządzającej, pracowników zatrudnionych na stanowiskach specjalistycznych (pracownicy działów administracyjnych, specjalistycznych, np. lekarze, pielęgniarki, oraz personel obsługowy np. rejestratorki, recepcjonistki).

Szkolenia miały za zadanie wywrzeć pozytywny wpływ na rozwijanie umiejętności rozróżniania instrumentów prawnych – przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego oraz przepisów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24 z dnia 9 marca 2011 roku zaimplementowanych do polskiego systemu oraz skutecznego stosowania wiedzy praktycznej wśród kadry Narodowego Funduszu Zdrowia i pracowników podmiotów świadczących usługi medyczne. Poprawie ulec miał poziom usług medycznych, obsługa pacjenta wraz z dostarczaniem właściwej informacji na każdym etapie jego obsługi jak również relacje między personelem a pacjentami.

Zakres tematyczny szkoleń obejmował następujące tematy:

 • Podstawy prawne transgranicznej opieki zdrowotnej
 • Koordynacja a opieka zdrowotna w ramach dyrektywy transgranicznej
 • Zasady udzielania świadczeń w oparciu o przepisy o koordynacji oraz na podstawie dyrektywy transgranicznej. Podstawowe różnice
 • Zasady wydawania recepty transgranicznej
 • Kontynuacja leczenia rozpoczętego za granicą
 • Zadania informacyjne podmiotów wykonujących działalność leczniczą w kontekście dyrektywy transgranicznej oraz zasady współpracy z KPK i OW NFZ
 • Zwrot kosztów i finansowanie świadczeń udzielanych na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE oraz na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego osobom ubezpieczonym w Funduszu  – informacje ogólne i obowiązki świadczeniodawców
 • Rozliczanie świadczeń udzielonych na terenie Polski osobom uprawnionym z innych państw członkowskich UE na podstawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2011/24/UE oraz na podstawie przepisów o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego – zasady wystawiania faktur i finansowanie świadczeń oraz procedura wyjaśniania faktur niejasnych. Współpraca z oddziałami wojewódzkimi Funduszu i Krajowym Punktem Kontaktowym
 • Leczenie planowane poza granicami kraju.

Ponadto, w ramach Projektu Narodowy Fundusz Zdrowia zrealizował następujące działania: